Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 7 czerwca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2008-08-20 • III Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy w roku 2008 w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 

Brusy, 2008-08-19


Nr WKS 5010-1-40/2008
 
 
Na podstawie art.11 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
 


BURMISTRZ BRUS
z siedzibą w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
ogłasza
 III OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań Gminy w roku 2008
w zakresie kultury fizycznej i sportu


 
Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie powierzone wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 
 
ZADANIAMI Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:
1/ organizacja współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach,
2/ organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych imprezach sportowych,
3/ organizacja szkoleń dzieci i młodzieży,
4/ organizacja przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich,
 
Na realizację powyższych zadań przeznacza się kwotę 14.128,50 złotych.
 
Zadania Gminy są realizowane w okresie roku budżetowego gminy.
Oferty należy składać do dnia 22 września 2008 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brusach do godz. 15.00 w zaklejonej kopercie z oznaczeniem podmiotu realizującego zadanie i dopiskiem „III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu”. Oferta musi spełniać wymagania opisane w art. 14 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) oraz w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych gminy Brusy w 2008 roku stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Brus Nr 127/2007 z dnia 7 grudnia 2007 roku.


Komisja Konkursowa, powołana przez Burmistrza Brus, rozpatrzy złożone oferty, zgodnie z Regulaminem Konkursu, w ciągu 21 dni licząc od terminu określonego dla ich złożenia.


Regulamin Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych gminy Brusy w 2008 roku oraz wzory oferty, umowy i sprawozdania dostępne są w Chacie Kaszubskiej w Brusach - Jagliach 11b lub na stronie www.brusy.pl w dziale Organizacje Pozarządowe.
 
O wynikach konkursu zainteresowane podmioty zostaną powiadomione w terminie 7 dni od jego rozstrzygnięcia.

W 2007 roku zrealizowano następujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, na które zostały przeznaczone środki w wysokości 41.650 złotych.

Lp.
WNIOSKODAWCA
NAZWA ZADANIA
KWOTA DOTACJI
 
1.
Klub Piłkarski „Orkan” Huta
„Kultura fizyczna
i sport”
6.500 zł.
2.
WKS „Brda” Męcikał
„Udział w rozgrywkach Ligi Gminnej…”
1.600 zł.
3.
„Ziemia Zaborska” Leśno
„Organizacja i uczestnictwo 
w lokalnych, regionalnych ogólnopolskich imprezach sportowych”
7.500 zł.
4.
Stowarzyszenie „Kosobudy”
„Reaktywacja drużyny piłkarskiej Gwiazda Kosobudy. Przygotowanie drużyny
i jej udział
w rozgrywkach piłkarskich w ramach GLS”
1.600 zł.
5.
Stow. Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy”
„Udział drużyny Perła
w GLPNS”
1.600 zł.
6.
KS „Sokół” Lubnia
„Lubnia podbija Europę…”
5.600 zł.
7.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy”
„Gminna Liga Piłki Nożnej szkół podstawowych”
3.000 zł.
8.
MLKS „Tęcza”
„Rozgrywki piłkarskie dla seniorów
w zawodach sportowych PZPN – klasa A
w sezonie 2006/2007”
3.930 zł.
9.
Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Wsi Zalesie
 
„Z podwórka do Ligi”
 1.600 zł.
10.
KS „NOVI” Orlik
„Powołanie drużyny
i przygotowanie do rozgrywek w GLS”
1.600 zł.
11.
MLKS „Tęcza”
Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci
i młodzieży w rozgrywkach piłkarskich juniorów w zawodach związkowych PZPN – Gdańsk LIGA JUNIORÓW KLASY OKRĘGOWEJ
O MISTRZOSTWO KLASY JUNIOR B GRUPA III sezon 2007/2008
7.120 zł.
Razem:
41.650 zł.

W 2008 roku zrealizowano następujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, na które zostały przeznaczone środki w wysokości 9.471,50 złotych.

Lp.
WNIOSKODAWCA
NAZWA ZADANIA
KWOTA DOTACJI
 
1.
Klub Piłkarski „Orkan” Huta
„Kultura fizyczna
i sport”
3.500 zł.
2.
WKS „Brda” Męcikał
„Udział w lidze gminnej oraz w turniejach”
1.400 zł.
3.
„Ziemia Zaborska” Leśno
„Organizacja
i uczestnictwo
w lokalnych, regionalnych ogólnopolskich imprezach sportowych – Udział drużyny GROM Leśno w rozgrywkach piłkarskich w ramach PZPN”
371,50 zł.
4.
Stowarzyszenie „Kosobudy”
„Przez sport do zdrowia”
1.400 zł.
5.
Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Wsi Zalesie
 
„SKK – Zalesie udział w Gminnej Lidze Piłki Nożnej”
 1.400 zł.
6.
KS „NOVI” Orlik
„Przygotowanie drużyny
do rozgrywek w ramach Gminnej Ligi Seniorów”
1.400 zł.
Razem:
9.471,50 zł.

Regulamin konkursu oraz wzór oferty są dostępne w zakładce - ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!