Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 13 lipca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2018-06-11 • Zarządzenie Burmistrza Brus

Zarządzenie nr 734/18

Burmistrza Brus

z dnia 6 czerwca 2018 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Brusy w 2018 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 450) oraz Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2018, przyjętego uchwałą Nr XXIII/227/17 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 15 listopada 2017 roku

 

zarządza się, co następuje:

 

§1

 

Przyznać dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania
i uzależnieniom i patologiom społecznym w następujących wysokościach:

 

Lp.

Organizacja

Nazwa projektu

Kwota dotacji

  1.  

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej

Wyjazd po radość

40.000  zł

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się:

  1. w zakresie spraw merytorycznych – Pełnomocnikowi Burmistrza ds. profilaktyki
    i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
  2. w zakresie spraw finansowych oraz realizacji umów o dotacje – Skarbnikowi Gminy.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

 

Inf. Gmina Brusy.

 

Pliki do ściągnięcia:
zarządzenie (280 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!