Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 12 lipca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2008-08-28 • Obwieszczenie Burmistrza Brus w sprawie wszczęcia postępowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na "budowie kanału deszczowego w ulicy Targowej..."

Obwieszczenie

Burmistrz Brus, działając na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2006 Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

zawiadamia się strony postępowania

że wszczęte zostało, na wniosek Gminy Brusy z siedzibą ul. Na Zaborach 1, 89-692 Brusy, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie kanału deszczowego w ulicy Targowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogrodową do południowej granicy zainwestowania, budowie kolektora odprowadzającego wody deszczowe do rzeki Niechwaszcz, kanału deszczowego w odcinku ulicy Armii Krajowej od skrzyżowania z ulicą Targową do granicy nawierzchni utwardzonej oraz  przebudowie nawierzchni ulicy Targowej i odcinka ulicy Armii Krajowej (drogi gminne klasy „L”), wraz z wpustami ściekowymi dla odbioru wód deszczowych, budową oświetlenia, urządzeniem zieleni pasa drogowego oraz niezbędnymi przebudowami kolidującego uzbrojenia” realizowanego na działkach nr: 315, 512/56, 524/1, 544/10, 997/1, 1683, 1784 - obręb Brusy oraz na działkach nr: 1009, 1087, 1122/1, 1122/2, 1114, 1118/1, 1119/2, 1257, 1328, 1329, 1336/1- obręb Czyczkowy.
 
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 k.p.a. zapewnia się stronie czynny udział w postępowaniu administracyjnym i możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego obwieszczenia, pok. nr 37 Urzędu Miejskiego w Brusach, ul. Na Zaborach 1.

Doręczenie niniejszego obwieszczenia  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszcza się na:
1.    strona internetowa UM w Brusach
2.    tablica ogłoszeń UM w Brusach
3.     tablica ogłoszeń Osiedla nr 1 w Brusach
4.     tablica ogłoszeń sołectwa Brusy Wybudowaniecms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!