Informujemy, że  w ramach akcji profilaktycznej obywającej się pod hasłem „Marsz Białymi plamami dostępu do diagnostyki raka szyjki macicy” Fundacja Onko-Rejs – Wybieram Życie  zachęca wszystkie osoby zainteresowane do skorzystania z konsultacji telefonicznych w dniach: 

25.08 godz. 15:00-19:30

26.08 godz. 16:00-20:30

28.08 godz. 16:00-20:30

29.08 godz. 16:00-20:30

Tel. 793-748-570

 

Niemalże 60-cioro motocyklistów Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego odwiedziło wczoraj (23.08) Brusy. Oddano cześć Ofiarom Zbrodni Katyńskiej upamiętnionym w Brusach dębami pamięci.

Rajd odbywa się już po raz dwudziesty. Rozpoczął się 15 sierpnia w Radzyminie i w tym samym miejscu zakończy się 2 września. Co dnia motocykliści przemierzają ok. 300-400 km, odwiedzają różnorodne miejsca pamięci, propagując wartości patriotyczne i pamięć o polskiej historii. Nie inaczej było w gminie Brusy. Przy Domu Strażaka w Brusach przybyłych gości powitali sekretarz Gminy Brusy Mariola Rodzeń oraz radny Rady Powiatu Chojnickiego Marek Rodzeń. Wspólnie z uczestnikami rajdu, na czele z prezes Katarzyną Wróblewską oraz ojcem kapelanem Rajdu Markiem Kiedrowiczem, a także przybyłymi, by powitać Rajd mieszkańcami, zapalili symboliczne znicze przy dębach pamięci. Posadzonych w ubiegłym roku przy ulicy Wojska Polskiego w Brusach dęby upamiętniają Ofiary Zbrodni Katyńskiej: przodownika Policji Państwowej Ignacego Borzyszkowskiego, aspiranta Policji Państwowej Jana Kuicha, porucznika piechoty rezerwy Władysława Kuczmę, majora rezerwy Wojska Polskiego Edmunda Wróblewskiego, podporucznika Jana Czapiewskiego oraz kapitana rezerwy Jana Ryngwelskiego. Niestety drzewo upamiętniające ostatnią z wymienionych Ofiar, nie przetrwało, zatem podczas wczorajszego spotkania, zgodnie z należytą procedurą, posadzono nowe. Drzewko poświęcił ks. proboszcz Jan Flaczyński, prezes Katarzyna Wróblewska podsypała sadzonkę ziemią katyńską, a posadzili ją Gabriela i Andrzej Wantowie. Wszyscy zgromadzeni wspólnie zaśpiewali hymn Polski.

Tego samego dnia uczestnicy Rajdu udali się również do Męcikała. Przy pomniku upamiętniającym partyzancki bój pod Męcikałem i przy bunkrze Zielony Pałac, w towarzystwie Stowarzyszenia Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego „Cis” Męcikał, uczestnicy Rajdu oddali hołd poległym partyzantom. Miejsca te wspominają poległych w walce z niemieckim okupantem: Józefa Dorawę, Edmunda Kroplewskiego, Franciszka Lesmana, Józefa Mrozika, Stanisława Przytarskiego, Leona Szutenberga i Wojciecha „Jana” Wirkusa.

Rajd zakończył swój niedzielny przejazd w Potulicach. Łącznie, od 15 sierpnia do 2 września, motocykliści, przemierzą ok. 5000 km.

 

poniedziałek, 24 sierpień 2020 09:51

Dzień Sportu w Męcikale

Napisał

Stowarzyszenie WKS Brda Męcikał po raz kolejny zaprosiło mieszkańców sołectwa do udziału w "Dniu Sportu" na boisku sportowym "pod lasem" w Męcikale. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną, chcąc ograniczyć ilość osób jednocześnie uczestniczących w imprezie, organizatorzy zdecydowali się na rozłożenie jej na dwa dni. Wydarzenie odbyło się w miniony weekend,  22 - 23 sierpnia.

