Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2018r.
Organizacje pozarządowe • Konkurs ofert - kultura i sport Napisz do nas!
powrót

Granty 2014

Burmistrz Brus

ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy 
w 2014 roku.

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr. 6, poz. 25) oraz uchwały nr XXIII/203/13 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu WspółpracyGminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2014.

 

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

 

W ramach konkursu wspierane będą zadania z zakresu:

 1. Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

-        szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tańca, śpiewu i muzyki, itp.;

-        organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich 
i międzynarodowych imprezach kulturalnych oraz ich promocja;

-        upowszechnianie, promocja i popularyzacja lokalnej twórczości i wykonawstwa artystycznego;

-        edukacja kulturalna oraz działania na rzecz walorów kulturowych Gminy:

§         wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę i promocję wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego, produktów regionalnych oraz aktywnych działań przyczyniających się do umocnienia tożsamości regionalnej;

§         wspieranie projektów współpracy i wymiany kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów partnerskich dla Gminy;

§         wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój animacji kulturalnej mieszkańców Gminy;

-        organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z gminy Brusy;

-        organizacja zajęć pozalekcyjnych;

-        promocja walorów kulturowych i przyrodniczych gminy Brusy.

 

Planowana kwota na realizację zadania – 48 900,00 zł.

 

 1. Kultury fizycznej i sportu:

-        organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich 
i międzynarodowych imprezach sportowo - rekreacyjnych oraz ich promocja;

-        szkolenie sportowe dzieci i młodzieży;

-        organizacja przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich;

-        organizacja zajęć pozalekcyjnych.

 

Planowana kwota na realizacje zadania – 81 100,00 zł.

 

Zastrzega się, że wartość dotacji jest wysokością prognozowaną. Ostateczna wysokość ustalona zostanie w uchwale Rady Miejskiej w Brusach w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.

 

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Brusy.
 2. Warunkiem ubiegania się o finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym 
  w aktualnym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 
  z 2011 r. Nr 6, poz. 25) – wzory w/w dokumentów stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.
 3. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego finansowania.
 4. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z zadaniem i niezbędnych do jego realizacji.
 5. Dotacje na realizację zadań publicznych nie mogą być przeznaczone na:

1)      pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej zadań,

2)      realizację zadań finansowanych z budżetu Gminy Brusy z innego tytułu,

3)      budowę, zakup nieruchomości,

4)      działalność polityczną lub religijną.

 1. Do oferty należy załączyć:

1)      kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, który musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany,

2)      pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę 
o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji),

3)      ofertę w wersji elektronicznej (w formacie PDF lub w pliku tekstowym).

 1. Burmistrz Brus zastrzega sobie prawo do:

1)      odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny, w części lub w całości,

2)      przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu,

3)      finansowania więcej niż jednej oferty, finansowania jednej oferty lub niefinansowania żadnej z ofert.

 

III. Terminy i warunki realizacji zadania

 

 1. Zadanie winno być zrealizowane w 2014 roku, a jego realizacja może rozpocząć się nie prędzej niż w dniu podpisania umowy (kosztami kwalifikowanymi będą wyłącznie wydatki poniesione w okresie obowiązywania umowy).
 2. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, która sporządzona zostanie wg wzoru, o którym mowa w punkcie II.2 ogłoszenia.
 3. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy 
  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
  W przypadku realizowania zadania wspólnie oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania.
 4. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po dostarczeniu zaktualizowanego harmonogramu/kosztorysu. W przypadku otrzymania dotacji w mniejszej wysokości niż wnioskowana, wnioskodawca może proporcjonalnie do wysokości proponowanej dotacji zmniejszyć wkład własny wskazany w ofercie.
 5. Zadanie powinno być zrealizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy gminy Brusy.

 

IV. Termin składania ofert

 

 1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach przy ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy (pokój nr 1) lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu tj. 89-632 Brusy, ul. Na Zaborach 1 (liczy się data wpływu) do dnia 7 stycznia 2014 r. do godz. 1600.
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem w zależności od aplikowanego zadania:„Otwarty Konkurs Ofert 2014 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego lub „Otwarty Konkurs Ofert 2014 – Kultura fizyczna 
  i sport”
 3. W przypadku ofert niekompletnych Oferent może zostać wezwany do ich uzupełnienia w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych.
 4. Oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia

 

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

 1. Przy wyborze ofert stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwale Nr XXIII/203/13 
  z dnia 25 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2014.
 2. Oceny formalnej dokona Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami.
 3. Oceny merytorycznej dokona powołana zarządzeniem przez Burmistrza Brus komisja konkursowa.
 4. Oceny ofert dokonuje się na „formularzu oceny oferty” stanowiącym załącznik nr 2 do Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi 
  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2014.
 5. Decyzję o wyborze najkorzystniejszych ofert wraz z ich wysokością podejmuje Burmistrz Brus w formie zarządzenia w terminie do 30 dni od momentu upływu terminu na składanie ofert.
 6. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma odwołania.
 7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Miasta i Gminy Brusy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach.

  

VI. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Brusy w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych

 

 1. Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowegowysokość środków 
  w budżecie Gminy Brusy przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2013 roku wynosiła 48.900 zł, a w 2012 roku 60.000 zł.
 2. Z zakresu kultury fizycznej i sportuwysokość środków w budżecie gminy Brusy przeznaczonych na realizację tych zadań w 2013 roku wynosiła 81.100 zł, a w 2012 roku 72.200 zł (w tym na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.] odpowiednio 16.600 zł i 4.200 zł.)

 Rozstrzygnięcie konkursu może nastąpić po uchwaleniu przez Radę Miejską w Brusach uchwały budżetowej na rok 2014.

 

Informacji na temat konkursu udziela: Wojciech Jaszewski – Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami – Urząd Miejski w Brusach ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy tel. 52 396 93 68.

Pliki do ściągnięcia:
Umowa na rok 2014 (99 kB)
Sprawozdanie na rok 2014 (120 kB)
Oferta na rok 2014 (149 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!