Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 3 czerwca 2020r.
Organizacje pozarządowe • Konkurs ofert - kultura i sport Napisz do nas!
powrót

Granty 2018

Burmistrz Brus ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 roku

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300) oraz uchwały nr XXIII/227/17 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2018.

 

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

W ramach konkursu wspierane będą zadania z zakresu:

 1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Planowana kwota na realizację zadania – 45 900,00 zł.

 1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Planowana kwota na realizacje zadania – 120 000,00 zł.

Zastrzega się, że wartość dotacji jest wysokością prognozowaną. Ostateczna wysokość ustalona zostanie w uchwale Rady Miejskiej w Brusach w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem
  i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Brusy.
 2. Warunkiem ubiegania się o finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).
 3. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego finansowania.
 4. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z zadaniem i niezbędnych do jego realizacji.
 5. Dotacje na realizację zadań publicznych nie mogą być przeznaczone na:
  1. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej zadań,
  2. realizację zadań finansowanych z budżetu Gminy Brusy z innego tytułu,
  3. budowę, zakup nieruchomości,
  4. działalność polityczną lub religijną.
 6. W ofercie nie należy wypełniać tabeli dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego – wpisać nie dotyczy.
 7. W części oferty dotyczącej kalkulacji przewidywanych kosztów nie należy wypełniać kolumny wkładu rzeczowego planowanego do wykorzystania przy realizacji zadania (pkt. IV.8 - kolumna 10 oferty).
 8. Do oferty należy załączyć:

- kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, który musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany (jeśli dotyczy),

- pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji),

- ofertę w wersji elektronicznej (w formacie PDF lub w pliku tekstowym).

 1. Burmistrz Brus zastrzega sobie prawo do:

- odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny, w części lub w całości,

- przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu,

- finansowania więcej niż jednej oferty, finansowania jednej oferty lub niefinansowania żadnej z ofert.

 

III. Terminy i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie winno być zrealizowane w 2018 roku, a jego realizacja może rozpocząć się nie prędzej niż w dniu podpisania umowy (kosztami kwalifikowanymi będą wyłącznie wydatki poniesione w okresie obowiązywania umowy).
 2. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, która sporządzona zostanie wg wzoru, o którym mowa w punkcie II.2 ogłoszenia.
 3. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.). W przypadku realizowania zadania wspólnie oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania.
 4. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po dostarczeniu zaktualizowanego harmonogramu/kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania/opisu poszczególnych działań. W przypadku otrzymania dotacji w mniejszej wysokości niż wnioskowana, wnioskodawca może proporcjonalnie do wysokości proponowanej dotacji zmniejszyć wkład własny wskazany w ofercie.
 5. Zadanie powinno być zrealizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy gminy Brusy.

 

IV. Termin składania ofert

 1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach przy ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy (pokój nr 1) lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu, tj. 89-632 Brusy, ul. Na Zaborach 1 (liczy się data wpływu) do dnia 22 stycznia 2018 r. do godz. 1500.
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem w zależności od aplikowanego zadania: „Otwarty Konkurs Ofert 2018 – Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” lub„Otwarty Konkurs Ofert 2018 – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.
 3. Oferent składający w konkursie więcej niż jedną ofertę, powinna złożyć każdą ofertę w odrębnej, zamkniętej i opisanej kopercie jak punkcie IV.2 ogłoszenia.
 4. Oferent ma możliwość uzupełnienia ewentualnych braków formalnych w ciągu 3 dni od daty złożenia oferty. W późniejszym terminie uzupełnienie braków formalnych może nastąpić wyłącznie na wezwanie.
 5. Oferty złożone po wyznaczonym terminie i niespełniające wymogów formalnych pozostaną bez rozpatrzenia.

 

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Przy wyborze ofert stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817
  z późn. zm.) oraz uchwale Nr XXIII/227/17 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2018.
 2. Oceny formalnej dokona Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami.
 3. Oceny merytorycznej dokona powołana zarządzeniem przez Burmistrza Brus komisja konkursowa.
 4. Oceny ofert dokonuje się na „formularzu oceny oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi
  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2018.
 5. Decyzję o wyborze najkorzystniejszych ofert wraz z ich wysokością podejmuje Burmistrz Brus w formie zarządzenia w terminie do 30 dni od momentu upływu terminu na składanie ofert.
 6. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma odwołania.
 7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Miasta i Gminy Brusy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach.

 

VI. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Brusy w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych

 1. Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wysokość środków w budżecie Gminy Brusy przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2017 roku wynosiła 45.900 zł, a w 2016 roku 45.900 zł.
 2. Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznejwysokość środków w budżecie Gminy Brusy przeznaczonych na realizację tych zadań w 2017 roku wynosiła 120.000 zł, a w 2016 roku 120.000 zł.

 

Rozstrzygnięcie konkursu może nastąpić po uchwaleniu przez Radę Miejską w Brusach uchwały budżetowej na rok 2018.

Informacji na temat konkursu udziela: Wojciech Jaszewski – Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami – Urząd Miejski w Brusach ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy tel. 52 396 93 68.

Pliki do ściągnięcia:
sprawozdanie (195 kB)
formularz oferty (206 kB)
ogłoszenie (1,508 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!