piątek, 21 maj 2021 07:48

Planowane wyłączenia prądu

Napisane przez

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu:

 • W dniu 27 maja 2021 r. w godzinach od 8:00 do 10:30 – Broda od 11 do 20, i przyległe,
 • W dniu 27 maja 2021 r. w godzinach od 10:00 do 12:30 – Kosobudy od 15 do 20, i przyległe,
 • W dniu 27 maja 2021 r. w godzinach od 12:00 do 14:30 – Kosobudy od 31 do 33, i przyległe.

Aktualne informacje dotyczące planowanych wyłączeń prądu pod adresem: https://www.wylaczenia-eneaoperator.pl/index.php?rejon=22

 

czwartek, 20 maj 2021 10:13

Gminny Konkurs Piosenki z okazji Dnia Dziecka

Napisane przez

REGULAMIN  GMINNEGO KONKURSU PIOSENKI Z OKAZJI DNIA DZIECKA

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 • Organizator konkursu:

Gmina Brusy

 • Współorganizatorzy:

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brusach

 • Celem konkursu jest przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez rozwijanie aktywności muzycznej wśród dzieci, młodzieży, popularyzacja śpiewu oraz zdobywanie doświadczenia i wiedzy w zakresie sztuki wokalnej.
 • Konkurs polega na zaprezentowaniu swoich umiejętności wokalnych podczas nagrania audiowizualnego, które będzie podlegało ocenie jury. Konkurs promowany będzie poprzez strony internetowe Gminy Brusy oraz Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • Wszelkich informacji na temat konkursu udziela – Renata Goebel, tel. 52 396 93 34

.

 • 2. ZASADY KONKURSU
 • Gminny Konkurs Piosenki z okazji Dnia Dziecka obejmuje następujące kategorie wiekowe:

Kategoria I: przedszkole

            Kategoria II: szkoła podstawowa klasy I - III

Kategoria III: szkoła podstawowa klasy IV-VI

Kategoria IV: szkoła podstawowa klasy VII – VIII i szkoła ponadpodstawowa

 • Zadaniem uczestników konkursu jest nagranie wybranego przez siebie utworu dziecięcego i przesłanie nagrania do Organizatorów konkursu.
 • Termin nadsyłania nagrań upływa 7 czerwca 2021 r.
 • Spośród zgłoszonych nagrań audiowizualnych jury wyłoni zwycięzców. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 czerwca 2021 roku. O terminie i sposobie odbiorów nagród
  i dyplomów laureaci powiadomieni zostaną w dniu ogłoszenia wyników konkursu.
 • Wyniki konkursu wraz z nagraniami wizualnymi laureatów zostaną opublikowane na stronie brusy.pl oraz www.ckibbrusy.pl
 • 3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
 • Każdy z uczestników przygotowuje jeden dziecięcy utwór muzyczny, a czas prezentacji nie powinien przekroczyć 3 minut.
 • Występ należy nagrać telefonem komórkowym lub innym dowolnym urządzeniem.
 • Na nagraniu musi być widoczna sylwetka wykonawcy.
 • W opisie filmu należy umieścić imię i nazwisko wykonawcy.
 • W przypadku niewystarczającej jakości nagranego filmu lub podejrzenia o manipulację wykonania Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiego zgłoszenia i poinformowania o tym opiekunów Uczestnika.
 • Plik z nagraniem video można:
 • wgrać na dysk Google
 • przesłać nagranie za pomocą serwisu WeTransfer.com na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • przesłać w formie linku na Youtube,
 • dostarczyć osobiście na pendrive do Chaty Kaszubskiej w Brusach –Jagliach im. Józefa Chełmowskiego (w godzinach od 8.00 -16.00)
 • Podpisaną kartę zgłoszenia oraz zgodę Rodzica/Opiekuna prawnego należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz z nazwą pliku.
 • 4. DANE OSOBOWE
 • Opiekunowie Uczestników Konkursu, zgłaszając chęć uczestnictwa w Konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestników zawartych w Karcie Zgłoszeniowej. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców Konkursu i ich opiekunów będą przetwarzane przez Organizatora dla celów organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, informowania opinii publicznej o jego przeprowadzeniu oraz wynikach, a także wydania przyznanych Nagród.
 • Zgłoszenia Uczestnika dokonuje rodzic lub prawny opiekun Uczestnika.
 • Opiekunom Uczestników Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych osobowych swoich i Uczestnika, prawo poprawy treści danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia ich danych osobowych.
 • Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Opiekunowie Uczestników Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz nazwiska na stronach internetowych Organizatorów oraz profilach społecznościowych (Facebook) oraz w zainteresowanych mediach.
 • Opiekunowie Uczestników Konkursu, poprzez zgłoszenie do konkursu wyrażają zgodę na publiczne wykorzystywanie wizerunku oraz danych osobowych Uczestnika dla celów marketingowych, reklamowych i promocyjnych związanych z Konkursem. Organizator ma prawo do nieograniczonego w czasie zarządzania materiałem filmowym i wizerunkiem dziecka lub osób dorosłych – ma prawo do jego powielania, upowszechniania, udostępniania w ramach swojej działalności.
 • 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w regulaminie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

