Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 19 stycznia 2019r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2018-03-12 • XXV sesja Rady Miejskiej w Brusach

W piątek, 9 marca br., odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej w Brusach, podczas której radni podjęli uchwały w sprawach:

- uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach  na lata 2016-2022

Zakres świadczonych usług przez Zakład w zakresie wodociągowo – kanalizacyjnym w ciągu okresu objętego planem nie ulegnie zasadniczej zmianie i nadal obejmować będzie pobór, uzdatnianie, przesył i rozprowadzanie wody oraz odprowadzanie, przesył i oczyszczanie ścieków, jednak w związku z planowaną działalnością inwestycyjną Zakładu Gospodarki Komunalnej, a zwłaszcza inwestycjami Gminy Brusy stale zwiększać się będzie liczba odbiorców usług szczególnie w obszarze odbioru i oczyszczania ścieków po skanalizowaniu Giełdona, Asmusa, Główczewic i Żabna. W związku z tym Zakład zobowiązany jest do takich inwestycji we własny majątek, aby spełnić warunki obowiązującego prawa – zwłaszcza Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

- zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody w miejscowości Giełdon, gmina Brusy

Dąb szypułkowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały w wyniku nawałnicy w nocy z 11/12 sierpnia 2017r. uległ poważnemu uszkodzeniu. Nastąpiło odłamanie kilkunastu, sporych rozmiarów gałęzi, na skutek czego korona drzewa uległa deformacji. Drzewo usytuowane jest w sąsiedztwie budynku mieszkalnego i tym samym każde jego ewentualne uszkodzenie stwarza realne zagrożenie dla osób przebywających w jego pobliżu jak również może spowodować dewastację mienia mieszkańców domu. Pomnik przyrody w wyniku nawałnicy, która powaliła również sąsiadujący z nim drzewostan, został odsłonięty m.in. od strony jeziora Trzemeszno. W związku z czym każde kolejne silniejsze podmuchy wiatru mogą powodować kolejne uszkodzenia.

- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Brusy na 2018 rok

Przygotowano Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brusy w 2018 roku.

W Programie wskazano m.in.:

  • zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
  • opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
  • odławianie bezdomnych zwierząt;
  • obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
  • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
  • usypianie ślepych miotów;
  • wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
  • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
    z udziałem zwierząt.

- podziału miasta i gminy Brusy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

W stosunku do poprzedniego podziału gminy na okręgi wyborcze wprowadzono jedną zmianę -  w okręgu nr 2 w mieście Brusy dodano nową ulicę Józefa  Chełmowskiego.

- podziału miasta i gminy Brusy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Proponowany podział gminy Brusy na obwody głosowania uwzględnia 13 dotychczasowych siedzib obwodowych komisji wyborczych. Zmiana dotyczy jedynie nazw siedziby obwodowych komisji wyborczych, gdzie zostały zmienione nazwy jednostek organizacyjnych (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe), mianowicie zmiana nazwy siedziby Gimnazjum w Brusach na Szkołę Podstawową nr 2.

 

 

Inf. i fot. Gmina Brusy.
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!