W całej Polsce trwa Powszechny Spis Rolny. Dzięki licznemu zaangażowaniu rolników z gminy Brusy uzyskaliśmy wysokie wyniki samospisu internetowego. Pozwoliło to na wygraną w konkursie „Rolnicy dzieciom”!

Zwyciężyły gminy, w których największy odsetek gospodarstw rolnych spisał się internetowo do 10 października br. W województwie pomorskim wraz z Brusami wygrały m.in. Nowa Wieś Lęborska, Gdańsk i Gdynia. Zgodnie z regulaminem konkursu, zwycięzcy otrzymają po 12 piłek do kosza, 12 piłek do siatki, 12 piłek do nogi, 6 pompek i 6 siatek. Sprzęt zostanie podzielony pomiędzy szkołami z terenu gminy Brusy, w zależności od potrzeb danej placówki.

Powszechny Spis Rolny Trwa do 30 listopada. Szczegóły>>>>>

 

 

 

Inf. UM Brusy.

Zakończył się pierwszy etap kompleksowych prac restauratorskich w jednym z najcenniejszych zabytków w gminie Brusy i województwie pomorskim - kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie. Prace dotyczyły konserwacji drewnianego stropu w prezbiterium. 
Inwestycja została wykonana przez dyplomowanych konserwatorów dzieł sztuki, specjalistów od malarstwa sztalugowego i rzeźby drewnianej polichromowanej: mgr Agnieszkę Katarzynę Przepiórę i mgr Michała Ziemkiewicza. Specjalistyczne badania wykonał mgr Adam Cupa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Projekt koordynował proboszcz Parafii w Leśnie ks. Damian Drozdowski - . Nadzór konserwatorski z ramienia Diecezji Pelplińskiej sprawował Diecezjalny Konserwator Zabytków ks. Kanonik Wincenty Pytlik oraz inspektorzy z ramienia Wojewódzkiego Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.
Prace zostały przeprowadzone dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
122485686_3339368332846841_5673347779322961909_n.jpg
Projekt-bez-tytułu-7-800x400.png
Źródło: Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie. 
piątek, 23 październik 2020 12:17

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia

Napisane przez

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 – dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, w związku z art. 63 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt  4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm., dalej ustawa ooś)

zawiadamiam strony postępowania

o wydanym w dniu 22 października 2020 r. postanowieniu Burmistrza Brus znak: Nr SR.6220.15.2020 stwierdzającym potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 474/2, obręb Małe Chełmy, gmina Brusy”.

Niniejsze postanowienie oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Chojnicach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni
w Chojnicach są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, pok. nr 29.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach, sołectwa Małe Chełmy oraz stronie internetowej miasta
i gminy Brusy www.brusy.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach.

 

Od 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej Polsce. Dodatkowo wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz życia społecznego. Będą to:

  • objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu);
  • w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna;
  • zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia ostatnich turnusów rozpoczętych przed 26 października;
  • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
  • 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych;
  • ograniczenie przemieszczenia się osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej, w tym m. in. w zakresie wydarzeń wydarzenie religijnych odbywających się w kościele, istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2.

- Wszystkim zalecamy pozostawanie w domach, o ile jest to możliwe. Ograniczajmy wychodzenie z domu do absolutnego minimum, poza wykonywaniem pracy, czy zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego. – apeluje Rząd.

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Zadanie zakłada pomoc seniorom w okresie pandemii koronawirusa i działania podejmowane w tym zakresie przez rząd, samorządy, ośrodki pomocy społecznej i wolontariuszy będą przebiegały sprawniej, a osoby starsze uzyskają niezbędną pomoc w trudnym czasie. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

W ramach Korpusu uruchomiona zostanie specjalna, bezpłatna infolinia przeznaczona dla seniorów (22 505 11 11). Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię.

Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora będą przekazywane do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej, które będą się kontaktować z osobą zainteresowaną  w celu ustalenia zakresu pomocy. W takie wsparcie seniorów będą zaangażowani wolontariusze i organizacje pozarządowe, a także Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze.

Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy. Realizacja usługi w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje jednak osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

ZAPOZNAJ SIĘ ZE SZCZEGÓŁAMI OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD>>>>>

covid-3-1600x900.jpg

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/dzialania-rzadu

piątek, 23 październik 2020 08:31

FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH DLA BRUS

Napisane przez

Wsparcie w wysokości 2 581 000 złotych otrzymała Gmina Brusy. To pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki są już na koncie samorządu.

Zgodnie z rządowym założeniem dotację tę należy przeznaczyć na inwestycje lokalne. W przypadku gminy Brusy pieniądze zasilą fundusz kilku zadań. „Wśród nich jest między innymi budowa kanalizacji deszczowej w mieście Brusy” – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus. Prace ruszą jeszcze w tym roku. Będą one prowadzone między innymi w rejonie ulicy Kalwaryjnej i Dworcowej.

Gmina Brusy zabiega także o kolejną dotację z budżetu państwa. We wrześniu samorząd złożył wniosek o wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Decyzje o przyznaniu środków mają zapaść na przełomie października i listopada.

IMG_6529.JPG

 

Zakończono prace budowlane na prawie półkilometrowym odcinku drogi z Brus - Jaglii do Żabna. Szutrowy dotychczas fragment został utwardzony asfaltem. Z nowego traktu kierowcy mogą już korzystać bez przeszkód.

Cała droga ma długość ponad półtora kilometra. Jej przebudowę podzielono na odcinki. Oddany właśnie do użytku jest kolejnym z którego mieszkańcy i turyści mogą już korzystać. „To dokładnie 495 metrów. Jezdnia ma szerokość 3,5 metra. Do tego są obustronne pobocza utwardzone kruszywem” – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus. Droga łączy nie tylko dwie miejscowości. To także odcinek, który może być wykorzystywany jako trasa rowerowa w ramach Kaszubskiej Marszruty.

Budowa oddanego właśnie do użytku odcinka kosztowała 260 tysięcy złotych. 120 tysięcy to środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Na resztę złożyły się Gmina Brusy oraz sołectwo Brusy – Jaglie w ramach funduszu sołeckiego

Na przyszły rok planuje się dokończenie brakującego odcinka tej drogi. Sołectwa Brusy - Jaglie oraz Żabno już zdecydowały o zabezpieczeniu na ten cel pieniędzy w swoich budżetach. Brakującą kwotę Gmina planuje pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

IMG_2597_1600x1067.JPG

 

IMG_2616_1600x1067.JPG