plakat.jpg

Regulamin gminnego konkursu plastycznego

NASZ KOLOROWY TRZEŹWY ŚWIAT

pod hasłem „Fonoholizm wśród dzieci i młodzieży”

 

I. Organizatorzy konkursu

Gmina Brusy

II. Współorganizatorzy

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brusach

III. Cel konkursu

Celem konkursu jest przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia i uświadomienie młodym ludziom niekorzystnych skutków nadmiernego korzystania
z telefonu i Internetu dla zdrowia i rozwoju, a także przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym.

IV. Tematyka pracy:

Każdy uczestnik konkursu plastycznego przygotowuje PLAKAT, który zawiera elementy związane z tematyką fonoholizmu i zagrożeniami wynikającymi z nadmiernego korzystania z telefonów komórkowych i mediów społecznościowych.

V. Zasady uczestnictwa

 • Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz do wychowanków warsztatu terapii zajęciowej z miasta i gminy Brusy.
 • Prace konkursowe muszą być wykonane własnoręcznie, samodzielnie przez autora w dowolnej technice plastycznej. Nad wykonaniem pracy powinien czuwać opiekun (np. nauczyciel, pedagog szkolny lub wychowawca).
 • Każdy uczestnik ma prawo złożyć tylko jedną pracę plastyczną.
 • Dopuszczalny format pracy: A3
 • Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane personalne autora:

imię i nazwisko

wiek ( klasa)

nazwa szkoły lub placówki

imię i nazwisko opiekuna plastycznego

 • Prosi się również opiekunów o dołączenie do zestawu prac kart zgłoszenia

oraz karty uczestnika.

PRACE NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRES

Chata Kaszubska im. Józefa Chełmowskiego

Brusy – Jaglie 11b

89-632 Brusy

W TERMINIE DO DNIA 07 czerwca 2021r. 

 

VI. Ocena prac

1. Oceny prac dokona komisja konkursowa, którą Burmistrz Brus powoła zarządzeniem.

    Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

 • Kategoria I (uczniowie szkoły podstawowej klasy IV – VI)
 • Kategoria II (uczniowie szkoły podstawowej klasy VII -VIII)
 • Kategoria III (uczniowie szkół ponadpodstawowych)
 • Kategoria IV (wychowankowie świetlic terapeutycznych i warsztatów terapii zajęciowej)

2. Komisja oceniać będzie:

 • zgodność tematu pracy z tematyką konkursu,
 • zawartość merytoryczną,
 • kreatywność, oryginalność i pomysłowość,
 • formę estetyczną pracy

VII. Nagrody

 • Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych prac nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi 15 czerwca 2021 roku. O terminie i sposobie odbioru nagród i dyplomów laureaci powiadomieni zostaną w dniu o głoszenia wyników konkursu.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej ckibbrusy.pl 
  www.brusy.pl

