Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 9 lipca 2020r.
Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2018-05-25 • Ochrona Danych Osobowych - INFORMACJA

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie “RODO”).

W związku z tym informujemy Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało od dnia 25 maja 2018 roku.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Brus, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy. Przetwarzamy dane osobowe zwykłe oraz szczególne kategorie danych w zależności od celu i podstawy przetwarzania.

 

 1. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Magdalena Zarębska, z którą można kontaktować się e-mailem: iod@brusy.pl; pod numerem telefonu 52-39-69-300 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1.

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

- art. 6 ust.1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

- art. 6 ust.1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

- art. 6 ust 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu wykonywania zadań własnych oraz zadań zleconych realizowanych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.) oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zabezpieczenia mienia.

 

 1. Dane osobowe pozyskujemy od osoby, której dane dotyczą, od osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać osobom trzecim, jeżeli będziemy mieli ku temu podstawę prawną.

 

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkuje zawarcie umowy, lub jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże nie podania danych w zakresie wymaganym skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe potrzebne do realizacji obowiązków ustawowych przechowywane będą przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 roku (Dz.U. Nr 14 poz. 67), z wyłączeniem nagrań z monitoringu wizyjnego – przez okres do 3 miesięcy, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

 1. Posiada Pani/Pan:

- prawo dostępu do swoich danych – czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz kopii danych,

- prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania,

- prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych lub wskazanie innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe,

- prawo do sprzeciwu – może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. W szczególnych sytuacjach, jeżeli przetwarzamy dane w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania

- prawo do  usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Inf. Gmina Brusy. 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!