czwartek, 15 październik 2020 09:36

ZAWIADOMIENIE - dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej w Zalesiu

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) zwana dalej ustawą ooś rozpatrując wniosek z dnia 14 kwietnia 2020 r., uzupełniony pismem z dnia  29 czerwca 2020r. złożony przez pana Michała Czajkowskiego - Prezesa Zarządu PVE 78 Sp. z o.o.,
z siedzibą 85-236 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 4/10

zawiadamiam 

strony postępowania o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 334, obręb Zalesie, gmina Brusy”.

W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów
w Urzędzie Miejskim w Brusach, Wydział Środowiska i Rolnictwa (pok. 29), w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

            Po wyznaczonym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, w oparciu o zebrane materiały i dowody.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.

Wyświetlony 1029 razy