 

VIII. Uwagi końcowe

 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania i promowania zgłoszonych prac konkursowych, zamieszczenia imienia i nazwiska autora pracy oraz danych szkoły
 • prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora
 • udział w konkursie jest bezpłatny
 • organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu
 • jury zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu
 • udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu
 • W załączeniu karta zgłoszeniowa uczestnika oraz oświadczenia rodzica/opiekuna
  o przetwarzaniu danych osobowych, publikowaniu pracy konkursowej oraz zapoznaniu się z Regulaminem konkursu, które należy dostarczyć wraz z pracą plastyczną.
 • Regulamin konkursu: Nasz kolorowy trzeźwy świat pod hasłem Fonoholizm wśród dzieci i młodzieży” dostępny jest na stronie internetowej: ckibbrusy.pl; www.brusy.pl
 • Wszelkich informacji na temat konkursu udziela–Renata Goebel, tel. 52 396 - 93 – 34
środa, 19 maj 2021 14:22

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia

Napisane przez

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 – dalej k.p.a.), w związku z art. 63 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U.
z 2021 r., poz. 247, dalej ustawa ooś)

zawiadamiam strony postępowania

o wydanym w dniu 19 maja 2021 r. postanowieniu Burmistrza Brus znak: Nr SR.6220.27.2020
stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej o powierzchni do 5 ha wraz
z infrastrukturą towarzyszącą, w województwie pomorskim, powiecie chojnickim, gminie Brusy, obręb Huta, dz. nr 108”.

Niniejsze postanowienie oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Chojnicach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, pok. nr 29.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach, sołectwa Kosobudy oraz stronie internetowej miasta i gminy Brusy www.brusy.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach.

wtorek, 18 maj 2021 13:23

FARWË KASZËB Z KRËBANAMI

Napisane przez

16 maja w Telewizji Polskiej Gdańsk, w programie „FARWË KASZËB", można było zobaczyć prezentację kaszubskich tańców ludowych w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca KRËBANE z Brus. Nagranie miało miejsce w wyjątkowej scenerii zabudowań skansenu Artysty Józefa Chełmowskiego w Brusach - Jagliach, obecnie prowadzonego przez Fundację im. Jadwigi i Józefa Chełmowskich. Relacja składa się z dwóch części. W pierwszej części możemy oglądać nasz rodzimy zespół. W drugiej części Zespół Pieśni i Tańca Sierakowice prezentuje kaszubskie tańce rybackie charakterystyczne dla swojego regionu. 

MATERIAŁ FILMOWY>>>>>

95020451_1295402877317750_4627359676940419072_n.jpg

 

Fot.: https://www.facebook.com/zpitkrebane

Trwa przyjmowanie zgłoszeń  do największego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich – „Bitwy Regionów”. Po roku przerwy spowodowanej pandemią organizatorzy zapraszają do rywalizacji w nowej formule: jury będzie oceniać pomysł na potrawę regionalną oraz jej prezentację w formie krótkiego filmu wideo.

– Jesteśmy solidarni z rolnikami i dlatego przygotowujemy dania regionalne z lokalnych produktów, do czego zachęcamy Koła Gospodyń Wiejskich poprzez konkurs „Bitwa Regionów”. Tegoroczna, szósta edycja będzie odbywała się w warunkach trwającej epidemii COVID-19 i podobnie jak nasze życie przeniesie się częściowo do przestrzeni wirtualnej. Zapraszamy uczestniczki do prezentacji potraw w formie multimedialnej.  Mamy nadzieję, że to wyzwanie będzie dla pań ciekawe – zachęca Grzegorz Puda, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru oraz chęci promocji polskiej żywności i szerzenia patriotyzmu konsumenckiego. W ubiegłych latach „Bitwa Regionów” cieszyła się ogromną popularnością. W piątej edycji w 2019 r. wzięło udział prawie 800 KGW. Najlepsze danie – nadzianą roladę z kaczki w towarzystwie gołąbków z modrej kapusty – przygotowała drużyna z Gorzykowa w woj. wielkopolskim.

