Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 3 czerwca 2020r.
Poprawa efektywności energetycznej Napisz do nas!
powrót

2016-09-05 • Podpisanie umowy o dofinansowanie

28 czerwca 2016r., w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Sygnatariuszami umowy byli Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Wicemarszałek Wiesław Byczkowski, a ze strony Powiatu Chojnickiego Wicestarosta Marek Szczepański oraz Członek Zarządu Powiatu Marek Jankowski.

Ww. projekt został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2016 r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne.

Celem realizacji projektu jest poprawa komfortu cieplnego oraz efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym, przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną m.in. takie prace termomodernizacyjne jak: docieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych i fundamentów, wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia wewnętrznego oraz wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej. W części budynków wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa (drzwi zewnętrzne) oraz nastąpi modernizacja kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania. Ponadto w niektórych budynkach zainstalowana zostanie instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych. W większości budynków zainstalowane zostaną ogniwa fotowoltaiczne, przy czym 14 budynków objętych zostanie wyłącznie budową instalacji fotowoltaicznej. Wytworzona energia z OZE wykorzystana będzie na potrzeby własne jednostek.

Termomodernizacji zostaną poddane 33 obiekty użyteczności publicznej należące do 6 jednostek samorządu terytorialnego. Będą to m. in. budynki szkół, urzędów administracji samorządowej, ośrodków kultury, ośrodków zdrowia.

Zadania Gminy Brusy w ramach projektu dotyczyć będą budynków Przedszkola Nr 1 w Brusach, Zespołu Szkół w Lubni, Przedszkola w Czyczkowach, świetlicy wiejskiej i OSP w Zalesiu.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie Powiatu Chojnickiego z Gminą Miejską Chojnice, Gminą Chojnice, Gminą Brusy, Gminą Miejską Człuchów i Gminą Czersk.

Wartość projektu wynosi 30 627 198,00 zł, w tym: wartość zadań Gminy Brusy: 3.730.561,00 zł.

Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 27 401 290,57 zł, w tym: wartość kosztów kwalifikowalnych Gminy Brusy: 3.591.324,33 zł.

Poziom dofinansowania to 83,56% kosztów kwalifikowalnych.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 22 897 477,43 zł,w tym dla Gminy Brusy: 3.001.036,30 zł.

Planowany okres realizacji projektu: 06.2016 r. – 09.2018 r.
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!