czwartek, 11 luty 2021 15:00

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zamiany

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późń. zm.)

Burmistrz Brus ogłasza, co następuje:

I. Z zasobu nieruchomości komunalnych przeznaczone zostały do zamiany pomiędzy Gminą Brusy a Powiatem Chojnickim stanowiące tereny komunikacyjne działka nr 66/1
o powierzchni 0,12 ha, zapisana w księdze wieczystej SL1C/00024854/9 oraz działka nr 111 o powierzchni 0,31 ha i działka nr 119/1o powierzchni 0,0024 ha zapisane w księdze wieczystej SL1C/00028216/3 położone w miejscowości Lendy, obręb ewidencyjnym Przymuszewo, stanowiące własność Gminy Brusy.

II. Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach w okresie
od 11 lutego do 5 marca 2021 r.

 III. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości mogą złożyć wniosek o kupno do dnia 26 marca 2021 r

Wyświetlony 459 razy