Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 6 lipca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2004-09-22 • Sesja Rady Miejskiej w Brusach
XIII sesja Rady Miejskiej w Brusach odbędzie się 24 września 2004 roku o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2004 r.
6. Informacja dotycząca oświaty :
1) raport ze sprawdzianu wyników w szkołach podstawowych przeprowadzonego w dniu
1 kwietnia 2004 r.,
2) raport z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w dniach 5 i 6 maja 2004 r.,
3) informacja na temat realizacji uchwały Rady Miejskiej w Brusach Nr VI – 74/03 z
dnia 15 września 2003 r. “ Stypendium Burmistrza Brus”,
4) informacja na temat realizacji uchwały Rady Miejskiej w Brusach Nr VI – 73/03 z
dnia 15 września 2003 r. “ Podręcznik zapewnia szkoła”,
5) informacja na temat realizacji programu “ Wyprawka pierwszoklasisty”,
6) informacja o liczebności uczniów w szkołach i zatrudnieniu nauczycieli.
7. Podjęcie uchwał w sprawach :
a. zmian w budżecie gminy na 2004 rok ( Skarbnik Gminy),
b. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie zadania pn. “ Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Brusy, w kierunku wsi : Czarnowo, Czapiewice, Kaszuba, Leśno”. ( Skarbnik Gminy),
c. podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy na 2005 rok ( Skarbnik Gminy ),
d. sztandaru Rady Miejskiej w Brusach oraz insygniów Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Brus ( Przewodniczący Rady ),
e. zmiany uchwały Nr XII -127/04 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Brusy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ( Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty),
f. przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na rok 2005 ( Sekretarz Gminy),
g. trybu postępowania przy udzieleniu dotacji, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadania zleconego w sferze zadań własnych gminy ( Sekretarz Gminy ),
h. zmiany uchwały Nr XXX-298/01 z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brusy 2001-2006 ( Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego).cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!