poniedziałek, 01 luty 2021 14:52

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

Napisane przez

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm., dalej ustawa ooś) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. – dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam stron y postępowania oraz podaję do publicznej wiadomości

o wydanej w dniu 1 lutego 2021 r. decyzji Burmistrza Brus znak: Nr SR.6220.13.2020
o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 334, obręb Zalesie, gmina Brusy”.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach
i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, pok. nr 29 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 52 3969363).

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach, sołectwa wsi Zalesie oraz stronie internetowej miasta i gminy Brusy www.brusy.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brusach bip.brusy.pl. oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach

piątek, 29 styczeń 2021 14:48

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Napisane przez

Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3f, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) zwana dalej ustawą OOŚ

Burmistrz Brus

zawiadamia strony postępowania, że na wniosek z dnia 12 listopada  2020 r. i uzupełniony pismem z dnia 10 grudnia 2020 r., złożony przez pana Dariusza Łęgowskiego, reprezentującego  Grupę Rozwoju FOTO-WOLT Sp. z o.o., Stara Brda 2, 77-220 Koczała,

 • zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej o powierzchni do 5 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w województwie pomorskim, powiecie chojnickim, gminie Brusy, obręb Huta, dz. nr 108”.

 • Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach o opinię/uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 k.p.a. zapewniam stronom czynny udział
w każdym stadium postępowania, prawo przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Informacje na temat prowadzonego postępowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brusach, Wydział Gospodarki Przestrzennej, pok. 29, tel. 052 3969363.

Uwagi i wnioski można składać do czasu zakończenia procedury wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach w biurze interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.

 29 stycznia br., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) – zwany dalej NSP 2021 Burmistrz Brus – Gminny Komisarz Spisowy - Witold Ossowski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca br., według stanu na dzień 31 marca br., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 01.02.2021 r. do 09.02.2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 1. mieć ukończone 18 lat,
 2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

SKMBT_C25321012915390.jpg

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta w Brusach. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning, a na wskazany w ofercie adres
  e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do tej aplikacji.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji
  e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim zostanie napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji
  e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
  1. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
  2. format pliku – JPG,
  3. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
   • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
   • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej
  z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.  zawierającego:

dane osobowe i kontaktowe:

 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. datę urodzenia,
 3. adres zamieszkania,
 4. numer telefonu,
 5. adres e-mail

oświadczenie o:

  1. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  2. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
  3. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
  4. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy (Urząd Miejski w Brusach ul. Na Zaborach 1) lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:

 1. w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu;
 2. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną
  w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail);
 3. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym);
 4. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej urzędu gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Brusach, ul. Na Zaborach 1 – nr tel. 052 3969300 wew. 323 

piątek, 29 styczeń 2021 14:37

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Napisane przez

mammografia_22.02.2021.jpg

piątek, 29 styczeń 2021 14:36

„Gminny konkurs kolędy kaszubskiej” - WYNIKI

Napisane przez

Gmina Brusy, Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach oraz Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie oddział w Brusach informują, że został rozstrzygnięty „Gminny konkurs kolędy kaszubskiej”. Na konkurs wpłynęło 23 zgłoszenia wraz z nagraniami video uczestników. Jury zebrało się 26 stycznia 2021 r. w Chacie Kaszubskiej w składzie: Mirosław Stoltmann, Justyna Piekarska i Danuta Miszczyk, które przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

SOLO

Kategoria II: SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 0 – III                     

I miejsce         - Łucja Czarnowska „Witôj, witôj gôscu miłi”, Szkoła Podstawowa nr 1

                            im. Jana Pawła II w Brusach

II miejsce        - Wojciech Czapiewski „Nad Batlejem”, Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach

                             Zespół Pieśni i Tańca „Krëbane”

III miejsce       - Klaudia Styp Rekowska  „Kòlãda – Biżaha Jezëskù”, Centrum Kultury i 

                             Biblioteki w Brusach, Zespół Pieśni i Tańca „Krëbane”

III miejsce        - Piotr Kalaczyński „Czemu ptòche dzys spièwają”, Szkoła Podstawowa im. 

                            Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

Wyróżnienie   - Michalina Teca „Nad Batlejem”, Szkoła Podstawowa im. bł.                        

                             ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach

Wyróżnienie   - Lena Leszczyńska „Nad Batlejem”, Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach

                             Zespół Pieśni i Tańca „Krëbane”

Wyróżnienie    - Kinga Kloskowska „Dzysô w Batlejem”, Szkoła Podstawowa w Czapiewicach

Kategoria III: SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV – VI                  

I miejsce         - Krygowska Marlena  „Nad Batlejem”, Szkoła Podstawowa im.  Kardynała

                            Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

Wyróżnienie   - Marta Andrearczyk „Cëcho noc”, Szkoła Podstawowa im.    

