Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 20 marca 2019r.
Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2018-06-14 • Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 roku

Burmistrz Brus ogłasza Otwarty Konkurs Ofert

na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 roku

 

            Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300) oraz uchwały nr XXIII/227/17 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2018.

 

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

W ramach konkursu wspierane lub powierzane  będą zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

1. Opieka  nad osobami chorymi poprzez zapewnienie infrastruktury na rzecz osób przewlekle chorych mającego na celu  budowę hospicjum stacjonarnego w Chojnicach.

Planowana kwota na realizację zadania – 50.000 zł.

 

II. Zasady przyznawania dotacji

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.), które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Brusy.

2. Warunkiem ubiegania się o finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).

3. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego finansowania.

4. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z zadaniem i niezbędnych do jego realizacji.

5. Dotacje na realizację zadań publicznych nie mogą być przeznaczone na:

1)      pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej zadań,

2)      realizację zadań finansowanych z budżetu Gminy Brusy z innego tytułu,

3)      zakup nieruchomości,

4)      działalność polityczną lub religijną.

 

W ofercie nie należy wypełniać tabeli dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego – wpisać nie dotyczy.

W części oferty dotyczącej kalkulacji przewidywanych kosztów nie należy wypełniać kolumny wkładu rzeczowego planowanego do wykorzystania przy realizacji zadania (pkt. IV.8 - kolumna 10 oferty).

Do oferty należy załączyć:

1) kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, który musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany (jeśli dotyczy),

2) pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji),

3) statut organizacji (potwierdzony za zgodność z oryginałem)  – dotyczy podmiotów, które biorą udział w procedurze konkursowej po raz pierwszy,

4) ofertę w wersji elektronicznej (w formacie PDF lub w pliku tekstowym).

 

 

Burmistrz Brus zastrzega sobie prawo do:

1) odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny,
w części lub w całości,

2) przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu,

3) finansowania więcej niż jednej oferty, finansowania jednej oferty lub niefinansowania żadnej z ofert.

 

III. Terminy i warunki realizacji zadania

1. Zadanie winno być zrealizowane w 2018 roku, a jego realizacja może rozpocząć się nie prędzej niż w dniu podpisania umowy (kosztami kwalifikowanymi będą wyłącznie wydatki poniesione w okresie obowiązywania umowy).

2. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, która sporządzona zostanie wg wzoru, o którym mowa w punkcie II.2 ogłoszenia.

3. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 450),  W przypadku realizowania zadania wspólnie, oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania.

4. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po dostarczeniu zaktualizowanego harmonogramu/kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania/opisu poszczególnych działań. W przypadku otrzymania dotacji w mniejszej wysokości niż wnioskowana, wnioskodawca może proporcjonalnie do wysokości proponowanej dotacji zmniejszyć wkład własny wskazany w ofercie.

5. Zadanie powinno być zrealizowane w taki sposób, aby docelowo podmiotami działań byli mieszkańcy miasta gminy Brusy.

 

IV. Termin składania ofert

1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach przy ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy (pokój nr 1) lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu, tj. 89-632 Brusy, ul. Na Zaborach 1 (liczy się data wpływu) do dnia 06 lipca 2018 roku do godz. 15.00.

2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Otwarty Konkurs Ofert 2018 – Ochrona i promocja zdrowia”.

3. Oferent składający w konkursie więcej niż jedną ofertę, powinna złożyć każdą ofertę w odrębnej, zamkniętej i opisanej kopercie jak punkcie IV.2 ogłoszenia.

4. Oferent ma możliwość uzupełnienia ewentualnych braków formalnych w ciągu 3 dni od daty złożenia oferty. W późniejszym terminie uzupełnienie braków formalnych może nastąpić wyłącznie na wezwanie.

5. Oferty złożone po wyznaczonym terminie i niespełniające wymogów formalnych pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Przy wyborze ofert stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 450) oraz uchwale nr XXIII/227/17 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2018.

2. Oceny formalnej dokona Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

3. Oceny merytorycznej dokona powołana zarządzeniem przez Burmistrza Brus komisja konkursowa.

4. Oceny ofert dokonuje się na „formularzu oceny oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2018.

5. Decyzję o wyborze najkorzystniejszych ofert wraz z ich wysokością podejmuje Burmistrz Brus w formie zarządzenia w terminie do 30 dni od momentu upływu terminu na składanie ofert.

6. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma odwołania.

7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Miasta i Gminy Brusy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Brusach.

 

VI. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Brusy w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych

Z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej wysokość środków w budżecie Gminy Brusy przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2018 roku wynosiła 0 zł, a w 2017 roku 50.000 zł.

 

Informacji na temat konkursu udziela: Agnieszka Drzewicka– Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – Urząd Miejski w Brusach ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy tel. 52 396 93 25.

 

 

Inf. Gmina Brusy.

 

Pliki do ściągnięcia:
ogłoszenie (1,492 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!