środa, 09 czerwiec 2021 10:54

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Napisane przez Weronika Synak

Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zwana dalej ustawą OOŚ

Burmistrz Brus

zawiadamia  Strony Postępowania, że na wniosek z dnia 11 maja 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 17 maja 2021 r.) złożony przez pana Michała Czajkowskiego - Prezesa Zarządu PVE 78 Sp. z o.o., z siedzibą 85-011 Bydgoszcz, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 21:

 • zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 90/9, 90/10, 103/1, 103/2, 104/1, 105, 118/4 obręb Małe Chełmy, gm. Brusy”.

 • Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach o opinię/uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 k.p.a. zapewniam stronom czynny udział
w każdym stadium postępowania, prawo przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Informacje na temat prowadzonego postępowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brusach, Wydział Gospodarki Przestrzennej, pok. 29, tel. 052 3969363.

Uwagi i wnioski można składać do czasu zakończenia procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w biurze interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.

środa, 09 czerwiec 2021 10:52

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Napisane przez Weronika Synak

Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zwana dalej ustawą OOŚ

Burmistrz Brus

zawiadamia  Strony Postępowania, że na wniosek z dnia 14 maja 2021 r. złożony przez pana Michała Czajkowskiego - Prezesa Zarządu PVE 78 Sp. z o.o., z siedzibą 85-011 Bydgoszcz, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 21:

 • zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 55/1, 280, 298/1, 300/3, 300/5, 301, 494, obręb Małe Chełmy, gm. Brusy”.

 • Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach o opinię/uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 k.p.a. zapewniam stronom czynny udział
w każdym stadium postępowania, prawo przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Informacje na temat prowadzonego postępowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brusach, Wydział Gospodarki Przestrzennej, pok. 29, tel. 052 3969363.

Uwagi i wnioski można składać do czasu zakończenia procedury wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach w biurze interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.

środa, 09 czerwiec 2021 10:50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Napisane przez Weronika Synak

Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zwana dalej ustawą OOŚ

Burmistrz Brus

zawiadamia  Strony Postępowania, że na wniosek z dnia 22 kwietnia 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 13 maja 2021 r.) złożony przez pana Michała Czajkowskiego - Prezesa Zarządu PVE 78 Sp. z o.o., z siedzibą 85-011 Bydgoszcz, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 21:

 • zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 133/4 i 135/4 obręb Małe Chełmy, gm. Brusy”.

 • Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach o opinię/uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 k.p.a. zapewniam stronom czynny udział
w każdym stadium postępowania, prawo przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Informacje na temat prowadzonego postępowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brusach, Wydział Gospodarki Przestrzennej, pok. 29, tel. 052 3969363.

Uwagi i wnioski można składać do czasu zakończenia procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w biurze interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.

Szanowni Państwo!

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Ma ona na celu poznanie Państwa potrzeb i oczekiwań w zakresie rozwoju społecznego Gminy Brusy. Jej wyniki posłużą pogłębieniu diagnozy oraz określeniu celów i kierunków działań strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Ankieta online, anonimowa dostępna w terminie 24.05 - 18.06. br. jest pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUBp4hAxLSV23uxxnnl65ggiDP39Zt4Psiyuw91NckCW7ykA/viewform

Zapraszamy do aktywnego udziału w prowadzonej diagnozie i wypełnienia ankiety!

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach

środa, 09 czerwiec 2021 08:54

Planowane wyłączenia prądu - dot. Kosobud

Napisane przez Weronika Synak

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanym wyłączeniu prądu 14 czerwca 2021 r., w godzinach od 8:00 do 14:30, w Kosobudach, ul. Kościelna i przyległe.

Aktualne informacje dotyczące planowanych wyłączeń prądu pod adresem: https://www.wylaczenia-eneaoperator.pl/index.php?rejon=22 

Informujemy, że w najbliższy czwartek tj. 10 czerwca 2021 r. w godzinach 11.30-12.30 na placu targowym w Brusach firma Viessmann Sp. z o.o. z Wrocławia zorganizuje spotkanie informacyjne wraz z pokazem pracy najnowocześniejszych urządzeń grzewczych oraz odnawialnych źródeł energii.

