Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 4 kwietnia 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

REGULAMIN XX POMORSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „Ziemia Kaszubska Słoneczna i Czysta”

REGULAMIN

XX POMORSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Ziemia Kaszubska Słoneczna i Czysta”

 

JUBILEUSZOWA EDYCJA POD HASŁEM

 „100 –LECIA POWROTU KASZUB DO POLSKI”

 

  1. ORGANIZATOR KONKURSU

1.  Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach

2. CELE KONKURSU

1. Budowanie trwałej więzi emocjonalnej z krajem ojczystym i regionem.

2. Uczestnictwo w wydarzeniach związanych z obchodami stulecia odzyskania niepodległości poprzez łączenie wiedzy historycznej i wyobraźni plastycznej.

3. Promowanie obchodów stulecia w województwie pomorskim i regionie.

4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej specyficzną kulturą i krajobrazem Kaszub;

5. Popularyzacja architektury i zabytków miast i wsi regionu Kaszub.

 

3. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół  (z wyjątkiem liceów

    sztuk plastycznych) oraz uczestnicy zajęć placówek wychowania pozaszkolnego.

2. Każdy z autorów może nadesłać najwyżej po dwie prace plastyczne, limit prac    wykonanych pod kierunkiem jednego nauczyciela: do 10

3. Format prac – A3

4. Prace należy wykonać w technice rysunkowej i malarskiej.

5. Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane personalne autora:

  

XX  Pomorski Konkurs Plastyczny „Ziemia Kaszubska Słoneczna i Czysta”

Jubileuszowa edycja pod hasłem

„100 – LECIE POWROTU KASZUB DO POLSKI”

Imię i nazwisko autora pracy

 

 

Wiek

 

 

Pełny adres szkoły + numer telefony, e -mail szkoły lub placówki

 

 

Technika

 

 

Imię i nazwisko opiekuna plastycznego

 

 

Tytuł pracy

 

 

 

6. Prace opisywane z przodu nie będą oceniane.

7. Prosi się również opiekunów o dołączenie do zestawu prac kart zgłoszenia z wykazem autorów prac, wieku, dokładnym adresem placówki, nr tel, fax, e -mail, pieczęcią i podpisem nauczyciela w pełnym brzmieniu oraz karty uczestnika, w której należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację, czytelnie ją wypełnić i podpisać.

 

PRACE NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRES:

Chata Kaszubska im. Józefa Chełmowskiego

Brusy – Jaglie 11b, 89-632 Brusy

 z dopiskiem “Ziemia Kaszubska Słoneczna i Czysta”

 

W TERMINIE DO DNIA: 30 kwietnia 2020r.  

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się z koordynatorem konkursu plastycznego Renatą Goebel, tel. 52 396 - 93 – 34 lub za pomocą poczty e-mail: ckb.instruktorzy@brusy.pl.

 

4. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 1. Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa.

 2. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

  - do 6

  - 7 - 9 lat

  - 10 - 12 lat

  - 13 - 15 lat

  - 16 - 20 lat

oraz w następujących kategoriach technicznych: rysunek i malarstwo.

3. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:

  1. zgodność pracy z tematyką Konkursu,
  2. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
  3. sposób ujęcia tematu,
  4. walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.

 

5. NAGRODY

1. Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac 

    nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe. 

2. Wernisaż wystawy pokonkursowej XX Pomorskiego Konkursu Plastycznego „Ziemia

    Kaszubska Słoneczna i Czysta” pod hasłem „100 lecie powrotu Kaszub do Polski” oraz

    wręczenie nagród odbędzie się 22 maja 2020 roku, o godz. 12.00 w Chacie Kaszubskiej  w Brusach – Jagliach.

3. Uwaga. Nie odebrane nagrody rzeczowe w dniu oficjalnego podsumowania konkursu

    nie będą wysyłane pocztą. Należy odebrać nagrody osobiści w ciągu miesiąca. Jeśli   

    nie zostaną odebrane, przechodzą na poczet kolejnego konkursu.

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.ckibbrusy.plwww.brusy.pl
 

6. UWAGI KOŃCOWE

1. Koszt przesyłki pokrywa uczestnik.

2. Prace nie będą zwracane.

3. O przyznanych nagrodach i wyróżnieniach organizator powiadomi odrębnym pismem
    lub telefonicznie.

4. Koszt przyjazdu po odbiór nagród i wyróżnień pokrywa uczestnik.

5.  Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora. 

6. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych, bez wypłacania honorariów autorskich.

7. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka i dołączenie do zgłoszonej pracy następujących dokumentów

a) kartę zgłoszeniową ( załącznik nr 1);

b) informacji na temat danych osobowych i ich przetwarzania oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku (załącznik nr 2)

8. Regulamin, karta zgłoszenia i karta uczestnika dostępne na stronie: www.ckibbrusy.pl i www.brusy.pl

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Pliki do ściągnięcia:
REGULAMIN (274 kB)
karta zgłoszenia (274 kB)
karta uczestnika (428 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!