Konkurs organizuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

plakat.jpg

poniedziałek, 26 kwiecień 2021 12:57

Nowy las w Męcikale dzięki akcji „Zadbajmy o dobry klimat”!

Napisane przez

Las to miejsce odpoczynku, połączenia z naturą oraz narzędzie klimatyczne, które służy środowisku i człowiekowi. Polpharma, która w swoich działaniach chce podkreślić, jak ważnym elementem ekosystemu są lasy, zainicjowała akcję „Zadbajmy o dobry klimat”. Jej głównym celem jest, by wspólnie z lekarzami i farmaceutami zalesić jak największe obszary – a to wszystko przy użyciu nowoczesnego narzędzia do spotkań online – ekowizyty! Jedno spotkanie online (ekowizyta) przedstawiciela z lekarzem to zmniejszenie emisji CO2 oraz 1m2 zasadzonego, bioróżnorodnego lasu. Męcikał na Pomorzu to już czwarty z zalesionych obszarów!

Męcikał_Las_.jpg

Odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój powinny być ważną częścią działalności biznesowej wszystkich przedsiębiorstw. Jednym z kluczowych elementów jest ekologia – dbanie o planetę, co w dzisiejszych czasach staje się priorytetem. Polpharma stawia na ograniczanie wpływu swojej działalności na środowisko, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Jak możemy się bronić przed globalnym ociepleniem? Lasami! Tak powstała akcja „Zadbajmy o dobry klimat”, w ramach której Polpharma wraz z Fundacją Las na Zawsze zasadziła już cztery lasy w miejscowościach: Brzustowa (woj. kujawsko-pomorskie), Pieniężnica (woj. pomorskie) i Żelazny Most na Dolnym Śląsku, a w ostatni weekend – w Męcikale (woj.pomorskie). To wszystko dzięki zebranym wspólnie z lekarzami i farmaceutami metrom kwadratowym lasu, które zdobywane są w trakcie spotkań online, zwanych ekowizytami.

Jak działa ekowizyta?

Akcja „Zadbajmy o dobry klimat” opiera się na wspieraniu ekowizyt, czyli spotkań online przedstawicieli medycznych z lekarzami i farmaceutami, jako ekologicznej, bezpiecznej i optymalnej formy kontaktu zdalnego, szczególnie dzisiaj, w czasach pandemii.

Każda ekowizyta to zmniejszenie emisji CO2, bo samochody przedstawicieli zostają w garażach oraz ochrona lasów, gdyż papier zostaje zastąpiony materiałami w wersji elektronicznej. Dodatkowo każda ekowizyta to 1m2 nowego, młodego lasu, który zostanie na zawsze.  

„Po raz pierwszy zaangażowaliśmy tak dużą grupę lekarzy i farmaceutów w ochronę klimatu oraz we wspólne zalesianie Polski. Naszym celem jest także wspieranie lekarzy i farmaceutów w pogłębianiu wiedzy i praktyki z zakresu odbywania e-wizyt, które stają się nieodłącznym elementem cyfryzacji ochrony zdrowia, a także są odpowiedzią na zwiększone wymogi zachowania bezpieczeństwa w bezpośrednich kontaktach między ludźmi, wywołanych obecną sytuacją epidemiologiczną” – podkreśla Agata Łapińska, Dyrektor Marketingu HCP Polpharmy.

