Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 16 lipca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2008-08-14 • Konkurs ofert dotyczący używania języka mniejszości lub języka regionalnego.

Informujemy, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację w 2008 zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych: "Zadanie służące promowaniu używania przed organami gminy języka mniejszości lub języka regionalnego jako języka pomocniczego oraz używaniu dodatkowych tradycyjnych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych w języku mniejszości lub w języku regionalnym". Oferty można składać do 6 września 2008 w Warszawie.

Celem zadania jest zorganizowanie wystaw, konferencji, odczytów, szkoleń itp. służących promowaniu korzystania przez gminy z możliwości zapisanych w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.) dotyczących używania przed organami gminy języków mniejszości jako języków pomocniczych oraz używania nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych w językach mniejszości.

Oferent powinien przedstawić:
1.    dane realizatora zadania,
2.    szczegółowy zakres rzeczowy zadania,
3.    termin i miejsce realizacji zadania,
4.    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
5.    informacje o swoich doświadczeniach w realizowaniu podobnych zadań,
6.    informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania lub zadań z innych źródeł,
7.    deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje przekazać środki w wysokości 16.000 złotych.
Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 10 września 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie 30 dni od dnia, w którym ukazało się ogłoszenie (7 sierpnia 2008), oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez Oferenta, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:
1.    jest organizacją pozarządową lub też inną jednostką, której celem statutowym jest działanie na rzecz rozwoju kultury,
2.    jego cele statutowe są zbieżne z zadaniami z zakresu wspierania rozwoju kultury mniejszości narodowych i etnicznych,
3.    dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
4.    posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,
5.    jest wiarygodny pod względem finansowym,
6.    przedłoży kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.

Oferenci, przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni załączyć do oferty, pod rygorem nieważności, dokumenty potwierdzające możliwość wykonania pełnego zakresu zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem (osobą fizyczną lub prawną) np.: umowę przyrzeczenia zawarcia umowy o wspólnej realizacji zadania, umowę konsorcyjną itp.

W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, pod numerem telefonu (22) 601 15 39 lub pod adresem poczty elektronicznej: wmn.dw@mswia.gov.pl

Oferty należy nadsyłać na adres: Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, bądź składać osobiście w siedzibie Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, przy ulicy Domaniewskiej 36/38 w Warszawie, w dni powszednie, w godzinach 8.15 - 16.15.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej ministerstwa zakładce-  Konkurscms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!