Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 25 września 2018r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2017-10-03 • OTWARTY KONKURS OFERT - Realizacja programu zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym gminy Brusy pn. „Zdrowy ząbek” na lata 2014 – 2019

Burmistrz Brus z siedzibą w Brusach przy ul. Na Zaborach 1 ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT i zaprasza do składania ofert na realizację w 2017 i 2018 roku  Programu zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym gminy Brusy pn. „Zdrowy ząbek” na lata 2014 - 2019.

 

I. Burmistrz Brus zleca realizację Programuzapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł
u dzieci w wieku przedszkolnym gminy Brusy pn. „Zdrowy ząbek” na lata 2014 – 2019
w zakresie jednego działania.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania w okresie od września 2017 roku do grudnia 2018 roku z zakresu: zapobiegania powstawaniu próchnicy i chorób dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym (rok urodzenia 2013) poprzez promocję zdrowia i edukację zdrowotną dzieci i ich rodziców oraz lakowanie zębów stałych u dzieci w wieku 6-7 lat (rok urodzenia 2011) – zgodnie z treścią w/w Programu.

II. Udzielenie świadczeń nastąpi od dnia podpisania umowy i będzie trwać do dnia 07 grudnia 2018 roku.

III. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wyszczególnione w § 2 Regulaminu.

IV. Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu tj. Regulaminem konkursu, Uchwałą Rady Miejskiej zatwierdzającą do realizacji  w/w program, obowiązującym formularzem oferty, projektem umowy, itp.  można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 14:00. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest p. Agnieszka Drzewicka – tel. 52 3969 325.

V. Zamknięte oferty należy składać bezpośrednio w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego
w Brusach, ul. Na Zaborach 1 w następujących godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek – 7:00 – 15:00, wtorek – 8:00 – 16:00  lub przesłać oferty na adres korespondencyjny Urzędu, tj. 89-632 Brusy, ul. Na Zaborach 1 (liczy się data wpływu) z oznaczeniem podmiotu realizującego zadanie i dopiskiem: „KONKURS PROGRAM ZDROWOTNY 2017/2018 – NIE OTWIERAĆ!”.

VI. Termin składania ofert  upływa 18 października 2017 roku  (oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane ani odsyłane adresatowi).

VII. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 03 listopada 2017 roku.

VIII. Termin związania z ofertą wynosi 23 dni (bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

IX. Burmistrz Brus zastrzega sobie prawo do :

• zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert,

• odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych,

• odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert,

X. W przypadku ofert niekompletnych Komisja może wezwać do ich uzupełnienia w terminie nie przekraczającym 3 dni kalendarzowych.

XI. Ogłoszenie podlega publikacji w sposób przewidziany  w art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - tj. z dnia 19 października 2016 r. (Dz. U. z 2016, poz.1793 ze zm.)

Pliki do ściągnięcia:
zarządzenie (297 kB)
załącznik do umowy (288 kB)
wzór umowy (1,297 kB)
formularz zgłoszeniowy (799 kB)
regulamin (1,349 kB)
ogłoszenie (575 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!