piątek, 25 wrzesień 2020 07:21

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

Napisane przez

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm., dalej ustawa ooś) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256ze zm. – dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam stron y postępowania

oraz podaję do publicznej wiadomości

o wydanej w dniu 25 września 2020 r. decyzji Burmistrza Brus znak: Nr SR.6220.9.2020
o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerach ewidencyjnych 429, 430 i 431, obręb Zalesie, gmina Brusy”.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach
i Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, pok. nr 29 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 52 3969363).

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach, sołectwa wsi Męcikał oraz stronie internetowej miasta i gminy Brusy www.brusy.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Brusach.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brusach bip.brusy.pl. oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Brusach

piątek, 25 wrzesień 2020 12:14

Uwaga burze z gradem!

Napisane przez

Ostrzeżenie nr 1137 wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni w dniu 2020-09-25, godz. 11:37 dla województwa go, obszar 2202, ważne od 2020-09-25, godz. 15:00 do 2020-09-26, godz. 00:00.

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 25 mm, lokalnie 35 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

piątek, 25 wrzesień 2020 11:47

XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach

Napisane przez

Informujemy o zbliżającej się XVIII sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbędzie się 30 września 2020 r. (środa) o godz. 11.00. Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.

5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2020 
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020-2028
 • podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy Brusy na 2021 rok 
 • zaliczenia drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej 
 • zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych 
 • pozbawienia kategorii drogi gminnej 
 • dzierżawy części nieruchomości komunalnych w drodze bezprzetargowej 
 • nadania nazw ulicom w Brusach 
 • uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brusy 
 • udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Jawornik Polski 
 • powołania Bruskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu 
 • zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Terenu Gminy Brusy” 
 • przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 
 • ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • odpłatnego przyjmowania odpadów z działalności rolniczej przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Brusach

7. Odczytanie interpelacji zgłoszonych w okresie międzysesyjnym wraz z odpowiedziami.

8. Sprawy organizacyjne.

9. Zamknięcie obrad.

Planowany czas zakończenia sesji godz. 15.00

czwartek, 24 wrzesień 2020 13:48

Biblioteki szkolne zostaną wyposażone w nowe książki

Napisane przez

Gmina Brusy otrzymała dotację z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych. To projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Przedsięwzięcie wspiera rozwój czytelniczy dzieci i młodzieży. W ramach pozyskanej dotacji do szkół Gminy Brusy trafi łącznie ponad 50 tys. zł. Wkład własny placówek to niespełna 13 tys. zł (20% kosztów zadania). Fundusze umożliwią przede wszystkim zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) wzbogacających zasoby bibliotek szkolnych o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Lista szkół Gminy Brusy, które otrzymały wsparcie:

 

Nazwa szkoły

Otrzymane wsparcie finansowe  w ramach
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach

12.000 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach

12.000 zł

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

4.000 zł

Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach   

4.000 zł

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego

w Wielkich Chełmach

4.000 zł

Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji Wojskowej    

„Gryf Pomorski” w Lubni                     

4.000 zł

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach

4.000 zł

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

2.480 zł

Szkoła Podstawowa w Męcikale

2.480 zł

Szkoła Podstawowa w Czapiewicach

2.480 zł

                                     Razem:  

51.440 zł


Na podział środków miała wpływ ilość uczniów uczęszczających do danej placówki. Nowe książki trafią do szkół jeszcze w tym roku.

 

thumb_920x518_17097be36663b363d8488ccef86593251540820414.png

 

 

Inf. UM Brusy, GZO Brusy.

 

czwartek, 24 wrzesień 2020 12:52

Poszukujemy asystenta osoby niepełnosprawnej

Napisane przez

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach poszukuje osób chętnych i spełniających wymogi pracy w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej:

- osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej

- lub osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Gmina Brusy realizuje resortowy program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” współfinansowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program realizowany będzie do 31 grudnia 2020r.Program wprowadza bezpłatnie usługę asystenta mającą na celu pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w:

– wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itp.),

–wyjściu, powrocie lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,

– zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji,

– załatwieniu spraw urzędowych,

– nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

– korzystaniu z dóbr kultury.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie MGOPS  w Brusach, ul. Na Zaborach 1 lub pod numerem telefonu 52 3969385.

 

 

ministerstwo-rodziny-pracy-polityki-spolecznej.png

środa, 23 wrzesień 2020 14:29

Koronawirus w gminie Brusy – aktualna sytuacja

Napisane przez

W oparciu o informacje Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Chojnicach, informujemy, że na terenie gminy Brusy 191 osób objętych jest kwarantanną, a u 21 osób zdiagnozowano wynik dodatni i pozostają one w izolacji domowej.

 

Pozytywne wyniki testu wykazano m.in. u jednego ucznia klasy III, dwóch nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego oraz u dwóch pracowników obsługi Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach. W klasach I – III tej placówki, wprowadzono zdalne nauczanie, które potrwa do końca bieżącego tygodnia.

 

Również w Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach wykryto jeden przypadek zakażenia koronawirusem. Sytuacja dotyczy ucznia VIII klasy. Osoby, które miały styczność z zakażonym przebywają na kwarantannie. Nauczanie w klasach IV-VIII tej szkoły, do końca tygodnia, prowadzone jest zdalnie.

