Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 16 lipca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2007-07-16 • Ogłoszenie Burmistrza Brus
O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZA BRUS

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

    Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Brusach Uchwały Nr VI/49/07 z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług w Brusach w rejonie ulic: Kościelnej, Derdowskiego, Wojska Polskiego i Gdańskiej zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI-133/97 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 6 marca 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 15, poz. 71) w zakresie konturów urbanistycznych oznaczonych symbolami 23 UI i 25 UH
oraz
 Uchwały Nr VI/50/07 z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Brusach w rejonie ulic: Wybickiego, Józefa Bema, Traugutta i Gdańskiej zatwierdzonych uchwałą Nr XXXVII-217/98 Rady Miejskiej            w Brusach z dnia 29 kwietnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego Nr 61, poz. 358 z 5 października 1998 r.) polegającej na zmianie przeznaczenia działki nr 355/19 położonej w Brusach, oznaczonej symbolem 4 KP, U - teren parkingu z możliwością usług, na teren stacji transformatorowej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian w planie. Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
w terminie do dnia 31 lipca 2007 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!