Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 czerwca 2019r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2018-12-20 • II sesja Rady Miejskiej w Brusach

Drugie obrady nowego składu Rady Miejskiej w Brusach odbyły się 29 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach. Radni podjęli 11 uchwał.

Sprawy, w których głosowali radni, podczas minionej sesji dotyczyły:

 1. przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brusy;

organem regulacyjnym, opiniującym regulamin jest Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Dotychczas obowiązujący regulamin wymagał dostosowania treści do obowiązującej sytuacji prawnej.

 

 1. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;

zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania tymi odpadami. W 2019 r. nastąpi podwyżka kosztów unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze. W związku z tym, w celu bilansowania całego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Brusy konieczne jest podniesienie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi od mieszkańców gminy Brusy.

Ustalono następujące stawki opłat:

 1. selektywna zbiórka odpadów:

- gospodarstwo 1-osobowe – 17zł

- gospodarstwo 2-osobowe – 32 zł

- gospodarstwo od 3 do 5 osób – 47 zł

- gospodarstwo od 6 do 10 osób – 57 zł

- gospodarstwo powyżej 10 osób – 64 zł

b. nieselektywna zbiórka odpadów:

- gospodarstwo 1-osobowe – 25,50 zł

- gospodarstwo 2-osobowe – 48 zł

- gospodarstwo od 3 do 5 osób – 70,50 zł

- gospodarstwo od 6 do 10 osób – 85,50 zł

- gospodarstwo powyżej 10 osób – 96 zł.

 

 1. zmian w Statucie Gminy Brusy;

18 października br. Rada Miejska w Brusach uchwaliła nowy statut Gminy Brusy. 6 listopada br. do Urzędu Miejskiego w Brusach wpłynęło zawiadomienie Wojewody Pomorskiego o konieczności zmiany niektórych zapisów statutu.

 

 1. zmian w statutach sołectw i osiedli;

dotąd obowiązujące statuty sołectw i osiedli gminy Brusy wymagały dostosowania do aktualnie obowiązujących norm prawnych. Projekty zmian zostały skonsultowane podczas zebrań wiejskich i osiedlowych.

 

 1. wynagrodzenia Burmistrza Brus;

19 listopada br. Burmistrz Brus złożył ślubowanie i rozpoczął pracę zgodnie z wynikami wyborów samorządowych, które odbyły się 21 października br. Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym do Rady Miejskiej należy ustalenie wynagrodzenie dla burmistrza, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja br. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

 

 1. zmian w budżecie gminy Brusy na 2018 r.;

 

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2022;

 

 1. podatku od nieruchomości;

ustalono następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

 1. od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,22 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 4. od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  – 4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 5. od pozostałych budynków lub ich części  – 3,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 6. od budowli – 2 % ich wartości,
 7. od gruntów :
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,71 zł od 1 m2 powierzchni,
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych –  4,51 zł od 1 ha powierzchni,
  3. dróg niepublicznych – 0,13 zł od 1 m2 powierzchni,
  4. pozostałych – 0,27 zł od 1 m2 powierzchni,
  5. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,09 zł od 1 m2 powierzchni

 

 1. wysokości stawek podatku od środków transportowych;

szczegółowe informacje dotyczące stawek podatku, z podziałem na rodzaj środków transportu, znajdują się w załączonym poniżej dokumencie pdf.

 

 1.  wprowadzenia opłaty miejscowej;

wprowadza się w 2019 roku dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości 1,30 od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach: Męcikał, Leśno, Czernica, Drzewicz, Młynek, Widno, Laska, Skoszewo, Rolbik i Kaszuba. Obecna stawka, obowiązująca w bieżącym roku wynosi 1,20 zł. W projekcie budżetu na 2019 r. zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 11.087 zł.

 

 1. wprowadzenia opłaty targowej;

jako podstawę naliczania opłaty targowej przyjmuje się wielkość zajmowanej powierzchni handlowej w metrach kwadratowych. Obecnie obowiązuje stawka 1,74 zł za 1m2. Wzrośnie ona o 6 gr. W projekcie budżetu na 2019 r. zaplanowano w związku z tym wzrost dochodów o 6% do kwoty 18.232 zł.

 

Przypominamy, że każdą sesję Rady Miejskiej można oglądać na żywo w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brusy w zakładce z lewej strony Rada Miejska w Brusach - http://bip.brusy.pl/ .  Retransmisje sesji również są dostępne pod tym adresem i jak dotąd na kanale YouTube Miasta i Gminy Brusy.

Inf. i fot. Gmina Brusy.

Pliki do ściągnięcia:
wysokości stawek podatku od środków transportowych (1,102 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!