Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 15 sierpnia 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2008-08-11 • Pomoc osobom uprawnionym do alimentów.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach informuje, że od sierpnia 2008 roku zmieniają się zasady dotyczące przyznania świadczeń alimentacyjnych na dzieci. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dostępne będą w siedzibie Ośrodka (pokój nr 12) od sierpnia br. Wnioski składa się bezpośrednio do organu realizującego świadczenia a nie jak przy zaliczce alimentacyjnej za pośrednictwem komornika.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
•    zaświadczenie o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego pełnoletniego członka rodziny z roku poprzedzającego okres świadczeniowy według wzoru określonego w Rozporządzeniu  (obecnie jest to rok 2007)
•    zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów – nieopodatkowanych lub z działalności gospodarczej;
•    dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej ( ksero aktu urodzenia)
•    zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (zaświadczenie wystawione przez komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne za dwa miesiące poprzedzające złożenie wniosku – druk zaświadczenia dostępny w Ośrodku)
•    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
•    odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
•    orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
•    zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;
•    informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Termin i sposób załatwienia:
Postępowanie w sprawie przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
Na wnioski złożone w miesiącu sierpniu, decyzje w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą wydawane od października 2008r.
Inne informacje:
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują zarówno rodzicom samotnie wychowującym dzieci jak i rodzicom pozostającym w związkach  małżeńskich, o ile mają zasądzone alimenty na dzieci i prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. 
Świadczenia alimentacyjne przysługują osobie uprawnionej o ile dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego tj. 725 zł.
 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
1. do ukończenia 18 roku życia, albo
2. do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
3. bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeśli osoba uprawniona:
1. przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo - wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo - leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo
2. przebywa w rodzinie zastępczej;
3. zawarła związek małżeński;
4. jest pełnoletnia i posiada własne dziecko.

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł na osobę uprawnioną.

Zmiana w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

Wszelkich niezbędnych informacji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego udzielają pracownicy Ośrodka (pokój nr 12) w godzinach urzędowanie lub pod nr telefonu 052 3982285.cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!