Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 7 czerwca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2007-08-03 • Burmistrz Brus ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Burmistrz Brus
ul. Na Zaborach 1
89- 632 Brusy

    Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

OGŁASZA  NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych  w Urzędzie Miejskim w Brusach

Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brusach (bip.brusy.pl) w dniu  3 sierpnia 2007 r.

1.    Wymagania niezbędne:

-    obywatelstwo polskie
-    wykształcenie wyższe
-    znajomość j. angielskiego
-    minimum  roczny staż pracy
-    znajomość zasad sporządzania wniosków o dofinansowanie projektów i realizacji projektów współfinansowanych ze      środków funduszy strukturalnych
-    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
-    dyspozycyjność, komunikatywność

2.    Wymagania dodatkowe:

-    znajomość przepisów prawnych- ustaw
-    prawo zamówień publicznych
-    o samorządzie gminnym
-    o pracownikach samorządowych
-    Kodeks Postępowania Administracyjnego
-    ochrony danych osobowych
-    ochrony informacji niejawnych
-    dostęp do informacji publicznej
-    dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel) i urządzeń biurowych
-    znajomość innych niż j. angielski języków obcych
-    preferowane doświadczenie w pozyskiwaniu środków z funduszy zewnętrznych

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-    wyszukiwanie odpowiednich programów do celów i potrzeb gminy oraz przygotowywanie aplikacji o pozyskiwanie              środków zewnętrznych
-    pomoc przy opracowywaniu programów operacyjnych niezbędnych przy ubieganiu się o środki z funduszy                              zewnętrznych
-    realizacja projektów współfinansowanych  ze środków strukturalnych UE i budżetu państwa
-    współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie realizacji zadań gminy
-    współpraca przy organizacji szkoleń, spotkań informacyjnych z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych

4.  Wymagane dokumenty:

-    życiorys (CV)
-    list motywacyjny
-    kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowej pracy            zawodowej (staż pracy)
-    referencje dotychczasowych pracodawców
-    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
-    oświadczenie o niekaralności, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

-    osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brusach ul. Na Zaborach 1, sekretariat pok. Nr 25
lub
-    pocztą na adres: Urząd Miejski 89- 632 Brusy, ul. Na Zaborach 1 
z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko pracy
Nr WSO 1110- 4/07 „ w terminie do dnia 17 sierpnia 2007 r. do godz. 15,oo
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub  będą niekompletne- nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.brusy.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!