Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 września 2018r.
Gospodarka odpadami • Odbiór nieczystości stałych i ciekłych Napisz do nas!
powrót

Obowiązki przedsiębiorców

Zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań.
Sprawozdanie składane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości powinno zawierać następujące elementy:
• poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości;
• pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych;
• odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi;
• odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku.

Do sprawozdania należy dołączyć wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem dany podmiot zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, a także wykaz tych właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, adres nieruchomości oraz w przypadku rozwiązania umowy - informację, do kiedy umowa obowiązywała.

W ostatnim sprawozdaniu składanym za dany rok, należy zamieścić, także informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Sprawozdanie powinno być przekazane Burmistrzowi Brus w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy, odbierający odpady komunalne zobowiązani są złożyć sprawozdania w następujących terminach:
• za I półrocze - do 31 lipca danego roku,
• za II półrocze - do 31 stycznia danego roku.
Podmiot, który w danym półroczu nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przekazuje burmistrzowi sprawozdanie zerowe.
Stosownie do treści art. 9x ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który przekazuje nierzetelne sprawozdanie podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł. Natomiast przedsiębiorca przekazujący sprawozdanie po terminie podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.
Ww. sprawozdania należy składać w nieprzekraczalnych terminach zgodnie z formularzem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.) podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zobowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.
Sprawozdanie składane przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinno zawierać następujące dane:
•  informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy;
•  informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;
•  liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe.

Do sprawozdania należy dołączyć wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem dany podmiot zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.
Ww. sprawozdanie powinno być przekazane Burmistrzowi Brus w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych zobowiązani są złożyć sprawozdania w następujących terminach:
• za I kwartał - do 30 kwietnia danego roku,
• za II kwartał - do 31 lipca danego roku,
• za III kwartał - do 31 października danego roku,
• za IV kwartał - do 31 stycznia danego roku.
Stosownie do treści art. 9xb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, który przekazuje nierzetelne sprawozdanie podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł. Natomiast przedsiębiorca przekazujący sprawozdanie po terminie podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.
Sprawozdania, o których mowa wyżej należy składać w nieprzekraczalnych terminach zgodnie z formularzem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.


 

 

Pliki do ściągnięcia:
Sprawozdanie podmiotu prowadzącego (114 kB)
Informacje (137 kB)
Sprawozdanie zerowe podmiotu odbierającego odpady komunalne (306 kB)
Półroczne sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne (431 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!