Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 15 sierpnia 2020r.
News Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2007-07-26 • Zasady opodatkowania gruntów

Tutejszy organ podatkowy otrzymał z Wydziału Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Chojnicach wykaz zmian danych ewidencyjnych dla miasta Brusy. Zmiana ta dotyczy zmiany rodzaju użytku gruntowego - z użytków rolnych na grunty zabudowane i zurbanizowane.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. z 2005r. Dz. U. Nr 240, poz. 2027 ze zm.) podstawą wymiaru podatków stanowią dane z ewidencji gruntów i budynków.

Dla określenia przedmiotu opodatkowania podstawowe znaczenie ma § 68 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 01.38.454).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem użytki rolne dzielą się na: grunty orne (R), sady (S-R, S-Ps, S-Ł), łaki trwałe (Ł), pastwiska trwałe (Ps), grunty rolne zabudowane (BR, BPs, BŁ), grunty pod stawami (Wsr), rowy (W). 
Użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem grunty zabudowane i zurbanizowane dzielą się na: tereny mieszkaniowe (B), tereny przemysłowe (Ba), zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp), tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz), użytki kopalne (K), tereny komunikacyjne – drogi (dr), tereny komunikacyjne – tereny kolejowe (Tk) oraz inne tereny.
Grunty zabudowane i zurbanizowane podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Ustawodawca w art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. z 2006r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 ze zm.), a także w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zm.)  nakłada na osoby fizyczne obowiązek złożenia organowi podatkowemu informacji o gruntach, nieruchomościach i obiektach budowlanych (INRL-1), w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, bądź zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania odpowiednio w zakresie podatku rolnego bądź podatku od nieruchomości.cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!