30 maja w Telewizji Polskiej Gdańsk, w programie „FARWË KASZËB", można było obejrzeć reportaż z udziałem Stowarzyszenia Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego Cis z Męcikału. Wszystkich, którym nie udało się zobaczyć materiału filmowego, zapraszamy do obejrzenia go na stronie internetowej Telewizji Polskiej i do zapoznania się z historią stowarzyszenia i pasją do tworzenia rekonstrukcji historycznych. 

MATERIAŁ FILMOWY>>>>>

188455086_3912461545541295_5780371563444751730_n.jpg

 

Fot. https://www.facebook.com/cismecikal

 

sobota, 29 maj 2021 08:23

Dzień Działacza Kultury

Napisane przez

DDK_2021.jpg

piątek, 28 maj 2021 14:30

ABSOLUTORIUM ZA ROK 2020 UDZIELONE

Napisane przez

Rada Miejska w Brusach jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Brus wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020. W głosowaniu wzięło udział trzynastu radnych. Dwóch było nieobecnych.

Ubiegłoroczny budżet Gminy Brusy zamknął się 92 milionami złotych po stronie dochodów. Wydatki wyniosły niespełna 87 milionów złotych, w tym 11 milionów stanowią wydatki inwestycyjne. Wypracowana nadwyżka finansowa to 5,5 miliona złotych - Rok 2020 był wyjątkowo trudny ze względu na pandemię, która nas zaskoczyła. To oczywiście przekładało się na całą działalność naszego samorządu, urzędu miejskiego, naszych jednostek. Musieliśmy się w wielu kwestiach przeorganizować tak, aby móc prawidłowo funkcjonować. Jestem przekonany o tym, że dzięki dobrej współpracy i zrozumieniu sytuacji, dobrze ten rok zakończyliśmy – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus.

Ubiegłoroczne wydatki inwestycyjne wyniosły prawie 11 milionów złotych. – Ich wykonanie jest na poziomie 55 procent, z tego względu, że pewne zadania, też z powodu pandemii, zostały po prostu w czasie przesunięte lub też do części z nich nie przystąpiliśmy – dodaje burmistrz.

Na liście zrealizowanych zadań znalazły się między innymi: rozbudowa drogi gminnej Zalesie – Lubnia, budowa ulicy Słonecznej w Zalesiu, rozpoczęcie budowy ulicy Kościelnej w Kosobudach, kontynuacja budowy ulic na Osiedlu Słonecznym w Brusach. Zakończono, trwające od 2018 roku, modernizacje gminnych dróg gruntowych zniszczonych w wyniku nawałnicy. Łącznie naprawionych zostało 116 kilometrów dróg gminnych. Powstała także ścieżka rowerowa na odcinku Brusy – Zalesie. Rozpoczęto też budowę odwodnienia miasta Brusy. W roku 2020 oddano do użytku nową remizę OSP w Leśnie i nowy żłobek w Brusach. Strażacy z OSP Leśno i OSP Brusy otrzymali nowe wozy bojowe.

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w czwartek 27 maja, odbyły się państwowe uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. W wydarzeniu brał udział Burmistrz Brus Witold Ossowski, który został uhonorowany Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

Odznaczenie wręczał Premier Mateusz Morawiecki oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński. - To wielka satysfakcja otrzymać takie odznaczenie za pracę i działalność w samorządzie. Oczywiście takie efekty mogą być dzięki dobrej współpracy z całym samorządem, z innymi jednostkami samorządowymi, ale też dzięki zaangażowaniu moich współpracowników. Bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim, którzy w tej działalności mnie wspierają – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus.

Odznaką tą uhonorowano po kilkoro samorządowców z każdego województwa. W Pomorskim, wraz z Burmistrzem Brus, odznaczona została pani Alicja Żurawska, Starosta Kościerski oraz pan Janusz Stankowiak, Prezydent Starogardu Gdańskiego.

MATERIAŁ FILMOWY Z UROCZYSTOŚCI>>>>>

fot. A Mitura/MSWiA
fot. A Mitura/MSWiA
fot. A Mitura/MSWiA
fot. A Mitura/MSWiA
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

 

 

Dziś, 28 maja, od godz. 10.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach, odbywać się będzie XXIV sesja Rady Miejskiej w Brusach. 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
6. Raport o stanie Gminy Brusy za 2020 rok:
a) debata nad raportem;
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brus wotum zaufania 
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok:
a) opinia Komisji Rewizyjnej,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2020 rok
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2020 rok 
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach za 2020 rok 
b) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brusy na rok szkolny 2021/2022 
c) ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienia dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach 
d) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 
e) zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021 
9. Interpelacje zgłoszone przez radnych wraz z odpowiedziami.
10. Sprawy organizacyjne.
11. Zamknięcie obrad.

OGLĄDAJ OBRADY NA ŻYWO>>>>

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 256 – dalej k.p.a.), w związku z art. art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm., dalej ustawa ooś), w związku z prowadzonym postepowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zawiadamiam strony postępowania

o wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w dniu 17 maja 2021r. postanowieniu znak RDOŚ-Gd-WOO.4221.106.2021.IJ.2 uzgadniającym realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 474/2, obręb Małe Chełmy, gmina Brusy”.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach, sołectwa wsi Wielkie Chełmy oraz stronie internetowej miasta i gminy Brusy www.brusy.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach.

OBWIESZCZENIE

podanie informacji do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm., dalej ustawa ooś)

Burmistrz Brus

podaje do publicznej wiadomości

w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 474/2, obręb Małe Chełmy, gmina Brusy”, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko i procedura  udziału społeczeństwa wpłynęło uzupełnienie do raportu o odziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z uwagi na powyższe ponownie informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy w pokoju nr 29, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

W terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od 28 maja 2021 r. do 28 czerwca 2021r. można składać uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji, w formie pisemnej na wskazany adres siedziby urzędu lub na podany adres poczty elektronicznej (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub ustnie do protokołu.

Zgodnie z art. 35 cyt. ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Złożone w terminie określonym wyżej uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Brus przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Brus, zaś organami biorącymi udział w postępowaniu administracyjnym, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach.