Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 12 lipca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2008-01-02 • Przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok

Na ostatniej sesji bruscy radni przyjęli Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok. Głównym celem tego programu jest zapobieganie i zmniejszanie degradacji psychologicznej osób uzależnionych oraz dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego oraz zmniejszenie ilości spożywanego alkoholu przez młodzież i podnoszenie poziomu świadomości w zakresie skutków picia alkoholu. Program przewiduje również zwiększenie liczby ofert szkoleniowych w dziedzinie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy, a także pomoc w zakresie tworzenia bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programów. Podstawowe zadania tego programu to przede wszystkim:
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych
i współuzależnionych od alkoholu poprzez m.in. kontynuowanie działalności Punktu Konsultacyjnego i realizacji prac w zakresie motywowania i informowania o możliwości podjęcia leczenia, udzielania wsparcia osobom i ich rodzinom po zakończonym leczeniu oraz rozpoznawania  i interwencji w zakresie przemocy domowej,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez m.in. przeprowadzenie działalności edukacyjnej służącej zmniejszeniu skali zjawiska przemocy w rodzinach oraz monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, inicjowanie współpracy służb – MGOPS-u, Policji i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez m.in. finansowanie programów interwencyjno-korekcyjnych dla młodzieży, zwiększenie dostępności i jakości szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych oraz podnoszenie kompetencji wychowawców, nauczycieli i pedagogów
w zakresie oddziaływań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez współpracę ze szkołami i stowarzyszeniami w zakresie tworzenia i realizacji szkolnych i pozalekcyjnych programów profilaktyki, dofinansowanie uczestnictwa w ogólnopolskich spotkaniach trzeźwościowych w Częstochowie i Licheniu, a także wspieranie inicjatyw w tworzeniu grup samopomocowych.

Finansowanie realizacji programu będzie dokonywane z rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez prowadzące  tę sprzedaż podmioty gospodarcze. Pan wydatków w  zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok wynosi 168.000 złotych.

cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!