Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 17 stycznia 2020r.
Inwestycje realizowane na terenie Gminy Brusy Napisz do nas!
powrót

2015-03-06 • „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”

Wniosek nr WND-RPPM.05.01.00-00-005/09
Umowa nr UDA-RPPM.05.01.00-00-005/09-00

To partnerski projekt złożony przez Gminę Miejską Chojnice jako partnera wiodącego wraz z 9 innymi gminami do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

Wniosek aplikacyjny złożono 05.06.2009r. w Departamencie Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w ramach Konkursu nr 5.1._1.
Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej, wykonalności oraz strategicznej projekt uznany przez Zarząd Województwa Pomorskiego i w efekcie w dniu 29 kwietnia 2010 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 200-2013, Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.1. Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 20 października 2014 r., w związku z 3 kolejnymi zmianami zapisów Umowy Partnerskiej  aneksowano umowę o dofinansowanie. Zmiany dotyczyły przede wszystkim zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym, tj. kosztów i terminów realizacji, a także zmian zakresu rzeczowego w zakresie doprowadzenia do zgodności z opracowana dokumentacja projektową

Opis przedmiotu projektu:
Projekt objął zakresem teren 15- u składowisk o łącznej powierzchni: 25,26 ha, zlokalizowanych w granicach administracyjnych 10- u gmin powiatu chojnickiego i człuchowskiego działaniami rekultywacyjnymi, tj. rekultywacją techniczną i biologiczną wraz z montażem urządzeń do monitorowania stanów wodnych, tj. piezometrów.

Gminy biorące udział w realizacji projektu:

a) z powiatu chojnickiego:

Gmina Miejska Chojnice- składowisko w Nowym Dworze
Gmina Chojnice- składowisko w miejscowości: Chojniczki, Ciechocin, Gockowice
Gmina Brusy- składowisko w Kosobudach
Gmina Czersk- składowisko w miejscowości: Czersk, Nieżurawa
Gmina Konarzyny: składowisko w Zielonej Hucie

b) z powiatu człuchowskiego:

Gmina Miejska Człuchów i Gmina Człuchów- składowisko w miejscowości Kiełpin, Dębnica
Gmina Przechlewo: składowisko w Przechlewie (2 sztuki), Sąpolnie
Gmina Debrzno: składowisko w miejscowości: Grzymisław
Gmina Czarne: składowisko w Nadziejowie 

 

Główne cele projektu:
Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych wynikających ze składowanie odpadów, którego osiągnięcie przyniesie ponad lokalny efekt ekologiczny, społeczny i ekonomiczny.
Projekt ten w głównej mierze zakładał usunięcie zagrożenia dla wód podziemnych i powierzchniowych, powietrza atmosferycznego, środowiska gruntowego w bezpośrednim otoczeniu składowisk, bezpieczeństwa geotechnicznego oraz dla krajobrazu. Zagrożenia te mają negatywny wpływ na postrzeganie gmin pod kątem atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz standardu życia mieszkańców. Ponadto przyczyniają się do generowania wysokich kosztów utrzymywania składowisk.

 

Terminy realizacji projektu:

Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu: czerwiec 2012 r. (data zawarcia umowy z inspektorem nadzoru).

Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu: marzec 2015 r.
Zakończenie finansowe realizacji Projektu: maj 2015 r.

 

Całkowite koszty Projektu oraz zestawienie finansowe:
Całkowity koszt realizacji Projektu w PLN: 9.165.096,13
W tym wydatki kwalifikowane: 9.139.924,55
W tym wydatki niekwalifikowane: 25.171,58
Poziom współfinansowania Projektu ze środków EFRR ( % kosztów kwalifikowanych): 70.00 %
Kwota współfinansowania Projektu ze środków EFRR w PLN: 6.397.947,15

 

Partnerzy uczestniczący w finansowaniu i realizacji Projektu:

Lp.

Nazwa Partnera

Wkład własny
[PLN]

1.

Gmina Miejska Chojnice

939.297,53

2.

Gmina Chojnice

183.027,07

3.

Gmina Brusy

56.160,63

4.

Gmina  Czersk

436,449,08

5.

Gmina Konarzyny

32.003,30

6.

Miasto i Gmina Debrzno

183.599,52

7.

Gmina Człuchów

48.871,16

8.

Gmina Miejska Człuchów

455.682,27

9.

Gmina Czarne

175.262,83

10.

Gmina Przechlewo

231.624,01

     
Wydatki w ramach projektu wg podstawowych kategorii kosztowych :

  1. Dokumentacja projektu ( dokumentacja techniczna oraz wstępne prace studialne i koncepcja): 256.942,62 PLN
  2. Rekultywacja techniczna składowisk: 7.777.109,86 PLN
  3. Rekultywacja biologiczna składowisk: 830.184,80 PLN
  4. Nadzór inwestorski z kontrolą rozliczeń budowy: 164.820,00 PLN
  5. Nadzór autorski: 7.995,00 PLN
  6. Promocja projektu: 43.043,85 PLN
  7. Zarządzanie projektem – 85.000,00 PLN

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!