W trakcie spotkania przedstawiciele firmy przedstawią informacje techniczne w zakresie doboru
i montażu urządzeń oraz możliwości pozyskania dofinansowania m.in. na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację budynku.

Przypominamy, że od 30 października 2020 r. na obszarze województwa pomorskiego obowiązują uchwały antysmogowe przyjęte przez Sejmik Województwa Pomorskiego.

Głównym założeniem ww. uchwał jest likwidacja wszystkich przestarzałych instalacji grzewczych oraz zakaz stosowania paliw niskiej jakości.

 

Jeśli ogrzewasz swój dom paliwami stałymi, takimi jak węgiel, drewno, pellet:

KROK 1         Sprawdź na tabliczce znamionowej lub w instrukcji obsługi kotła datę produkcji
i klasę swojego kotła

KROK 2         Jeśli nie jest to kocioł spełniający wymogi Ekoprojektu (z certyfikatem Ecodesign) zobowiązany jesteś wymienić go na określone w uchwale antysmogowej źródła ciepła
w następujących terminach:

Clipboard01.jpg

 

Założenia uchwał antysmogowych w zakresie źródeł ciepła:

 1. w przypadku braku dostępu do sieci gazowej lub ciepłowniczej (miasto) albo sieci ciepłowniczej (wieś) dotychczasowy kocioł należy wymienić na:
 • OZE,
 • instalacja na paliwo gazowe lub lekki olej opałowy,
 • energię elektryczną/ogrzewanie elektryczne,
 • instalację na paliwo stałe spełniającą wymogi Ekoprojektu,
 1. w przypadku dostępu do sieci gazowej lub ciepłowniczej (miasto) albo sieci ciepłowniczej. (wieś) dotychczasowy kocioł należy wymienić na:
 • sieć gazową lub ciepłowniczą,
 • OZE,
 • instalacja na paliwo gazowe lub lekki olej opałowy,
 • energię elektryczną/ogrzewanie elektryczne.

W przypadku zapewnienia przez operatora dostępu do sieci ciepłowniczej lub gazowej na terenie bezpośrednio przylegającym do działki, na której znajduje się instalacja na paliwo stałe spełniająca wymogi Ekoprojektu, taka instalację można użytkować przez okres nie dłuższy niż 15 lat od daty rozpoczęcia jej eksploatacji.

Dopuszcza się okazjonalne spalanie biomasy (drewna) w kominkach (również tam, gdzie jest dostęp do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej), o ile spełniają one wymagania w zakresie Ekoprojektu, a ich eksploatacja nie powoduje uciążliwości, w tym zadymienia, na terenach sąsiadujących.

Burmistrz Brus informuje, iż zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.) przeprowadzono proces konsultacji Projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Brusy na lata 2021-2030.

W proces konsultacji włączono mieszkańców oraz lokalnych partnerów społecznych1 gospodarczych poprzez ogłoszenie informacji o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu na stronie internetowej www.brusy.pl a także sąsiadujące gminy oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie poprzez przesłanie przedmiotowym podmiotom projektu strategii celem zaopiniowania. Proces konsultacji społecznych, zgodnie z ww. ustawą, trwał 35 dni i został ogłoszony na stronie: https://brusy.pl/component/k2/item/12791-konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-strategii- 

W związku z zaangażowaniem w proces konsultacji społecznych sąsiadujących gmin, Urząd Miejski w Brusach otrzymał pozytywną opinię od Gminy Chojnice. Gmina przekazała, iż nie ma uwag co do opracowanego dokumentu. Pozostałe gminy nie wniosły uwag.

Ponadto wpłynęły również uwagi przekazane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zastępcę Burmistrza Brus, Wydział Gospodarki Przestrzennej, Wydział Środowiska i Rolnictwa, Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych, Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Brusach oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach.

