Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 12 lipca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2008-08-14 • Kolejna edycja konkursu „Nasza wieś naszą szansą”, ogłaszanego przez Fundację Wspomagania Wsi.

Informujemy, że Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła kolejną edycję konkursu dotacyjnego realizowanego we wsiach i miasteczkach do 6.000 mieszkańców "Nasza wieś naszą szansą - 2008 czyli co można zrobić za 10000 złotych, by podnieść jakość życia w naszej wsi, gminie lub osiedlu popegeerowskim?". Wnioski można nadsyłać do 4 października 2008 roku.

Na czym polega udział w konkursie i kto może w nim uczestniczyć:
•    Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić projekt, którego celem będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców wsi i małych miasteczek.
 
•    Działania podejmowane w ramach projektu mają tworzyć lub przyczyniać się do tworzenia: nowych miejsc pracy lub/i nowych możliwości pozyskiwania dochodów lub obniżania kosztów życia mieszkań-ców miejscowości, w których projekt będzie realizowany. Działania te mają ograniczać przyczyny ubóstwa i bezradności wobec trudnych sytuacji życiowych oraz aktywizować i angażować mieszkańców we wspólne działania podnoszące ich jakość życia.
 
•    W konkursie wspierane będą działania, które będą miały charakter przedsięwzięć ekonomicznych, przynoszące wymierne i trwałe efekty. W działaniach tych należy wykorzystać lokalne zasoby ludzkie, środowiskowe, organizacyjne i materialne.
 
•    Na konkurs można zgłaszać również propozycje działań mających charakter przedsięwzięć ekonomicznych, przynoszące wymierne i trwałe efekty, które będą wpływać na poprawę stanu środowiska naturalnego.
 
•    Organizacje składające wniosek muszą mieć swoją siedzibę na terenie gminy, w której projekt będzie realizowany. Nie można zgłaszać projektu, który ma zostać zrealizowany na terenie kilku gmin jednocześnie.
 
•    W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety społeczne, kluby pracy, spółdzielnie socjalne, organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a także sołectwa, parafie, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich. Każda organizacja może złożyć tylko jeden wniosek.
 
•    Realizacja projektu powinna się rozpocząć po 10 lutego 2009 i nie powinna trwać dłużej niż 18 miesięcy. Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać wynosi 10.000 złotych, minimalna 4.000 złotych.
 
•    Organizacje, które uzyskają dotację będą zobowiązane do umieszczenia opisu projektu w Atlasie Inicjatyw Wiejskich umieszczonym w witrynie wiejskiej www.witrynawiejska.org.pl.
 
•    Nie będą rozpatrywane wnioski organizacji, które nie wywiązały się z umów o dotacje zawartych z Fundacją Wspomagania Wsi lub innymi organizacjami grantodawczymi (nie dotyczy projektów w trakcie realizacji).


Szczegółowy formularz wniosku o dotację, oraz instrukcja do formularza są do pobrania znajdują się na stronie www.fww.org.pl oraz w portalu internetowym prowadzonym przez Fundację Wspomagania Wsi www.witrynawiejska.org.pl.

Wnioski, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych w formularzu informacji nie będą rozpatrywane.

Wniosek z dopiskiem na kopercie „Nasza wieś naszą szansą” należy przesłać pocztą do 4 października 2008 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego1
01-022 Warszawa
 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 19 grudnia 2008 roku.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w: www.fww.org.pl i www.witrynawiejska.org.pl.
W konkursie zostaną przyznane nagrody w wysokości od 4.000 do 10.000 złotych.
Łączna kwota nagród wyniesie maksymalnie 300.000,00 zł.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Monika Słotwińska-Łychota pod numerem: (+22) 636 25 70 – 75 lub e-mail: mslotwinska@fww.org.pl.

BARDZO WAŻNE! - Należy przeczytać przed przystąpieniem do opracowywania projektu:

1. Kryteria stosowane przy ocenie projektu
•    Zgodność projektu z celami konkursu (maks.6 pkt.);
•    Efektywność projektu (efekty wymierne i niewymierne) (maks.6 pkt.);
•    Liczba osób korzystających z efektów projektu (maks.5 pkt.);
•    Jakość przygotowania projektu:
       -    zrozumiały, przejrzysty i kompletny opis działań (maks. 3 pkt.),
       -    dokładny budżet (maks. 3 pkt.),
•    Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu, współpraca z innymi organizacjami i wolontariuszami (walor integrujący) (maks. 5 pkt.);
•    Oryginalność/nowatorstwo (maks. 3 pkt.);
•    Pozyskanie dodatkowych funduszy (maks. 5 pkt.);
•    Ilość pracy własnej włożonej w realizację projektu (maks.5 pkt.);
•    Sposób promocji projektu (maks.3 pkt.);
•    Trwałość projektu (maks.5 pkt.).

2. Dodatkowe, istotne wskazówki dla przystępujących do konkursu:
•    Pierwszeństwo w otrzymywaniu dotacji będą miały organizacje, które nigdy wcześniej nie otrzymały dofinansowania w konkursach organizowanych przez Fundację Wspomagania Wsi.
•    Konkurs organizowany jest z myślą o wsparciu początkujących organizacji nieposiadających lub posiadających niewielkie doświadczenie w pozyskiwaniu pozagminnych środków zewnętrznych.
•    W przypadku, gdy organizacja/grupa wnioskująca nie posiada własnego konta i nr REGON, należy znaleźć inną organizację, która użyczy swojego konta dla przekazania dotacji (punkt 14. formularza wniosku).
•    W przypadku projektów wieloletnich lub wieloetapowych, należy zgłosić konkretny etap.
•    Zgłaszane projekty muszą przynosić trwałe efekty, co oznacza, że podejmowane w nich działania nie mogą zakończyć się w momencie zakończenia realizacji projektu.
•    Nie można zgłaszać:
     -   projektów polegających wyłącznie na szkoleniach lub/i warsztatach;
     -    projektów polegających na organizacji imprez masowych;
     -    dwóch jednakowych w swojej treści projektów z dwóch (lub więcej) organizacji/grup.
•    Opisy projektów nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu znajdują się na stronie internetowej www.fww.org.pl oraz w portalu internetowym prowadzonym przez Fundację Wspomagania Wsi www.witrynawiejska.org.pl
•    Prosimy o numerowanie stron wniosku, oszczędzanie papieru (wypełniając wniosek prosimy o zachowanie określonej w poszczególnych punktach ilości tekstu (maks. ... str.), niezszywanie i nieoprawianie wniosków, gdyż będą kopiowane.
•    Nie należy przesyłać jakichkolwiek dodatkowych załączników (w tym: zdjęć, planów technicznych, odpisu z rejestru, KRS, statutu organizacji, itp.). Fundacja nie zwraca nadesłanych materiałów.
Nadesłanie wniosku oznacza zgodę na upowszechnienie opisu projektu przez organizatorów konkursu i przetwarzanie danych dla celów statutowych Fundacji Wspomagania Wsi.
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!