czwartek, 20 sierpień 2020 15:43

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia - dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej w obrębie Czarnowo

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 – dalej k.p.a.), w związku z art. 63 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt  4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

o wydanym w dniu 19 sierpnia 2020 r. postanowienia Burmistrza Brus znak: Nr SR.6220.16.2020
o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 58, 59/2, obręb Czarnowo, gmina Brusy”.

Niniejsze postanowienie oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Chojnicach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni
w Chojnicach są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, pok. nr 29.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach, sołectw wsi Czarnowo i Czyczkowy oraz stronie internetowej miasta
i gminy Brusy www.brusy.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach.


 

 

Wyświetlony 995 razy