 

Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 zdiagnozowano również u dwóch pracowników Urzędu Miejskiego w Brusach. Osoby, które miały bezpośredni kontakt z zakażonymi zostały objęte kwarantanną. Część pracowników pracuje zdalnie. Obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim w Brusach odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego, w wyznaczonych pomieszczeniach na parterze budynku. Sytuacja nie sparaliżowała działań instytucji. Urząd pracuje w niezmienionych godzinach pracy.

 

Pozostałe osoby, z ogółem dwudziestu jeden chorujących na COVID-19, to mieszkańcy różnych miejscowości naszej gminy.

 

Burmistrz Brus pozostaje w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Chojnicach.

 

 

 

 

 

Inf. UM Brusy.

poniedziałek, 21 wrzesień 2020 14:40

„Fabryka wielkich mistrzów”

Napisał

Stowarzyszenie Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego „Cis” z Męcikała wzięło udział w kręceniu scen do filmu „Fabryka wielkich mistrzów” Dariusza Grzeszczyka. W nazistów i Żydów, bo to główni bohaterowie filmu, „partyzanci Cisa” wcielali się w weekend 11-13 września.

Film ten już wcześniej ujrzał światło dzienne, jednak reżyser zdecydował się poszerzyć produkcję o dodatkowe sceny. Ujęcia były kręcone na terenie gminy Brusy i gminy Chojnice. Obraz przedstawia historię getta białostockiego w latach 1941-1943, w którym uzdolniona artystycznie ludność żydowska wykonywała kopie dzieł malarskich znanych artystów. Wszystko to na zlecenie nazistów, a dokładnie zgodnie z decyzją Ericha Kocha – nazisty, m.in. od 1941 r. szefa Zarządu Cywilnego Okręgu Białystok i komisarza Rzeszy dla Ukrainy.

Reżyser poszukiwał interesujących planów zdjęciowych, które mogłyby oddać charakter przedstawianej w filmie historii i oczywiście aktorów, którzy wcieliliby się w poszczególne postacie. Wybór padł na członków Stowarzyszenia „Cis”, bowiem grupa rekonstrukcyjna z Męcikała była już znana reżyserowi z innych produkcji filmowych, a jej członkowie posiadają duże doświadczenie jako rekonstruktorzy historyczni.

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Inf. UM Brusy.

Fot. SMHGP „Cis” Męcikał.

czwartek, 10 wrzesień 2020 14:11

ZAPROSZENIE NA DOŻYNKI GMINNE

Napisał

Już w najbliższą niedzielę (13.09) w Brusach odbędą się dożynki gminne. Uroczysta msza święta odprawiona zostanie o godzinie 11.00 w kościele pw. Wszystkich Świętych. Tam też będzie można obejrzeć tradycyjne wieńce dożynkowe.

Ze względu na ograniczenia sanitarne w tym roku nie będzie festynu dożynkowego. Świętowanie ograniczone zostanie tylko do uroczystości religijnych, które mają podniosłą symbolikę. „Jest to wielkie święto rolników, producentów, ogrodników, działkowców, dlatego zapraszam całe rodziny do udziału w tym wydarzeniu. To tradycja kultywowana od pokoleń, że tego dnia chcemy podziękować Bogu za zebrane plony” – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus.

Poszczególne sołectwa przygotują także wieńce dożynkowe. Odbędzie się też ceremonia dzielenia chleba upieczonego z tegorocznych zbóż.

Plakat dożynkowy

URZĄD MIEJSKI W BRUSACH

Nota prawna:

Gmina Brusy jako właściciel praw autorskich, udziela zgody na nieodpłatne wykorzystanie i publikację tekstów, fotografii i plików dźwiękowych dostępnych na naszej stronie internetowej. Licencja obejmuje wykorzystanie treści i plików w całości lub we fragmentach.

 

wtorek, 22 wrzesień 2020 13:34

DROGA DO LUBNI JEST JUŻ GOTOWA

Napisał

Prawie 3 miliony złotych kosztowała budowa drogi i ścieżki pieszo - rowerowej łączącej miejscowości Zalesie i Lubnię w gminie Brusy. Nowy odcinek jest już gotowy. Mogą się nim poruszać piesi, rowerzyści oraz kierowcy samochodów osobowych.

Zbudowana od podstaw droga była dotąd odcinkiem szutrowym. Jest to skrót łączący dwie wsie. Teraz jednak można tam jeździć wygodniej i dużo bardziej bezpiecznie. „Jest to ważny odcinek, ponieważ jadąc od strony Lubni w kierunku Zalesia możemy omijać niebezpieczne skrzyżowane w samej miejscowości Lubnia, na drodze wojewódzkiej. Oczywiście dotyczy to samochodów osobowych, pieszych, rowerzystów. Samochody ciężarowe muszą i tak poruszać się starą trasą” – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus.

Nowa, utwardzona asfaltem droga ma sześć metrów szerokości. Zbudowano tam także ciąg pieszo – rowerowy. Jest on uzupełnieniem Kaszubskiej Marszruty, czyli sieci tras rowerowych biegnącej między innymi przez teren gminy Brusy. Budowa drogi Zalesie – Lubnia była w połowie finansowana z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4