W sobotę w piłkę nożną zagrały z sobą dwie drużyny WKS Brda Męcikał, obecna kadra i oldboye. Spotkanie wygrał zespół oldboyów. W niedzielę, dziecięco - młodzieżowa drużyna WKS Brda Męcikał przyjęła na boisku w Męcikale ekipę Salos Brusy. Mecz zwyciężyli gospodarze.

Wszystkim drużynom kibicowała publiczność, głównie mieszkańcy sołectwa Męcikał oraz rodziny zawodników.

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7
 

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do współtworzenia strategii rozwoju gminy - dokumentu określającego kierunki i obszary rozwoju gminy jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne, przez najbliższe kilka lat. Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem gminy i jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Planowanie strategiczne jest jednym z wyznaczników poprawnego zarządzania gminą, co w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny. Strategia ma za zadanie przede wszystkim eliminować istniejące bariery, na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów. A w konsekwencji prowadzić do POPRAWY ŻYCIA MIESZKAŃCÓW!

Oficyna  Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie gminy Brusy realizuje „Strategie Rozwoju gminy Brusy na lata 2021-2030”. W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY przez Państwa, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej Gminy.

Poprzez przygotowany specjalny link, mają Państwo możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć „wyślij”.

https://brusyankieta.webankieta.pl/ 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 – dalej k.p.a.), w związku z art. 63 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt  4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

o wydanym w dniu 19 sierpnia 2020 r. postanowienia Burmistrza Brus znak: Nr SR.6220.16.2020
o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 58, 59/2, obręb Czarnowo, gmina Brusy”.

Niniejsze postanowienie oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Chojnicach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni
w Chojnicach są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, pok. nr 29.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach, sołectw wsi Czarnowo i Czyczkowy oraz stronie internetowej miasta
i gminy Brusy www.brusy.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach.


 

 

środa, 19 sierpień 2020 15:41

XVII sesja Rady Miejskiej w Brusach

Napisał

W środę, 19 sierpnia, radni Rady Miejskiej w Brusach obradowali po raz siedemnasty w tej kadencji. Na mocy podjętych dziś uchwał do planów budżetowych Gminy Brusy na ten rok włączono zmodernizowanie 3 przejść dla pieszych w mieście Brusy oraz utworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brusach.

Modernizacja przejść dla pieszych dotyczy pasów dla przechodniów na ul. Wojska Polskiego w Brusach. Miejsca te zostaną wyposażone między innymi w aktywny system poprawiający bezpieczeństwo. Przejścia będą doświetlone dodatkowymi latarniami ulicznymi oraz dwukierunkowymi, aktywnymi punktami odblaskowymi. Zamontowane zostanie migające żółte światło ostrzegawcze od strony zewnętrznej dla pojazdów oraz białe oświetlające pasy dla pieszych. System zostanie wyposażony w czujnik ruchu, który wzbudza oświetlenie w momencie zbliżenia się pieszego do przejścia. Przejścia zostaną specjalnie oznakowane z uwzględnieniem potrzeb osób niewidomych i niedowidzących oraz przeprowadzona zostanie kampania edukacyjno-profilaktyczno-informacyjna z udziałem przedszkola, 2 szkół podstawowych i policji. Koszt całkowity modernizacji przejść to 130 tys. zł. Gmina Brusy pozyskała na ten cel dofinansowanie z „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” w kwocie 100 tys. zł.

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji zostanie powołany do życia z inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach, która jako jednostka organizacyjna Gminy Brusy wzięła udział w projekcie „Familijne LOWE”, którego liderem w Polsce jest Ogólnopolski Operator Oświaty i który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakłada utworzenie 20 ośrodków w całej Polsce. Jeden z nich powstanie w partnerstwie Gminy Brusy i Szkoły Podstawowej nr 2, która w ramach zgłoszenia do projektu pozyskała 250 tys. dofinansowania na utworzenie i działalność LOWE. Obszarem działania bruskiego LOWE jest cała gmina Brusy natomiast celem działań ośrodka jest zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie, w zależności od potrzeb indywidualnych, społecznych i środowiskowych.

