Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 5 lipca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2007-08-29 • II otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy w roku 2007 w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art.11 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)

 

BURMISTRZ BRUS

z siedzibą w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy

ogłasza

II OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań Gminy w roku 2007

w zakresie kultury fizycznej i sportu

 

Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie powierzone wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

 

ZADANIAMI Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU SĄ:

rozwijanie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, w szczególności poprzez:

-  udział drużyn piłkarskich w rozgrywkach w ramach Pomorskiego Związku Piłki Nożnej oraz wydatki organizacyjne

Na realizację tego zadania w budżecie Gminy przeznacza się kwotę 7.120  złotych.

Zadania Gminy są realizowane w okresie roku budżetowego gminy.

 

Oferty należy składać do dnia 28 września 2007 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brusach do godz. 15.00 w zaklejonej kopercie podpisanej „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu”. Oferta musi spełniać wymagania opisane w art. 14 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) oraz w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych gminy Brusy w 2007 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Brus Nr 35/2007 z dnia 22 marca 2007 roku.

Komisja Konkursowa, powołana przez Burmistrza Brus w terminie do 12 września 2007 roku, rozpatrzy złożone oferty zgodnie z Regulaminem Konkursu. Regulamin Konkursu oraz wzory oferty, umowy i sprawozdania dostępne są w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach 11b lub na stronie www.brusy.pl w dziale Organizacje Pozarządowe.

O wynikach konkursu zainteresowane podmioty zostaną powiadomione w terminie 7 dni od jego rozstrzygnięcia.

 

W roku 2006 na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostały przeznaczone środki w wysokości 62.000 złotych.

 

WNIOSKODAWCA

NAZWA ZADANIA

KWOTA

DOTACJI

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy”

Uczyć zabawą – teatralne igraszki

1.700 zł

Stowarzyszenie „Kosobudy”

„Nasza Mała Ojczyzna wczoraj i dziś”

2.800 zł

Stowarzyszenie Kaszubski Zespół Folklorystyczny „Krebane”

„Tańcujże dobrze” – powstanie i rozwój zespołów tańca ludowego w miejscowościach gminy Brusy

8.500 zł

Stowarzyszenie Kaszubski Zespół Folklorystyczny „Krebane”

„Z Polski, z Kaszub, z Brus” – promocja gminy Brusy oraz kultury kaszubskiej i polskiej w kraju i w krajach europejskich

8.000 zł

Stowarzyszenie Kaszubski Zespół Folklorystyczny „Krebane”

Organizacja XII MFF „Dni Kultury Kaszubskiej” – wydatki wspólne

10.000 zł

Stowarzyszenie Kaszubski Zespół Folklorystyczny „Krebane”

Organizacja XII MFF Dni Kultury Kaszubskiej – koncerty festiwalowe w Brusach

31.000 zł

RAZEM:

62.000 zł

 

 

W 2006 roku na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zostały przeznaczone środki w wysokości 31.950 złotych.

 

WNIOSKODAWCA

NAZWA ZADANIA

KWOTA

DOTACJI

Klub Piłkarski „ORKAN” Huta

Kultura fizyczna i sport – organizacja rozgrywek w ramach PZPN

5.500 zł

Stowarzyszenie „Ziemia Zaborska” w Leśnie

Organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych

6.500 zł

MLKS „Tęcza” Brusy

Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży – juniorzy „W ślad olimpijczyków i mistrzów świata”

5.000 zł

MLKS „Tęcza” Brusy

Rozgrywki piłkarskie dla seniorów w zawodach związkowych pomorskiego związku piłki nożnej – Gdańsk „Zostań mistrzem”

7.500 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy”

Gminna Liga Piłki Nożnej Szkół Podstawowych gminy Brusy

5.950 zł

Stowarzyszenie Sportowo – Kulturalne Wsi Zalesie

Masz czas? Zostań piłkarzem – zajęcia sportowe

1.500 zł

RAZEM:

31.950 zł


Regulamin konkursu oraz wzór oferty są dostępne w zakładce  ORGANIZACJE POZARZĄDOWE.

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!