Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 20 kwietnia 2019r.
Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2018-10-30 • I Zaborskie Dyktando o Pióro Burmistrza Brus - aktualizacja

 

 

Regulamin konkursu ortograficznego

pt. I Zaborskie Dyktando o Pióro Burmistrza Brus

 

§1

ORGANIZATOR

 

1.      Gmina Brusy, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy

2.      Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy

 

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1.      Konkurs ortograficzny – I Zaborskie Dyktando o Pióro Burmistrza Brus przeprowadzany jest w ramach gminnych           obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

2.      Konkurs skierowany jest do mieszkańców miasta i gminy Brusy w następujących kategoriach:

·         Kategoria I – uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych oraz 3 klas gimnazjum

·         Kategoria II – uczniowie szkół średnich i zawodowych

·         Kategoria III – dorośli pow. 20 lat.

3.      Liczba uczestników jest ograniczona do 60 osób (po 20 osób w każdej kategorii)  o udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.

4.      Warunkiem uczestnictwa w I Zaborskim Dyktandzie  o Pióro Burmistrza Brus jest wypełnienie formularza zgłoszenia (załącznik nr 1) i złożenie go osobiście lub pocztą w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach

5.      Zgłoszenia można nadsyłać w terminie do 5 listopada 2018 r.

6.      Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych i marketingowych organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych –tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922, ze zm.). Uzyskane dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

7.      Każdy z uczestników konkursu wyraża zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice, w nieograniczonym czasem i przestrzenią polu eksploatacji, służące pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu.

8.      Każdy uczestnik proszony jest o przyniesienie długopisu i dokumentu potwierdzającego tożsamość.

§3

MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA DYKTANDA

 

1.      Konkurs ortograficzny – I Zaborskie Dyktando o Pióro Burmistrza Brus odbędzie się dnia 8 listopada 2018 r. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach

2.      Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 9.00 i potrwa do godz. 9.45.  Wszyscy uczestnicy rozpoczną pisanie jednocześnie – o godz. 10.00.

Informujemy, że powyższa informacja dotyczy uczestników w kategorii I i II, czyli uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych, 3 klas gimnazjum oraz uczniów szkół średnich i zawodowych. 

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony osób dorosłych (kategoria III), pisanie dyktanda dla tych osób zostało ustalone na 8 listopada na godzinę 18.00 w Domu Strażaka w Brusach.

3.      Ogłoszenie wyników odbędzie się 11 listopada 2018 r. podczas gminnych uroczystości 100lecia Niepodległości

 

§4

PRZEBIEG DYKTANDA I OCENA

 

1.      Prace pozostają własnością organizatorów – nie ma możliwości ich zabrania.

2.      Wgląd do wszystkich prac ma tylko i wyłącznie komisja sprawdzająca. Do publicznej wiadomości będą podane tylko imiona i nazwiska zwycięzców.

3.      Wgląd do własnej pracy będzie możliwy w terminie późniejszym podanym przez Organizatora.

4.      Tekst I Zaborskie Dyktando o Pióro Burmistrza Brus o Pióro Burmistrza Brus jest chroniony tajemnicą do momentu jego rozpoczęcia.

5.      Ocenie podlegać będzie poprawność ortograficzna i interpunkcyjna. Przy sprawdzaniu prac będą stosowane zasady zawarte w „Wielkim słowniku ortograficznym PWN” pod redakcją prof. dr. hab. Edwarda Polańskiego (wyd. 2017). 

6.      Dyktowanego tekstu nie wolno pisać literami drukowanymi.

7.      Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść poprzez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie wersji poprawnej. Również w poprawkach nie wolno używać liter drukowanych.

8.      Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (np. telefony komórkowe, notebooki, laptopy) oraz słowników itp.

§5

NAGRODY

1.      Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w następujących kategoriach:

·         Kategoria I – uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych oraz 3 klas gimnazjum

·         Kategoria II – uczniowie szkół średnich i zawodowych

·         Kategoria III – dorośli pow. 20 lat.

2.      Laureaci pierwszych miejsc każdej kategorii otrzymają pióro, nagrody rzeczowe oraz  pamiątkowe dyplomy.

§6

POSTANOWIENA KOŃCOWE

1.      W kolejnych edycjach konkursu ortograficznego Zaborskie Dyktando o Pióro Burmistrza Brus nie mogą uczestniczyć osoby, które zajęły I, II i III miejsce poprzedniej edycji.

2.       Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja powołana przez organizatora.

3.      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki między autorami prac z taką samą liczbą błędów. Ewentualna dogrywka odbędzie się przed ogłoszeniem wyników.

4.      Udział w konkursie jest bezpłatny, dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego regulaminu.

5.      Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do p. Iwony Wałdoch tel. 52 396 39 12, e-mail: promocja@brusy.pl

6.      Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w konkursie.

                      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.

Pliki do ściągnięcia:
regulamin (102 kB)
karta zgłoszenia (80 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!