Burmistrz Brus informuje, iż wszystkie uwagi zostały przeanalizowane i częściowo uwzględnione w Projekcie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Brusy na lata 2021-2030.

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Brusy na lata 2021-2030.

piątek, 04 czerwiec 2021 13:56

Planowane wyłączenia prądu - dot. Skoszewa

Napisane przez Weronika Synak

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanym wyłączeniu prądu 9 czerwca 2021 r., w godzinach od 9:00 do 12:30, w Skoszewie, ul. Słoneczna 52, i przyległe.

Aktualne informacje dotyczące planowanych wyłączeń prądu pod adresem: https://www.wylaczenia-eneaoperator.pl/index.php?rejon=22

środa, 02 czerwiec 2021 14:55

Sprawdź się na KaszebeRunda 2021! Zdobądź bezpłatny karnet na maraton!

Napisane przez Weronika Synak

Chcesz sprawdzić siebie i swoje możliwości? Weź udział w Maratonie Rowerowym KaszebeRunda, który odbędzie się 13 czerwca br. Również w tym roku Gmina Brusy współuczestniczy w tym wydarzeniu i zaprasza do udziału!

Burmistrz Brus Witold Ossowski zaprasza do udziału w konkursie, w którym rozlosowane zostaną 3 bezpłatne wejściówki na wybraną trasę tegorocznego maratonu. Dla kolarzy przygotowane są trzy trasy o długości: PROFESOR ok. 200 km, DOKTOR 120 km, MAGISTER 65 km.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy zgłosić się telefonicznie do Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Brusach tel. 52 39 69 312 lub 52 39 69 308, w terminie do 7 czerwca do godziny 15.00.

Termin losowania ustalony zostanie z osobami uczestniczącymi w konkursie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustaleniami z Organizatorem osoby, które nie zostaną nagrodzone będą miały możliwość zgłoszenia się do uczestnictwa w maratonie po terminie losowania.

Informacje dotyczące maratonu dostępne są na stronie organizatora www.kaszeberunda.pl.

349910.jpg

środa, 02 czerwiec 2021 14:43

Koncert z okazji rocznicy wyborów 4 czerwca

Napisane przez Weronika Synak

Biuro Programu "Niepodległa" zaprasza do obejrzenia i wysłuchania niezwykłego koncertu „Wolność kocham i rozumiem” z okazji rocznicy wyborów 4 czerwca. Wydarzenie będzie także okazją do wspomnienia Krzysztofa Krawczyka i jego piosenek, przy których wielu z nas chętnie bawiło się na balach i prywatkach w wolnej Polsce. Koncert, który rozpocznie się 4 czerwca br. o godzinie 19.00 na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego, będzie można obejrzeć online na stronie internetowej niepodlegla.gov.pl, kanale YouTube lub profilu na  Facebooku

4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory w Polsce po 1945 roku. Dzięki tym wyborom Polska stała się pierwszym państwem bloku wschodniego, w którym opozycja demokratyczna zdobyła realny wpływ na swój kraj! To wydarzenie dało także innym nadzieję, że demokratyczne zmiany są możliwe.

Z tej okazji Biuro Programu "Niepodległa" zaprasza na wyjątkowy koncert "Wolność kocham i rozumiem" podczas którego wystąpią: Kasia Kowalska, Skubas, Wojtek Cugowski, Darek „Maleo” Malejonek, Smoła, Marcin Styczeń, Miłka Małecka, Joachim Perlik i Sylwester Domański.

Podczas koncertu usłyszymy przede wszystkim piosenki Krzysztofa Krawczyka oraz utwory innych artystów, którzy mogli tworzyć w wolnej Polsce.

Koncert można będzie obejrzeć online 4 czerwca br. o godz. 19.00 na stronie internetowej niepodlegla.gov.pl, kanale YouTube lub profilu na  Facebooku

Serdecznie zapraszamy!

 

koncert-ig-9x16-1.png

 

Biuro Programu "Niepodległa"