Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 18 grudnia 2017r.
M-GOPS Aktywność drogą do sukcesu • Rok 2009 Napisz do nas!
powrót

2009-02-26 • Informacja o projekcie

 

Praktyka pracy socjalnej oraz diagnoza socjalno - bytowa osób i rodzin korzystających z usług Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyznaczyła potrzebę wzmożonej interwencji wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W związku z powyższym w dniu dzisiejszym MGOPS złożył wniosek o dofinansowanie projektu systemowego „Aktywność drogą do sukcesu” na rok 2009 w ramach Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej osób pozostających bez pracy, długotrwale korzystających z pomocy społecznej, a w konsekwencji zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy .

Cele szczegółowe:
- wzrost umiejętności społecznych i interpersonalnych, samorozwój uczestników projektu,
- nabycie zdolności aktywnego poruszania się na rynku pracy,
- podniesienie i nabycie nowych kwalifikacji zawodowych,
- wzmocnienie kompetencji wychowawczych.
W realizacji w/w celów istotne jest:
- zorganizowanie i sfinansowanie warsztatów kształtujących umiejętności  społeczne oraz warsztatów aktywizacji zawodowej,
- zorganizowanie i sfinansowanie warsztatów umiejętności wychowawczych,
- zorganizowanie i sfinansowanie grupy wsparcia,
- umożliwienie uczestnikom udziału w kursach podwyższających kwalifikacje zawodowe.

Grupą docelową projektu są osoby pozostające bez pracy. Zarówno bezrobotni rejestrujący się w Powiatowym Urzędzie Pracy jak i osoby bierne zawodowo, korzystające ze świadczeń OPS, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych, o niskich kompetencjach wychowawczych, z problemem alkoholizmu w rodzinie.

Wsparciem objętych zostanie 16 osób, które w trakcie wywiadu środowiskowego zasygnalizowały wyraźną potrzebę zmiany swej sytuacji życiowej. Rekrutację prowadzą pracownicy socjalni, na podstawie analizy dokumentacji OPS. Wstępem do podjęcia działań aktywnej integracji będzie spisany kontrakt socjalny z każdym z uczestników projektu.

Działania

W ramach zadania aktywna integracja realizowane zostaną następujące działania:
- warsztaty kształtujące umiejętności społeczne prowadzone przez psychologa. i indywidualne konsultacje psychologiczne,
- warsztaty aktywizacji zawodowej prowadzone przez doradcę zawodowego. i indywidualne konsultacje,
- warsztaty umiejętności wychowawczych,
- grupa wsparcia dla kobiet,
- sfinansowanie szkoleń i kursów zawodowych. Szkolenia zawodowe dostosowane zostaną tematycznie do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników w trakcie reazlizacji projektu, a zwłaszcza zajęć z doradcą zawodowym.

Koszty ogółem: 109 578,28

Wnioskowane dofinansowanie:  98 894,40
Wkład własny: 10 683,88

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!