Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 23 maja 2018r.
News Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2017-04-19 • Burmistrz Brus ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2017 roku

Burmistrz Brus
ogłasza Otwarty Konkurs Ofert
na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2017 roku

 Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300) oraz uchwały nr XV/150/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2017.

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań
W ramach konkursu wspierane lub powierzane  będą zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
1. Organizacja wypoczynku letniego  obejmującego realizację programu profilaktycznego lub socjoterapeutycznego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta i gminy Brusy .

Planowana kwota na realizację zadania – 38.000 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji
1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Brusy.
2. Warunkiem ubiegania się o finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).
3. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego finansowania.
4. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z zadaniem i niezbędnych do jego realizacji.
5. Dotacje na realizację zadań publicznych nie mogą być przeznaczone na:
1)      pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej zadań,
2)      realizację zadań finansowanych z budżetu Gminy Brusy z innego tytułu,
3)      budowę, zakup nieruchomości,
4)      działalność polityczną lub religijną.
 
W ofercie nie należy wypełniać tabeli dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego – wpisać nie dotyczy.
W części oferty dotyczącej kalkulacji przewidywanych kosztów nie należy wypełniać kolumny wkładu rzeczowego planowanego do wykorzystania przy realizacji zadania (pkt. IV.8 - kolumna 10 oferty).

Do oferty należy załączyć:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, który musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany (jeśli dotyczy),
2) pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji),
3) ofertę w wersji elektronicznej (w formacie PDF lub w pliku tekstowym).
Burmistrz Brus zastrzega sobie prawo do:
1) odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny, w części lub w całości,
2) przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu,
3) finansowania więcej niż jednej oferty, finansowania jednej oferty lub niefinansowania żadnej z ofert.
 
III. Terminy i warunki realizacji zadania
1. Zadanie winno być zrealizowane w 2017 roku, a jego realizacja może rozpocząć się nie prędzej niż w dniu podpisania umowy – z czego sam wypoczynek powinien odbyć się  w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia 2017 roku (kosztami kwalifikowanymi będą wyłącznie wydatki poniesione w okresie obowiązywania umowy).
2. Priorytetowo w punkcie 4 oceny merytorycznej traktowane będą oferty, które przewidują wypoczynek na obszarach górskich lub nadmorskich.
3. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, która sporządzona zostanie wg wzoru, o którym mowa w punkcie II.2 ogłoszenia.
4. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
W przypadku realizowania zadania wspólnie, oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania.
5. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po dostarczeniu zaktualizowanego harmonogramu/kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania/opisu poszczególnych działań. W przypadku otrzymania dotacji w mniejszej wysokości niż wnioskowana, wnioskodawca może proporcjonalnie do wysokości proponowanej dotacji zmniejszyć wkład własny wskazany w ofercie.
6. Zadanie powinno być zrealizowane w taki sposób, aby podmiotami działań byli mieszkańcy miasta gminy Brusy.

IV. Termin składania ofert
1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach przy ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy (pokój nr 1) lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu, tj. 89-632 Brusy, ul. Na Zaborach 1 (liczy się data wpływu) do dnia 12 maja 2017 r. do godz. 15.00.
2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Otwarty Konkurs Ofert 2017 –Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym ”
3. Oferent składający w konkursie więcej niż jedną ofertę, powinna złożyć każdą ofertę w odrębnej, zamkniętej i opisanej kopercie jak punkcie IV.2 ogłoszenia.
4. Oferent ma możliwość uzupełnienia ewentualnych braków formalnych w ciągu 3 dni od daty złożenia oferty. W późniejszym terminie uzupełnienie braków formalnych może nastąpić wyłącznie na wezwanie.
5. Oferty złożone po wyznaczonym terminie i niespełniające wymogów formalnych pozostaną bez rozpatrzenia.
 

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1. Przy wyborze ofert stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwale Nr XV/150/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2017.
2. Oceny formalnej dokona Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
3. Oceny merytorycznej dokona powołana zarządzeniem przez Burmistrza Brus komisja konkursowa.
4. Oceny ofert dokonuje się na „formularzu oceny oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2017.
5. Decyzję o wyborze najkorzystniejszych ofert wraz z ich wysokością podejmuje Burmistrz Brus w formie zarządzenia w terminie do 30 dni od momentu upływu terminu na składanie ofert.
6. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma odwołania.
7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Miasta i Gminy Brusy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach.
 
VI. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Brusy w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych
 Z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wysokość środków
w budżecie Gminy Brusy przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2017 roku wynosiła 0 zł, a w 2016 roku 42.000 zł.

Informacji na temat konkursu udziela: Agnieszka Drzewicka– Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – Urząd Miejski w Brusach ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy tel. 52 396 93 25.

Pliki do ściągnięcia:
Sprawozdanie (195 kB)
Oferta (207 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!