środa, 12 sierpień 2020 15:15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania /obręb Zalesie

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) zwana dalej ustawą ooś rozpatrując wniosek z dnia 14 kwietnia 2020 r., uzupełniony w dniu 25 maja 2020 r. złożony przez pana Michała Czajkowskiego - Prezesa Zarządu PVE 78 Sp. z o.o., z siedzibą 85-236 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 4/10

zawiadamiam

strony postępowania o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną na działce o numerach ewidencyjnych 429, 430 i 431, obręb Zalesie, gmina Brusy”

W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym:

  • opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach znak
    PSSE-NZ-9203-111/12/1/20 z dnia 15 czerwca 2020 r.
  • postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak
    RDOŚ-Gd-WOO.4220.355.2020.ŁT.1 z dnia 18 czerwca 2020 r.
  • opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni
    w Chojnicach znak GD.ZZŚ.1.435.135.2020.PG z dnia 25 czerwca 2020 r.

oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Miejskim
w Brusach, Wydział Środowiska i Rolnictwa (pok. 29), w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

            Po wyznaczonym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, w oparciu o zebrane materiały i dowody.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.

 

Wyświetlony 1063 razy