Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 24 maja 2019r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2019-03-11 • Obwieszczenie Burmistrza Brus

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BRUS

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz  art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Miejską w Brusach uchwały Nr IV/36/19 z dnia 28 lutego 2019 r.               w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 601 położonej w obrębie ewidencyjnym Czyczkowy, gmina Brusy, wraz prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski do wyżej wymienionego planu należy składać w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy w terminie do dnia 3 kwietnia 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w wyżej wymienionym terminie. Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Brus, a złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!