Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 6 lipca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2004-11-24 • Przetarg nieograniczony na zakup paliw do pojazdów mechanicznych

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

do 60 000 euro

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Świętopełka 20

89-632 Brusy,

tel. 052 - 398 21 61, 052 - 398 23 62

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony na zakup paliw do pojazdów mechanicznych

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach , ul. Świętopełka 20

89-632 Brusy

Upoważniony do kontaktów z oferentami: Paweł Wolter tel. 052-398 23 62

3. Każda oferta powinna zawierać:

- formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 1 do specyfikacji istotnych warunków

zamówienia

  • cenę netto + podatek VAT za 1 litr oleju napędowego, , etyliny U-95

  • pozostałe dokumenty wymienione w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia

4. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiającynie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania

oceny spełnienia tych warunków:

Warunkiem ubiegania się o udzielenie zamówienia jest spełnienie warunków określonych w Art.22 i 24 Prawa Zamówień Publicznych, oraz w SIWZ.

7. Informacje na temat wadium:

Ze względu na wartość szacunkową zamówienia nie przekraczającą równowartość kwoty 60.000 euro, w niniejszym postępowaniu wniesienie wadium nie jest wymagane.

8. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za 1 litr oleju napędowego, , etyliny U-95 - 100%

9. Miejsce i termin składania ofert:

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego

Koperta powinna być oznaczona:

„Oferta na zakup paliw do pojazdów mechanicznych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach

Termin składania ofert upływa w dniu 9 grudnia 2004r. o godz. 1000.

10. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego

w dniu 9 grudnia 2004r. o godz. 12oo

11. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!