Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 31 maja 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2020-01-07 • Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rada Miejska w Brusach, w dniu 29 listopada 2019r., podjęła Uchwałę Nr XI/86/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. W związku z tym, od dnia 1 stycznia 2020 r. będą obowiązywały następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

Miesięczna stawka opłaty za jedno gospodarstwo domowe

 

TERMINY PŁATNOŚCI:

15 marzec

15 maj

15 wrzesień

15 listopad

 

Selektywna zbiórka

Gospodarstwo 1-osobowe

21,00 zł

Gospodarstwo 2-osobowe

40,00 zł

Gospodarstwo od 3 – 5 osób

61,00 zł

Gospodarstwo od 6 – 10 osób

90,00 zł

Gospodarstwo powyżej 10 osób

94,00 zł

 

 

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady przyjmie je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadomi o tym zdarzeniu burmistrza oraz właściciela nieruchomości. Na podstawie powiadomienia, burmistrz wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Następnie określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej (dwukrotność stawki opłaty podanej w powyższej tabeli).

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest związana ze wzrostem kosztów odbioru oraz zagospodarowania opadów komunalnych z terenu naszej gminy. W celu zapewnienia środków na prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, niezbędne jest pobieranie opłat wg stawek podanych w powyższej tabeli.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010), każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przed pierwszym terminem płatności.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany mające wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub okoliczności mające wpływ na wysokość opłaty (np. zamieszkanie, narodziny dziecka, zgon mieszkańca, wyprowadzka), należy zgłaszać w następujących terminach:

  • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana,
  • w przypadku śmierci mieszkańca – terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Druki deklaracji dostępne są m.in. na stronie internetowej www.brusy.pl (w zakładce Gospodarka Odpadami) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brusach.
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!