Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2018r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2017-05-04 • Obwieszczenie Burmistrza Brus

                                                                                  OBWIESZCZENIE

podanie do publicznej wiadomości informacji

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst: Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.)


Burmistrz Brus
podaje do publicznej wiadomości


informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury  udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku obory w systemie chowu mieszanego (bezściółkowo 50 DJP, płytka ściółka 11 DJP) do utrzymania bydła mlecznego o obsadzie 61 DJP w istniejącym siedlisku rolnym na działce nr 73/2, obręb Czarnowo, gmina Brusy”.


Procedurę oceny oddziaływania na środowisko wszczyna się w związku z wpływem do tut. organu  w dniu  14 kwietnia 2017r.  dokumentu pn. Ocena Oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku obory w systemie chowu mieszanego (bezściółkowo 50 DJP, płytka ściółka 11 DJP) do utrzymania bydła mlecznego o obsadzie 61 DJP w istniejącym siedlisku rolnym na działce nr 73/2, obręb Czarnowo, gmina Brusy” (raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko).
Postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęto w związku z wnioskiem Inwestora z dnia 22 maja 2015r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Przedmiotowa inwestycja  należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2,  pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz.U. z 2016r, poz.353), tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 103 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (jednolity tekst: Dz.U. z 2016, poz. 71).


Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Brus, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, składania uwag i wniosków w terminie od 4 maja 2017r. do 5 czerwca 2017r., w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, pok. nr 29, w godzinach pracy urzędu.


Zgodnie z art. 35 cyt. ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Złożone w terminie określonym wyżej uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Brus przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 


Obwieszczenie umieszcza się na:
1. strona internetowa Urzędu Miejskiego w Brusach
www.brusy.pl
2. tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach
3. tablica ogłoszeń sołectwa Czarnowo
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!