Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 18 czerwca 2019r.
News Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2018-09-23 • Rusza nabór wniosków w programie Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze (dalej: Program)

 • Cel Programu

Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

Przez jednorodzinny budynek mieszkalny, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 poz.1332, z późn. zm.), należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

 

Przez budynek istniejący należy rozumieć budynek oddany do użytkowania.

 

Przez budynek nowo budowany należy rozumieć budynek, dla którego zostały uzyskane zgody na rozpoczęcie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i który nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

 • Beneficjenci

Beneficjentami są osoby fizyczne:

 1. posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego,
  o którym mowa w ust. 1 Programu. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku.
 2. które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.
 3. Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gdańsku
w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

 1. Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez:
  1. aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW)
  2. użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu
  3. użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej w każdym z powyżej wymienionych przypadków, konieczne jest zarejestrowanie konta w Portal Beneficjenta na stronie WFOŚiGW.

Dopiero po zarejestrowaniu konta będzie możliwe pobranie elektronicznej wersji wniosku. Tak pobrany wniosek należy wypełnić i złożyć poprzez Portal Beneficjenta, ePUAP  lub po podpisaniu kwalifikowanym podpisem wysłać na adres e-mail WFOŚiGW.

W przypadku, gdy wersja elektroniczna wniosku będzie wysyłana przy użyciu ePUAP lub podpisu kwalifkowanego, należy również pamiętać o załączeniu w postaci elektronicznej wszystkich wymaganych załączników do wniosku.

 1. W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu profilem zaufanym ePUAP lub podpisu kwalifkowanego, przesyła poprzez Portal Beneficjenta WFOŚiGW wersję elektroniczną wniosku, drukuje wniosek i wysyła jego wersje papierową wraz z wymaganymi załącznikami drogą pocztową na adres WFOŚiGW. Pełna instrukcja składania wniosku przy użyciu Portalu Beneficjenta została udostępniona w Bazie Wiedzy portalu.
 2. W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną w sposób
  o którym mowa w ust. 1 i 2, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej (formularz do pobrania w siedzibie WFOŚiGW.
 3. Wniosek składa się w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje:
  1. dla wniosku składanego przy użyciu aplikacji internetowej - data jego wysłania na skrzynkę podawczą WFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
  2. dla wniosku w formie papierowej, w tym dla wniosku składanego przez aplikację internetową bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP:
   1. termin wpływu wniosku do kancelarii WFOŚiGW – jeżeli wniosek
    o dofinansowanie został dostarczony osobiście albo za pośrednictwem kuriera, lub
   2. data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego
    w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.).
 4. Sposób potwierdzenia terminu wpływu wniosku do WFOŚiGW:
 5. wnioski w wersji elektronicznej – potwierdzenie z aplikacji internetowej na adres e-mail wnioskodawcy, lub UPO
 6. wnioski w wersji papierowej – stempel kancelarii na pierwszej stronie wniosku  o dofinansowanie lub potwierdzenie odbioru przesyłki.
 7. Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
 8. Wniosek o dofinansowanie złożony do niewłaściwego WFOŚiGW zostanie zwrócony wnioskodawcy bez rozpatrzenia wraz z informacją o właściwym terytorialnie WFOŚiGW.
 9. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć.

 

Koordynatorem programu jest pan Marcin Gregorowicz , nr tel.: 58-743-18-77.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, potrzebne dokumenty wraz z wzorem wniosku o dofinansowanie oraz informacje dotyczące programu Czyste Powietrze znajdują się na www.wfos.gdansk.pl - klik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inf. www.wfos.gdansk.pl
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!