Radni podczas sesji rozpatrzyli także skargę na działalność Burmistrza Brus. Skarga mieszkańców miejscowości Rolbik i Kaszuba dotyczyła niepodjęcia działań poprawiających stan drogi Kaszuba – Milachowo Młyn. Radni uznali skargę w pełni za bezzasadną wobec faktów, iż droga jest na bieżąco wyrównywana, naprawiana i uzupełniana materiałem drogowym, w miarę możliwości terenowych również poszerzana. Gmina Brusy prowadzi starania w kierunku kompleksowej modernizacji drogi, czego przykładem jest zmodernizowanie odcinka Małe Chełmy – Rolbik z dofinansowaniem z funduszu leśnego oraz budowa drogi we wsi Rolbik (z przebudową mostu) z udziałem środków Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Dalsza modernizacja w kierunku Kaszuby zostanie rozważona przy pojawieniu się możliwości pozyskania kolejnych środków zewnętrznych.

 

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński 2020 wystartował 15 sierpnia w Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Radzyminie, a zakończy się 2 września w Warszawie.

W niedzielę, 23 sierpnia, w Gołubiu motocykliści rozpoczną kolejny etap przejazdu mszą św., odwiedzą miejsca pamięci Gryfa Pomorskiego i wyruszą do Brus. Planowany przyjazd do naszego miasta to godz. 10.30.  Przystanek w Brusach odbędzie się przy Domu Strażaka. Uczestnicy Rajdu Katyńskiego zapalą symboliczne znicze przy dębach pamięci. Posadzone w ubiegłym roku dęby upamiętniają Ofiary Zbrodni Katyńskiej: przodownika Policji Państwowej Ignacego Borzyszkowskiego, aspiranta Policji Państwowej Jana Kuicha, kapitana rezerwy Jana Ryngwelskiego, porucznika piechoty rezerwy Władysława Kuczmę, majora rezerwy Wojska Polskiego Edmunda Wróblewskiego oraz podporucznika Jana Czapiewskiego.

Tego samego dnia uczestnicy Rajdu udadzą się do Męcikała. Przy bunkrze Zielony Pałac, w towarzystwie Stowarzyszenia Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego „Cis” Męcikał, oddadzą hołd poległym partyzantom. Rajd zakończy swój niedzielny przejazd w Potulicach.

 

97854

środa, 19 sierpień 2020 15:36

Zmiany w bruskiej Parafii

Napisał

Kapłani na czele z ks. proboszczem Janem Flaczyńskim, wspólnoty parafialne oraz wierni Parafii Wszystkich Świętych w Brusach pożegnali w minioną niedzielę, 16 sierpnia, ks. wikariusza Tomasza Szmaglika. Kapłan dekretem księdza biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny, zgodnie z harmonogramem planowych zmian duszpasterskich, odchodzi z bruskiej Parafii. Od czwartku, 20 sierpnia, będzie posługiwać w Parafii św. Jakuba Apostoła w Człuchowie. Jego miejsce w Parafii w Brusach zajmie ks. Rafał Grot, który ostatnio pracował w Parafii św. Marii Magdaleny w Strzepczu.

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

wtorek, 18 sierpień 2020 15:31

18 sierpnia - Święto Flagi Kaszubskiej

Napisał

18 sierpnia 1929 r. w Kartuzach, z inicjatywy Aleksandra Majkowskiego, zostało powołane do życia Zrzeszenie Regionalne Kaszubów, odradzające Kaszuby "w dziedzinie życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego". Była to swoista odpowiedź na dywersyjną działalność niemiecką. Barwy kaszubskie to czarny i żółty, taka jest też flaga kaszubska. Na pamiątkę powyższego wydarzenia co roku, 18 sierpnia, Kaszubi obchodzą Święto Flagi Kaszubskiej.

Krebane pamiętają!

 

97823