Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 20 lipca 2019r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2018-08-06 • Obwieszczenie Burmistrza Brus

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst:
Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst: Dz.U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.), podaje się do wiadomości stron postępowania, że

Burmistrz Brus,

w związku ponownym wystąpieniem Wójta Gminy Karsin znak: GP.6220.5.34.2017/2018 z dnia 12 lipca 2018r. (data wpływu: 17 lipca 2018r.), postanowieniem znak Nr GP.6220.2.2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r.:

  1. podtrzymał swoje stanowisko zawarte w postanowieniu znak Nr GP.6220.2.2018 z dnia
    21 czerwca 2018 r. w zakresie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110kV relacji linia 110kV Czersk – Brusy – GPZ Karsin” oraz określenia warunków realizacji przedsięwzięcia,
  2. sprostował z urzędu oczywiste omyłki zawarte w postanowieniu znak Nr GP.6220.2.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.

Z treścią postanowienia zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Brusach, Wydział Gospodarki Przestrzennej, pok. 29, tel. 52 3969363.

Niniejsze obwieszczenia zamieszcza się na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni i po upływie tego okresu doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane.

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!