Zaledwie troje seniorów skorzystało z możliwości darmowego dowozu na szczepienia w Brusach. Miejscowy magistrat oraz Ochotnicza Straż Pożarna przygotowały pojazdy, które są w stanie dotrzeć nawet w najbardziej odległe miejsca w gminie. Mają one pomóc tym osobom, które nie są w stanie samodzielnie dojechać na szczepienia przeciwko koronawirusowi.

Niewielkie zainteresowanie darmowym dowozem, zdaniem urzędników, nie jest powodem do niepokoju. Oznacza to, że prawie każdy senior ma należytą opiekę zapewnioną przez swoich bliskich – mówi Mariola Rodzeń, sekretarz Gminy Brusy.

„Jesteśmy gminą gdzie mieszkamy wielopokoleniowo, czyli w jednym domu mieszka babcia, rodzina, wnuki, więc ta opieka ze strony dzieci dla osób starszych jest wystarczająca i myślę, że to stąd się bierze” – dodaje Rodzeń.

Transport oferowany jest jedynie tym osobom, które są zakwalifikowane do szczepienie, a nie mają możliwości dotarcia do ośrodka zdrowia, nawet z pomocą rodziny. Chodzi tu przede wszystkim o osoby niesamodzielne z powodu niepełnosprawności lub wieku. Potrzebę dowozu, po umówieniu terminu szczepienia, należy zgłosić w Urzędzie Miejskim. Szczegółowych informacji udziela koordynator ds. transportu, Agnieszka Drzewicka - codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00 pod nr tel. 52 396 9 325. Transport na szczepienie jest bezpłatny. Akcja jest finansowana z budżetu państwa.

Fot. UM Brusy
Fot. UM Brusy
Fot. UM Brusy
Fot. UM Brusy
Fot. OSP Brusy
Fot. OSP Brusy
Previous Next Play Pause
1 2 3

 

środa, 17 luty 2021 14:41

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia

Napisane przez

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 – dalej k.p.a.), w związku z art. 63 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm., dalej ustawa ooś)

zawiadamiam strony postępowania

o wydanym w dniu 17 lutego 2021 r. postanowieniu Burmistrza Brus znak: Nr SR.6220.21.2020
stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej „Kosobudy” wraz z infrastrukturą  towarzyszącą na działkach nr 1158/1, 761/2, 616 oraz 598/1 obręb ewidencyjny Kosobudy o mocy 8 MW (8x1MW)”.

Niniejsze postanowienie oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Chojnicach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni
w Chojnicach są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, pok. nr 29.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach, sołectw Kinice, Kosobudy oraz stronie internetowej miasta
i gminy Brusy www.brusy.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach.

wtorek, 16 luty 2021 15:35

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia

Napisane przez

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 – dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, w związku z art. 63 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm., dalej ustawa ooś)

zawiadamiam strony postępowania

o wydanym w dniu 16 lutego 2021 r. postanowienia Burmistrza Brus znak: Nr SR.6220.19.2020
stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 27, obręb Czarnowo, gmina Brusy”.

Niniejsze postanowienie oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Chojnicach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni
w Chojnicach są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, pok. nr 29.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach, sołectwa Czarnowo oraz stronie internetowej miasta
i gminy Brusy www.brusy.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach.

 

W sobotę, 13 lutego, po wieczornej mszy św. o godz. 18.00, w kościele parafialnym w Brusach odbyła się promocja książki "Biskup Konstantyn Dominik nadzwyczajnie zwyczajny". Publikacja powstała pod redakcją Bogdana Wiśniewskiego. 

 

 

 

 

Biskup Konstantyn Dominik został wybrany patronem roku 2021 podczas ubiegłorocznego (03.10.2020) posiedzenia Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego. Zebranie odbyło się w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach. W każdym roku, poświęconym danemu patronowi, odbywa się szereg wydarzeń przybliżających postać wybranej osoby lub organizacji. Więcej o nich można poczytać m.in. na oficjalnej stronie ZKP www.kaszubi.pl

13 lutego to okazja do celebracji zawartych związków małżeńskich, bowiem tego dnia obchodzimy Światowy Dzień Małżeństwa. Wszystkim małżeństwom z miasta i gminy Brusy składamy najlepsze życzenia!

Świętując Dzień Małżeństwa doceniamy wkład małżeństw w budowaniu silnej wspólnoty lokalnej. Związek oparty na wzajemnej miłości, zrozumieniu i trosce jest fundamentem rodziny. Małżonkowie wychowujący dzieci tworzą pomost, który pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość każdej społeczności - w tym naszej wspólnoty lokalnej. Udane małżeństwo wymaga zgrania i dopasowania. Tak jak w tańcu: partnerzy muszą nauczyć się siebie nawzajem, a mistrzostwo wymaga wspólnej pracy i pokonywania pojawiających się wyzwań. Mimo tego przekonanie, że źródło szczęścia osobistego to szczęście rodzinne, jest powszechne. Nasza gmina chce towarzyszyć i wspierać każde małżeństwo w budowaniu takiej harmonii jaka jest niezbędna każdej parze w jej „życiowym tańcu”, by satysfakcja z życia osobistego i zadowolenie z bycia częścią naszej wspólnoty lokalnej były jak najbardziej trwałe.

