Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2018r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2017-05-09 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

OGŁOSZENIE
w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert  na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.


  Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn zm.) oraz zgodnie z „Rocznym programem współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2017” i zarządzenia Burmistrza Brus z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu powoływania, funkcjonowania i pracy komisji konkursowych do oceny ofert w otwartych konkursach ofert, Burmistrz Brus zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych  pod warunkiem, że organizacja, którą reprezentują, nie będzie brała udziału w konkursie.

  Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje w ramach ogłoszonego przez Burmistrza otwartego konkursu ofert.

  Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.


  Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy lub przesłać pocztą elektroniczną na adres

um@brusy.pl.
 
 Ostateczny termin składania dokumentów: 12 maja 2017 roku do godz. 15:00,  o terminie przyjęcia zgłoszenia decyduje data i godzina wpływu do urzędu.
 
Pliki do ściągnięcia:
Ogłoszenie naboru, kimisja, profilaktyka (325 kB)
Zarządzanie w sprawie komisji (1,007 kB)
Formularz zgłoszenia kandydata (34 kB)
Ogłoszenie (25 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!