Inicjatywa przyczyni się do zwiększenia ilości niezwykle potrzebnych naturze bioróżnorodnych lasów oraz redukcji śladu węglowego. Jak mówi Anna Derda z Fundacji Las na Zawsze – nasze wspólne działania są wsparciem dla idei odnowy naturalnej terenów porolnych, nieużytków, które przywracamy naturze i oddajemy jej we władanie na zawsze. Bo choć lesistość Polski statystycznie wciąż wzrasta, to musimy mieć świadomość, że mowa tutaj w dużej mierze o lasach gospodarczych. Obszary lasów naturalnych i terenów pozostawianych bez ingerencji ludzkiej to wciąż bardzo niewielki procent w porównaniu z tym, jak wiele obszarów eksploatujemy przy produkcji drewna.

Rodzaj lasu dla klimatu ma znaczenie

Lasy są ważne – to wiemy już z etapu szkolnego. Nie zawsze jednak wiadomo, jaki rodzaj lasu jest najlepszy dla ochrony klimatu. Bioróżnorodny i zróżnicowany wiekowo las jest najzdrowszy. A takich lasów w dobie postępujących zmian klimatycznych potrzebujemy najbardziej. Są one dużo bardziej odporne na pożary, silne wiatry, czy gradację owadów, które niewątpliwie będą czekały nas w przyszłości. Lasy, a w szczególności te z bogatą warstwą podszytu, świetnie zatrzymują wodę, z którą Polska ma obecnie coraz większy problem. Obniżają też temperaturę i zwiększają wilgotność. Co ważne, zasadzone drzewa nie będą podlegały wycince.

„Dzięki akcji „Zadbajmy o dobry klimat” sadzimy lasy na zawsze, dlatego, że zabezpieczamy ziemię formalnie i finansowo przed wycinką. Dzięki temu z Lasów Na Zawsze nie będzie pozyskiwane drewno i nie będzie usuwane „martwe drewno”, które jest skarbnicą życia dla wielu gatunków organizmów, często zagrożonych wyginięciem. Nasze lasy będą też mogły się zestarzeć, a więc skumulowany w nich dwutlenek węgla nie zostanie gwałtownie zwrócony do atmosfery, co ma miejsce podczas spalania” – zaznacza Anna Derda z Fundacji Las na Zawsze.

Jak dodaje Agata Łapińska, Dyrektor Marketingu HCP Polpharmy: „Akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem wśród naszych klientów, co tylko potwierdza, że każdy z nas odczuwa potrzebę zrobienia czegoś dobrego dla innych, dla środowiska, dla naszej planety. Jestem dumna, że już po pół roku akcji posadziliśmy cztery pierwsze lasy, które będą rosły na zawsze. Są to wyjątkowe tereny, na których wraz z fundacją inicjujemy procesy lasotwórcze. Są tu rdzenne drzewa liściaste i krzewy, co gwarantuje bioróżnorodność. Dzięki temu nasze lasy są atrakcyjne do zasiedlenia dla ptaków i owadów. Mam nadzieję, że nasza akcja, która opiera się na działaniach ekologicznych, ale i edukacyjnych pozostawi przyszłym pokoleniom wiele dobrego.”

Las_infografika-1-scaled.jpg

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego prowadzi prace nad Audytem Krajobrazowym Województwa Pomorskiego.

Celem audytu jest przeprowadzenie charakterystyki i oceny stanu krajobrazów występujących na obszarze województwa, a także wskazanie krajobrazów szczególnie cennych, tzw. krajobrazów priorytetowych. Wyniki audytu będą znajdowały odzwierciedlenie w planowaniu lokalnym, będą mogły również wzmocnić istniejące już narzędzia ochrony i kształtowania krajobrazu. Poza szerokim zakresem analiz wymagającym pozyskania i przetworzenia dużej ilości danych, a także pracami terenowymi, zespół sporządzający audyt chce włączyć mieszkańców do dyskusji na temat krajobrazu i jego pomorskiej specyfiki.