Z okazji Światowego Dnia Małżeństwa, wraz z Fundacją Narodowego Dnia Życia, chcemy przypomnieć znaczenie trwałości małżeństwa w budowaniu silnego społeczeństwa. Zapraszamy do obejrzenia spotu "Zachowaj rytm" w myśl  słów Lary Harris "Małżeństwo to taniec dwojga ludzi do  muzyki, którą mają w sercu".

 

piątek, 12 luty 2021 11:50

Grypa ptaków. Dowiedz się jak postępować.

Napisane przez

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach zwraca się z apelem o przestrzeganie ograniczeń i obowiązków wynikających z treści Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). 

Hodowcy i posiadacze drobiu, zarówno fermowego jak i przyzagrodowego, są proszeni o podjęcie pilnych i skutecznych działań mających na celu ochronę drobiu przed zakażeniem wirusem grypy ptaków, a także wzmożenie czujności i zgłaszanie do lekarzy weterynarii wolnej praktyki, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chojnicach lub właściwego urzędu gminy przypadków podejrzenia zakażenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Zakazuje się:
a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

Nakazuje się:
a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
d) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
g) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

h) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
i) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
j) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, odwykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
k) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:
1) zwiększonej śmiertelności;
2) znaczącego spadku pobierania paszy i wody;
3) objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
4) duszności;
5) sinicy i wybroczyn;
6) biegunki;
7) nagłego spadku nieśności.

Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich zgłaszają organowi Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.

hpa_ulotka.jpg

 

Czas Bożego Narodzenia jest wyjątkowym w duchowości chrześcijańskiej i relacjach rodzinnych. W tym to też okresie śpiewamy piękne kolędy i pastorałki, które wprowadzają nas w ten wyjątkowy świąteczny klimat. W naszej tradycji mamy piękne pieśni bożonarodzeniowe, do nich możemy zaliczyć nową kolędę, która powstała w obecnym czasie, a jej tytuł to „Wielka Miłość Ukryta”. Tekst tej przepięknej kolędy napisała Honorat Siergun, dyrygentka Chóru „Oremus” z Miłakowa. Natomiast muzykę do niej skomponował znany piosenkarz i kompozytor Andrzej Rybiński ze swoim synem Kacprem Rybińskim, oni też włączyli ją do swojego repertuaru kolędowego.

Każda kolęda ma swoją historię. Powyższa pieśń, miała początek w małej miejscowości w Orliku w klasztorze sióstr franciszkanek, w którym to gościł Andrzej Rybiński na zaproszenie o. Arkadiusza Czaja franciszkanina - kapelana klasztoru, który przed wstąpieniem do zakonu występował razem z Rybińskim i innymi znanymi artystami na scenie jako artysta. To właśnie w Orliku powstał projekt skomponowania nowej kolędy. A napisanie tekstu zaproponowano Honoracie Siergun w czasie „Pierwszego Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej. Kolęd”, który odbył się 19 stycznia 2020 roku w Brusach. Dyrygentka z Miłakowa należy do współczesnych, uzdolnionych artystów w dziedzinie muzyki chóralnej. Sam tekst bardzo spodobał się Andrzejowi Rybińskiemu. Kolęda zyskała wielkie uznanie u znawców muzyki i słuchaczy pod względem treści, jak i kompozycji muzycznej. Jest często i chętnie emitowana w rozgłośniach radiowych i w Internecie, a na przyszłe święta Bożego Narodzenia zaplanowane jest nagranie teledysku dla telewizji. Kolęda ta może być śpiewana również przez chóry i schole. Sami autorzy kolędy podkreślają, że pragną przez nią wlać w serca ludzi nadzieję, w tych trudnych czasach pandemii.

POSŁUCHAJ KOLĘDY>>>>>

DSC_3755.JPG

 

 

 

Autor artykułu: Beata Bruska – Włosek.

środa, 03 luty 2021 13:02

29. FINAŁ WOŚP W BRUSACH – PODSUMOWANIE

Napisane przez

Nietypowy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Brusy za nami. Zebrano łącznie pond 9 tys. zł. Pieniądze wesprą dziecięce oddziały laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

W tym roku, w związku z epidemią koronawirusa, w naszej gminie odbywała się kwesta uliczna i sprzedaż gadżetów WOŚP. Kwestowało łącznie 13 wolontariuszy zarejestrowanych w sztabie nr 2311 przy Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach. Była to młodzież ze szkół w Brusach i Leśnie. Kwesta odbyła się w Męcikale, Kosobudach, Leśnie i Brusach, pod kontrolą miejscowej policji.

Łącznie udało się zebrać 9 363, 44 zł. W ubiegłym roku z kwesty na terenie Gminy zebrano ponad 20 tys. zł. Pamiętać jednak należy, że w tym roku kwesta trwała mniej godzin, było mniej wolontariuszy, nie było koncertu i innych imprez okolicznościowych i mniej wiernych udających się na mszę w naszych kościołach. To wszystko wpłynęło na taki, a nie inny wynik.

Warto dodać, że sztab w Brusach przed finałem WOŚP (31.01) uruchomił e-Skarbonkę. Zebrano do niej dodatkowe 845 zł.

 

Wszystkim, którzy zaangażowali się w przeprowadzenie WOŚP 2021 w Brusach serdecznie dziękujemy!

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inf. i fot. CKiB Brusy.