Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 15 sierpnia 2020r.
News Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2007-07-04 • VI sesja Rady Miejskiej w Brusach: Przyjęto Gminny program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży


Na ostatniej sesji, która odbyła się 3 lipca br. radni Rady Miejskiej w Brusach jednogłośnie przyjęli Gminny program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
Program ten pozwala na łagodzenie dysproporcji w warunkach materialnych uczniów i tworzy możliwość kontynuowania nauki. Jest on również niezbędnym elementem pozwalającym na ubieganie się o środki zewnętrzne.
Program ten ma na celu przede wszystkim przeciwdziałanie bezradności społecznej, zmniejszanie rozmiarów. Jest kierowany głównie do dzieci i młodzieży, bardzo zróżnicowanej pod względem społecznym i materialnym, pochodzącej zarówno ze środowisk miejskich jak i wiejskich.
W uzasadnieniu podjęcia tej uchwały radni argumentowali, że mieszkańcy Gminy Brusy muszą mieć możliwość dostosowania się do zmieniających warunków społeczno- gospodarczych i pełnego wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy. Ich zdaniem, podstawowym warunkiem dla zwiększenia szans indywidualnych osób na rynku pracy, jest wzrost wykształcenia. Brak rzeczywistej pomocy ukierunkowanej na pokonywanie barier edukacyjnych prowadzi bowiem do pogarszania sytuacji w kontynuowaniu nauki w szkołach maturalnych młodzieży pochodzącej z obszarów wiejskich i zmarginalizowanych.
W Powiecie Chojnickim stopa bezrobocia na dzień 1 czerwca 2007 r. wyniosła 22,1%. Tak wysokie bezrobocie jest przyczyną ubożenia znacznej części społeczeństwa i powiększania się obszarów biedy. Ubóstwo skłania rodziców do koncentrowania się na zaspakajaniu przede wszystkim podstawowych potrzeb życiowych. Niestety często brakuje środków na realizację potrzeb związanych z edukacją. Długotrwałe pozostawanie bez pracy powoduje utrwalanie bezradności społecznej zarówno wśród rodziców jak i ich dzieci.
W realizacji tego projektu uczestniczyć będzie zarówno Urząd Miejski w Brusach, jak i inne jednostki jemu podlegające, czyli:
- Gminny Zarząd Oświaty w Brusach
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach
- szkoły podstawowe i gimnazjalne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brusy.
W ramach rozwijania zainteresowań organizowane będą zajęcia dla uczniów zajęcia  pozalekcyjne, warsztaty wyjazdowe i konferencje naukowe poświęcone wybranym dziedzinom wiedzy. Odbywać się będą konkursy naukowe, targi edukacyjne i zajęcia wyrównawcze dla uczniów zagrożonych. Działania te mają doprowadzić do zwiększenia liczby uczniów kontynuujących naukę w szkołach średnich i biorących udział w olimpiadach i konkursach naukowych .
W ramach programu będą tworzone warunki dla rozwoju intelektualnego i kulturalnego ucznia poprzez organizowanie: teatrów szkolnych, chórów szkolnych,  a także zajęć pozalekcyjnych o  profilu związanym z kulturą i sztuką.
Ponadto zamierza się udzielić wsparcia drużynom harcerskim i organizacjom młodzieżowym o charakterze patriotycznym. Ma to  przede wszystkim doprowadzić do wzrostu świadomości społecznej, a także umocnieniu postaw patriotycznych wśród młodzieży, rodziców i opiekunów.
Gminny program ,,Wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży„ przewiduje także udzielenie wsparcia organizacjom o charakterze sportowym uczniowskich i międzyszkolnych klubów sportowych. Organizowane będą zawody sportowe i wyjazdy na obozy treningowe. Udzielane także będą stypendia sportowe dla wybitnie uzdolnionych zawodników. Te działania mają na celu przede wszystkim pozwolić, na rozwój organizacji sportowych na terenie gminy Brusy i ułatwić dostęp do zajęć sportowych uczniom pochodzącym  głównie z  obszarów wiejskich. Tworzone będą programy profilaktyczne o charakterze sportowym, nauki pływania oraz obozy sportowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Programem  nauki pływania ma zostać objęte 50% uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Brusy.
          Dzięki przyjętemu programowi Gmina Brusy pozyska dodatkowe środki w kwocie 63.980 złotych na zajęcia pozalekcyjne. W ramach tego programu zajęciami pozalekcyjnymi w okresie od 15 sierpnia do 30 listopada br. zostanie objętych łącznie 1830 uczniów, z tego 1305 ze  szkół podstawowych i 525 uczniów z gimnazjów.   W programie weźmie udział łącznie 8 szkół podstawowych i 2 gimnazja.

 
W trakcie obrad sesyjnych.
W trakcie obrad sesyjnych.

 

  
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!