                            bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach  

Wyróżnienie   - Dominika Kuehn „W stajeneczce narodzonè”, Szkoła Podstawowa

                            im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach

Kategoria III: SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY VII – VIII i młodzież szkół ponadpodstawowych                                                                                      

I miejsce         - Barbara Bielińska   „W stajeneczce narodzonè”, Szkoła Podstawowa nr 1
                            im. Jana Pawła II w Brusach 

II miejsce        - Julia Grzelak „Żużonka”, Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Jankowskiego

                            w Czyczkowach  

III miejsce        - Agnieszka Janta „Pastuszkowie w pôlu spalë”, Kaszubskie Liceum

                            Ogólnokształcące                          

Wyróżnienie:  - Katarzyna Kalaczyńska  „W trąbe grają”, Szkoła Podstawowa
                            im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

KATEGORIA RODZINY/ZESPOŁY

Kategoria I: PRZEDSZKOLA      

I miejsce         - Duet przedszkolny: Emilia Formella i Anna Formella,  „Nad Betlejem”,  

                            Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach  

Wyróżnienie   - Rodzinny duet, „ Spòtkôł zając pieska”, Centrum Kultury i Biblioteki

                            w Brusach, Zespół Pieśni i Tańca „Krëbane”

Kategoria II: SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 0 – III         

I miejsce          - Emilia Sikorska i Oliwia Kosobucka, „W trąbe grają”, Szkoła Podstawowa nr 1
                            im. Jana Pawła II w Brusach 

III miejsce        - Laura Szczęsna i Mikołaj Andrearczyk, „Pastuszkowie w pôlu spalë”,

                            Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach, Zespół Pieśni i Tańca „Krëbane”

Wyróżnienie   - Pierwsza klasa „Nad Betlejem”, Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa

                            Jankowskiego w Czyczkowach 

Kategoria III: SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY VII – VIII i młodzież szkół ponadpodstawowych

I miejsce         - Julia Grzelak i Wiktoria Daniels „Nieba sprzątanie”, Szkoła Podstawowa im.

                            bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach

II miejsce         - Rozśpiewani Zaboracy „Spis malinczi”, Szkoła Podstawowa im.

                            bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach

2.jpg

 

piątek, 29 styczeń 2021 14:22

KORONAWIRUS - AKTUALNE ZALECENIA

Napisane przez

Od 1 lutego wracają do działalności muzea, galerie sztuki i galerie handlowe. Pozostałe ograniczenia, które obowiązywały do tej pory, pozostają bez zmian. Aktualne zasady związane z epidemią koronawirusa w Polsce wyglądają następująco: 

 

Galerie handlowe, muzea oraz galerie sztuki ponownie otwarte od 1 lutego

Sklepy w galeriach i centrach handlowych

Od 1 lutego będzie możliwe ponowne otwarcie sklepów w centrach i galeriach handlowych. Tego typu miejsca będą jednak musiały działać w ścisłym reżimie sanitarnym.

Limity klientów w sklepach

W placówkach handlowych, na targu lub poczcie, obowiązuje limit klientów:

 • 1 os/10 m2 – w sklepach do 100 m2
 • 1 os/15 m2  – w sklepach powyżej 100 m2

Ważne! Restauracje i punkty gastronomiczne w centrach i galeriach handlowych pozostają zamknięte. Możliwy jest jedynie dowóz oraz podawanie żywności na wynos.

Ważne! Od 1 lutego nie będą obowiązywać godziny dla seniora.

Muzea i galerie sztuki

Od 1 lutego w ścisłym reżimie sanitarnym będą mogły działać także muzea i galerie sztuki.

 

Ograniczenia i zasady bezpieczeństwa, które pozostają bez zmian: 

 • Obowiązuje utrzymywanie co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.
 • Konieczne jest zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych, m.in. na ulicy, w autobusie, w przychodni, sklepie czy w kościele.
 • Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji – możliwy jest jedynie dowóz oraz podawanie żywności na wynos.
 • Ograniczone jest prowadzenie działalności hotelarskiej (z wyjątkami).
 • Nieczynne są stoki narciarskie.
 • Zawieszona jest działalność niektórych placówek kultury, w tym m.in. teatrów czy kin.
 • Obowiązuje zakaz działalności klubów nocnych, dyskotek i innych miejsc udostępnionych do tańczenia.
 • Zawieszona jest działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness (z wyjątkami).
 • Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.
 • kościołach obowiązuje limit osób – max. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.
 • zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób.
 • Obowiązuje zakaz organizacji wesel, komunii, konsolacji i innych uroczystości oraz przyjęć okolicznościowych.
 • Targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie on-line.
 • Obowiązują ograniczenia związane z przekraczaniem granicy i ruchem międzynarodowym.
 • Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej uczą się stacjonarnie. Uczniowie wyższych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczą się zdalnie.

