Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 6 lipca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2003-05-12 • Warunki udziału w głosowaniu w referendum ogólnokrajowym

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w referendum ogólnokrajowym,zarządzonym na dzień 7 i 8 czerwca 2003 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z ogólnokrajowym referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej wyznaczonym na dzień 8 czerwca 2003 r. z głosowaniem w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r. informuje o warunkach udziału w tym referendum określonych ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym oraz ustawą z dnia 12 kwietnia 2001 r.- Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

I.Warunki ogólne

Warunkiem udziału w referendum jest posiadanie obywatelstwa polskiego i ukończenie najpóźniej w dniu głosowania 18 lat. Nazwiska osób uprawnionych do udziału w referendum są wpisywane w sporządzanym przez urzędy gmin spisie osób uprawnionych do udziały w referendum.

Wpisanie do spisu jest więc formalną podstawą udziału w referendum.

Dla osób, które w drugim dniu głosowania, czyli 8 czerwca 2003 r. kończą 18 lat, urzędy gmin sporządzą dodatkowy spis.Oznacza to, iż osoby te, w dniu 7 czerwca br.nie będą mogły wziąć udziału w głosowaniu.

Spis osób uprawnionych do udziału jest udostępniany na pisemny wniosek do wglądu w urzędzie gminy.Spis powinien być sporządzony najpóźniej w 14 dniu przed dniem referendum.

II.Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania.

Do rejestru wyborców właściwego dla miejsca zamieszkania mogą być wpisane na swój wniosek osoby, które stale zamieszkują poza miejscem zameldowania na pobyt stały.Dotyczy to również osób, nigdzie nie zamieszkałych przebywających stale na obszarze gminy.Osoby zameldowane na pobyt czasowy zostaną ujęte w spisach osób uprawnionych do udziału w referendum w miejscu ich stałego zamieszkania( zameldowania na pobyt stały)

III.Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania.

1.Warunki głosowania w miejscu pobytu czasowego

Osoby czasowo przebywające poza miejscem stałego zamieszkania mogą wziąć udział w głosowaniu w miejscu pobytu czasowego (bez pobierania zaświadczenia o prawie do głosowania),jeśli złożą w urzędzie gminy wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum

Wniosek składa się najpóźniej do 29 maja 2003 r. w ewidencji ludności w urzędzie gminy, na terenie której czasowo przebywa osoba chcąca wziąć udział w głosowaniu.Dopisanie do spisu w miejscu pobytu czasowego, powoduje z urzędu skreślenie tej osoby ze spisu w miejsce stałego zamieszkania.

2.Głosowanie w lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne, mogą głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania.

Termin złożenia wniosku do urzędu gminy o dopisanie do spisu dla wybranego obwodu głosowania posiadającego lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa dnia 29 maja 2003 r.

3.Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Udział w głosowaniu poza stałym miejscem zamieszkania jest również możliwy na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, które osoba uprawniona do udziały w referendum może otrzymać w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce jej stałego zamieszkania, a po sporządzeniu spisów - w urzędzie gminy, która sporządziła spis zwierający jej nazwisko.Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania zarówno w kraju jak i za granicą.

O wydanie zaświadczenia należy zwrócić się najpóźniej do dnia 5 czerwca 2003 r.
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!