poniedziałek, 14 czerwiec 2021 09:00

Uczniowie pomorskich szkół mogą ubiegać się o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

31 maja 2021 r. Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął Regulaminy przyznawania Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego (Uchwała nr 395/XXXIII/21 o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego).

Uczniowie pomorskich szkół mogą ubiegać się o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego:

1.   finansowanego ze środków budżetu województwa pomorskiegonabór wniosków do 31 lipca 2021 r. -  w przypadku ucznia, który w danym roku szkolnym pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego oraz:

1)    w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu międzynarodowym uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub

2)    w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub

3)    w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł laureata oraz uzyskał Średnią ocen:

-      w przypadku Ucznia szkoły podstawowej – co najmniej 5,4,

-      w przypadku Ucznia szkoły ponadpodstawowej – co najmniej 5,2.

2.   finansowanego z projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja– nabór wniosków do 31 lipca 2021 r. - w przypadku ucznia, który spełni łącznie warunki:

1)    w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek, będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego;

2)    w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek będzie uczniem VII lub VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej;

3)    w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy lub szkoły):

a)    w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej, gimnazjum lub klasie gimnazjalnej
w szkole innego typu – co najmniej 5,5,

b)    w szkole ponadpodstawowej lub w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej 5,0;

c)    w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych,
informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości.

3.   finansowanego z projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”nabór wniosków do 15 września 2021 r.  - w przypadku ucznia, który spełni łącznie warunki:

1)    w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek, będzie pobierał naukę na terenie  województwa pomorskiego;

2)    w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek:

a)       ukończył odpowiednio:

- I, II klasę branżowej szkoły I stopnia,

- I, II lub III klasę 4-letniego technikum,

- I, II, III lub IV klasę 5-letniego technikum;

b)      uzyskał Średnią ocen (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy lub szkoły, zgodnie z § 2 pkt 18) - co najmniej 5,2;

c)       kształci się w zawodzie odpowiadającym Branżom kluczowym i wpisującym się  w ISP.

         3) uzyskał minimum 27,5 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których  mowa w § 7 ust. 2-4.

 

Zasady przyznawania stypendiów określają Regulaminy załączone poniżej.

 

Warunkiem ubiegania się o Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego jest terminowe złożenie w Urzędzie Marszałkowskim województwa Pomorskiego wniosku wypełnionego i wydrukowanego z wykorzystaniem Elektronicznego generatora wniosków (odrębnego dla każdego rodzaju stypendium).

Informacja o uruchomieniu naboru wniosków wraz z linkiem do Elektronicznego generatora wniosków dostępna na stronie internetowej Departamentu Edukacji i Sportu – www.des.pomorskie.eu oraz w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - www.bip.pomorskie.eu

 

Wyświetlony 1747 razy