Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 12 lipca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2008-08-26 • Rusza kolejny nabór wniosków na realizację programu „UCZEŃ NA WSI”.

Gmina Brusy ogłasza kolejny nabór wniosków na realizację programu „UCZEŃ NA WSI” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie.
Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych można odbierać i składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brusach (pok. Nr 12, nr telefonu 05238822-85) oraz są dostępne na stronie www.pfron.org.pl (zakładka programy PFRON/UCZEN NA WSI/załączniki/

Termin przyjmowania wniosków: od dnia 1 września do 30 września 2008r.

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
1)    Posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
2)    pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
3)    posiada stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego lub miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko–wiejskiej.
4)    posiada średnie miesięczne dochody brutto nie przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

W 2008r jest to kwota 1.123,20 zł.

Uwaga! W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny.

Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu, może obejmować następujące koszty:
1)    zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
2)    uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
3)    związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament),
Uwaga! w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego
4)    kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
5)    wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:
1)    opłaty za naukę (czesne),
2)    zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscowością, w której jest zameldowany na pobyt stały) ,
3)    dojazdów do szkoły.

Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:
1)    w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – kwoty 2000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
2)    w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego – kwoty 3000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
3)    w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) – kwoty 4000 zł w ciągu jednego roku szkolnego.

 Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
1)    kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia,
2)    oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik do formularza wniosku o dofinansowanie,
3)    zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej,
4)    kserokopię aktu urodzenia ucznia – dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka,
5)    kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym - dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia.cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!