Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 25 maja 2020r.
News Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2019-07-05 • Burmistrz Brus ogłasza II Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2019 roku.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 668 z późn. zm.), rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) oraz uchwały nr XXXII/283/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 18 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2019.

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

W ramach konkursu zlecane będą zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 • prowadzenie, organizacja oraz udział seniorskich (min. klasa okręgowa)
  i juniorskich drużyn w rozgrywkach piłki nożnej (z uwzględnieniem szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich).

Planowana kwota na realizacje zadania – 60 000,00 zł.

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem
  i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Brusy.
 2. Warunkiem ubiegania się o finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)
 3. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego finansowania.
 4. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z zadaniem i niezbędnych do jego realizacji oraz:
 1. zostały dokonane w sposób przejrzysty, konkurencyjny, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 2. zostały przewidziane w kosztorysie zadania,
 3. zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania zgodnie z postanowieniami umowy o realizację zadania,
 4. zostały odpowiednio udokumentowane,
 5. są zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 1. W przypadku negatywnej oceny kwalifikowalności zaproponowanego wydatku istnieje możliwość:
 1. pozostawienia tego wydatku w kosztorysie przy finansowaniu ze środków własnych oferenta,
 2. usunięcia tego wydatku z kosztorysu, pomniejszając tym samym koszt całkowity zadania o jego kwotę.
 1. Dotacje na realizację zadań publicznych nie mogą być przeznaczone na:
  1. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej zadań,
  2. realizację zadań finansowanych z budżetu Gminy Brusy z innego tytułu,
  3. budowę, zakup nieruchomości,
  4. udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
  5. działalność polityczną lub religijną.
 2. W części oferty dotyczącej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego rekomenduje się jedynie wycenę wkładu osobowego.
 3. Do oferty należy załączyć:
 1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, który musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany (jeśli dotyczy),
 2. statut oferenta/oferentów (jeżeli oferta składana jest po raz pierwszy),
 3. pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę
  o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji),
 4. ofertę w wersji elektronicznej (w formacie PDF lub w pliku tekstowym).
 1. Burmistrz Brus zastrzega sobie prawo do:
 1. odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny, w części lub w całości,
 2. przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu,
 3. finansowania więcej niż jednej oferty, finansowania jednej oferty lub niefinansowania żadnej z ofert.

 

III. Terminy i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie winno być zrealizowane w 2019 roku, a jego realizacja może rozpocząć się nie prędzej niż w dniu podpisania umowy (kosztami kwalifikowanymi będą wyłącznie wydatki poniesione w okresie obowiązywania umowy).
 2. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, która sporządzona zostanie wg wzoru, o którym mowa w punkcie II.2 ogłoszenia.
 3. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.). W przypadku realizowania zadania wspólnie oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania.
 4. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po dostarczeniu zaktualizowanego harmonogramu/kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania/opisu poszczególnych działań. W przypadku otrzymania dotacji w mniejszej wysokości niż wnioskowana, wnioskodawca może proporcjonalnie do wysokości proponowanej dotacji zmniejszyć wkład własny wskazany w ofercie.
 5. Zadanie powinno być zrealizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy gminy Brusy.
 6. Zleceniobiorca zobowiązany jest również do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom i publiczności uczestniczącej w realizacji zadania.
 7. W przypadku otrzymania dotacji w pełnej wysokości o jaką Oferent wnioskował, złożona oferta jest wiążąca z wyjątkiem sytuacji, w której Oferent celem aktualizacji może przedstawić zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego oraz przedstawić wyjaśnienia w stosunku do uwag Komisji Konkursowej.
 8. W przypadku otrzymania dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej, Oferent zobowiązany jest do określenia, czy zmniejsza zakres rzeczowy realizacji zadania oraz do przedłożenia wybranych dokumentów aktualizacyjnych: oferty realizacji zadania publicznego, planu i harmonogramu działań, rezultatów zadania, zestawienia kosztów realizacji zadania, źródła finansowania kosztów realizacji zadania, które stanowić będą podstawę do zawarcia umowy.
 9. Po wybraniu oferty i podpisaniu umowy, dokonywane w trakcie realizacji zadania przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w kosztorysie,
  w części dotyczącej przyznanej dotacji (przesunięcia środków  z jednej pozycji do drugiej) wymagają uzyskania pisemnej zgody w przypadku, gdy nastąpi jego zwiększenie o więcej niż 30%.
 10. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy, zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, informacji o tym, iż zadanie dofinansowane jest przez Gminę Brusy. Informacje takie muszą być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.
 11. Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, czyli refundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych, zarówno krajowych, jak i wspólnotowych.

 

IV. Termin składania ofert

 1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach przy ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy (pokój nr 1) lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu, tj. 89-632 Brusy, ul. Na Zaborach 1 (liczy się data wpływu) do dnia 29 lipca 2019 r. do godz. 1100.
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „II Otwarty Konkurs Ofert 2019 – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.
 3. Oferent składający w konkursie więcej niż jedną ofertę, powinna złożyć każdą ofertę w odrębnej, zamkniętej i opisanej kopercie jak punkcie IV.2 ogłoszenia.
 4. Oferent ma możliwość uzupełnienia ewentualnych braków formalnych w ciągu 3 dni od daty złożenia oferty. W późniejszym terminie uzupełnienie braków formalnych może nastąpić wyłącznie na wezwanie.
 5. Oferty złożone po wyznaczonym terminie i niespełniające wymogów formalnych pozostaną bez rozpatrzenia.

 

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Przy wyborze ofert stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwale Nr XXXII/283/18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2019.
 2. Oceny formalnej dokona Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami.
 3. Oceny merytorycznej dokona powołana zarządzeniem przez Burmistrza Brus komisja konkursowa.
 4. Oceny ofert dokonuje się na „formularzu oceny oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2019.
 5. Decyzję o wyborze najkorzystniejszych ofert wraz z ich wysokością podejmuje Burmistrz Brus w formie zarządzenia w terminie do 30 dni od momentu upływu terminu na składanie ofert.
 6. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma odwołania.
 7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Miasta i Gminy Brusy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach.

 

VI. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Brusy w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych

Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznejwysokość środków w budżecie Gminy Brusy przeznaczonych na realizację tych zadań wyniosła: w 2019 roku 120.000 zł, 2018 roku 184.500 zł, a w 2017 roku 122.500 zł.

Informacji na temat konkursu udziela: Wojciech Jaszewski – Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami – Urząd Miejski w Brusach ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy tel. 52 396 93 68.

 

Pliki do ściągnięcia:
Oferta realizacji zadania publicznego (247 kB)
Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego (164 kB)
ogłoszenie (1,851 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!