Jednym z pomysłów na włączenie w ogólnowojewódzką krajobrazową dyskusję wszystkich chętnych do zabrania głosu mieszkańców Pomorza - jest anonimowa ankieta internetowa, za pośrednictwem której można wypowiedzieć się w szczególności na temat swojego bezpośredniego otoczenia i tego, jaki mamy do niego stosunek. Pytania ukierunkowane są na lokalny kontekst – tożsamość i swojskość krajobrazu, identyfikowanie się z nim, przywiązanie do jego specyfiki. Są to zagadnienia, których poza obiektywnymi analizami walorów krajobrazowych i ich zagrożeń, również dotyczyć ma audyt, a które trudno zidentyfikować bez czynnego udziału mieszkańców.

Zachęcamy więc do poświęcenia krótkiej chwili i wypełnienia formularza – im więcej osób weźmie udział w badaniu, tym bardziej miarodajne będą wyniki, którymi finalnie Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego oczywiście podzieli się publicznie. Ankietę można wypełnić do 31 maja br.

ANKIETA>>>>>

 

GRAFIKA_AUDYT.png

czwartek, 22 kwiecień 2021 11:56

Równać Szanse - Małe Granty!

Napisane przez

Fundacja Civis Polonus ogłasza nabór wniosków w konkursie Równać Szanse - Małe Granty! Jego celem jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości. Wnioski można składać do 1 czerwca.

W konkursie Równać Szanse - Małe Granty możesz zdobyć nawet 8 500 zł na realizację pięciomiesięcznego projektu w Twojej miejscowości!

Dla młodych ludzi to ciekawe wyzwanie i szansa na współpracę z innymi. Uczestnicy projektów ustalają wspólny cel, który chcą osiągnąć. Uczą się planowania i pracy w zespole, poznają lokalną historię, kulturę i tradycję. Nawiązują nowe przyjaźnie. Działają na rzecz społeczności lokalnej. Rozwijają pasje i zainteresowania, sprawdzają się w zupełnie nowych sytuacjach.

W Programie Równać Szanse zrealizowano do tej pory ponad 3 000 projektów, w których wzięło udział ponad 150 000 młodych ludzi!

Może to czas, żeby zrealizować taki projekt w Twojej miejscowości?

Więcej informacji na temat konkursu - www.rownacszanse.pl/kmg 

20180919-rownac-szanse-rkg.jpg

 • Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz załatwić on-line, m.in. przez serwis e-Urząd Skarbowy.
 • Jeśli musisz przyjść do urzędu skarbowego, umów wcześniej wizytę.
 • Obie usługi dostępne są na podatki.gov.pl. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo.

Trwa akcja rozliczania PIT za 2020 r., w czasie której miliony podatników składają swoje roczne zeznanie podatkowe. Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz załatwić bez wychodzenia z domu on-line, m.in. poprzez uruchomiony od lutego 2021 r. serwis e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl.

e-Urząd Skarbowy

Jest budowany etapami do września 2022 r. Już teraz masz dostęp m.in. do zeznań podatkowych w usłudze Twój e-PIT, e-mikrofirmy, wykazu mandatów karnych. Masz możliwość płatności online na rzecz organów skarbowych, zobaczysz  historię płatności. Możesz również sprawdzić swoje dane osobowe, które posiada urząd skarbowy. W serwisie złożysz w formie elektronicznej niektóre pisma np. zawiadomienie ZAW-NR, pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty, wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań. Swoje sprawy załatwiaj z każdego miejsca 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Wizyta w urzędzie skarbowym

W sytuacjach, gdy nie możesz załatwić swojej sprawy elektronicznie lub przez telefon i chcesz osobiście  udać  się do urzędu skarbowego, umów się i zarezerwuj termin i godzinę swojej wizyty.  Najprościej zrobić to przez internet za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stronie podatki.gov.pl. Szybko i komfortowo załatwisz sprawę, bez konieczności stania w kolejkach i z zachowaniem środków ostrożności.

Wizyty nie musisz umawiać jeśli jedynie chcesz zostawić dokumenty w urnie (bez potwierdzenia odbioru).

Wejdź na podatki.gov.pl i dowiedz się więcej.

Dbajmy o swoje bezpieczeństwo!

 

WIĘCEJ>>>>>

eUS_mix_ost6.jpg