 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-1-lutego-otwieramy-galerie-handlowe-i-muzea-przedluzamy-pozostale-zasady-bezpieczenstwa 

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach zaprasza do udziału w mobilnej akcji poboru krwi we wtorek, 9 lutego, w godz. od 9.00 do 13.00, w punkcie przy Domu Strażaka w Brusach.

Chętne osoby proszone są o wcześniejszą rejestrację w Urzędzie Miejskim do poniedziałku, 8 lutego (tel.  52 39 69 325). Kolejne terminy poboru krwi zaplanowane na ten rok to: 14.04., 15.06., 17.08., 19.10., 21.12.

piątek, 29 styczeń 2021 14:11

PLANOWANE WYŁĄCZENIA PRĄDU

Napisane przez

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu:

 • 1 lutego 2021 r. w godzinach od 9:00 do 12:30 – Lubnia ul. Dworcowa 27, 31A, 34, i przyległe,
 • 5 lutego 2021 r. w godzinach od 9:00 do 12:30 – Brusy ul. Kalinowa, Rumiankowa, Fiołkowa, Kalwaryjna 37, i przyległe.

Aktualne informacje dotyczące planowanych wyłączeń prądu pod adresem:https://www.wylaczenia-eneaoperator.pl/index.php?rejon=22

 

piątek, 29 styczeń 2021 07:37

ROLNICY SPISALI SIĘ NA MEDAL

Napisał

W grudniu ubiegłego roku dobiegł końca Powszechny Spis Rolny 2020. To najważniejsze badanie polskiego rolnictwa realizowane raz na 10 lat.

W całej Polsce, do spisu, przystąpiło blisko 98% gospodarstw rolnych. Na terenie Gminy Brusy funkcjonują 874 gospodarstwa rolne, z czego 831 wzięło udział w badaniu. Pozostałe 43 gospodarstwa zostały wyłączone ze spisu ze względu na kwalifikację ich jako nieistniejące (dzierżawa, zmiana własności gruntu itp.) Co ważne, aż 197 rolników podało dane przez internet, co stanowi 22,54% ogółu gospodarstw. Pozostali skorzystali z pomocy rachmistrzów.

Dzięki wysokiemu zaangażowaniu rolników oraz uzyskaniu najwyższego wyniku (22,54%) samospisu internetowego na terenie województwa pomorskiego Gmina Brusy zajęła I miejsce w „Konkursie Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych na kanale samospisu”.

W dniu wczorajszym, 28 stycznia br. Burmistrz Brus Witold Ossowski otrzymał z rąk Kierownik Projektu PSR 2020 w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku Iwony Denickiej gratulacje oraz nagrody w postaci sprzętu komputerowego o wartości blisko 29,5 tys. zł.

Warto wspomnieć, że Gmina Brusy została również doceniona w konkursie „Rolnicy dzieciom”, w którym brany był pod uwagę samodzielny spis internetowy rolników do 10 października 2020 r. Nagrodą w konkursie był wówczas sprzęt sportowy, który został przekazany do szkół podstawowych z terenu gminy Brusy.

 1

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

logotyp spis

 

 

 

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje:

22 stycznia rozpoczął się etap rejestracji na szczepienia dla grupy 70+. Jednak ze względu na ograniczoną dostępność szczepionki najprawdopodobniej nie wszyscy zainteresowani zostaną umówieni w procesie rejestracji na konkretne terminy szczepień. Dla osób powyżej 70. roku życia zainteresowanych szczepieniem, którym nie udało się umówić terminu szczepienia przeciw koronawirusowi udostępniamy możliwość zgłoszenia się na szczepienia poprzez infolinię 989 i formularz internetowy https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/.

W przypadku braku wolnych terminów, konsultanci infolinii 989 oddzwonią do pacjenta, jeśli pojawią się nowe dawki szczepionki i nowe terminy szczepień. Z kolei każda osoba, która wypełni formularz na stronie: https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/, zostanie telefonicznie poinformowana o możliwości rejestracji na konkretny termin szczepienia.

 

 

 

Inf. www.przychodniabrusy.pl