piątek, 29 styczeń 2021 14:11

PLANOWANE WYŁĄCZENIA PRĄDU

Napisane przez

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu:

 • 1 lutego 2021 r. w godzinach od 9:00 do 12:30 – Lubnia ul. Dworcowa 27, 31A, 34, i przyległe,
 • 5 lutego 2021 r. w godzinach od 9:00 do 12:30 – Brusy ul. Kalinowa, Rumiankowa, Fiołkowa, Kalwaryjna 37, i przyległe.

Aktualne informacje dotyczące planowanych wyłączeń prądu pod adresem:https://www.wylaczenia-eneaoperator.pl/index.php?rejon=22

 

piątek, 29 styczeń 2021 07:37

ROLNICY SPISALI SIĘ NA MEDAL

Napisał

W grudniu ubiegłego roku dobiegł końca Powszechny Spis Rolny 2020. To najważniejsze badanie polskiego rolnictwa realizowane raz na 10 lat.

W całej Polsce, do spisu, przystąpiło blisko 98% gospodarstw rolnych. Na terenie Gminy Brusy funkcjonują 874 gospodarstwa rolne, z czego 831 wzięło udział w badaniu. Pozostałe 43 gospodarstwa zostały wyłączone ze spisu ze względu na kwalifikację ich jako nieistniejące (dzierżawa, zmiana własności gruntu itp.) Co ważne, aż 197 rolników podało dane przez internet, co stanowi 22,54% ogółu gospodarstw. Pozostali skorzystali z pomocy rachmistrzów.

Dzięki wysokiemu zaangażowaniu rolników oraz uzyskaniu najwyższego wyniku (22,54%) samospisu internetowego na terenie województwa pomorskiego Gmina Brusy zajęła I miejsce w „Konkursie Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych na kanale samospisu”.

W dniu wczorajszym, 28 stycznia br. Burmistrz Brus Witold Ossowski otrzymał z rąk Kierownik Projektu PSR 2020 w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku Iwony Denickiej gratulacje oraz nagrody w postaci sprzętu komputerowego o wartości blisko 29,5 tys. zł.

Warto wspomnieć, że Gmina Brusy została również doceniona w konkursie „Rolnicy dzieciom”, w którym brany był pod uwagę samodzielny spis internetowy rolników do 10 października 2020 r. Nagrodą w konkursie był wówczas sprzęt sportowy, który został przekazany do szkół podstawowych z terenu gminy Brusy.

 1

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

logotyp spis

 

 

 

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje:

22 stycznia rozpoczął się etap rejestracji na szczepienia dla grupy 70+. Jednak ze względu na ograniczoną dostępność szczepionki najprawdopodobniej nie wszyscy zainteresowani zostaną umówieni w procesie rejestracji na konkretne terminy szczepień. Dla osób powyżej 70. roku życia zainteresowanych szczepieniem, którym nie udało się umówić terminu szczepienia przeciw koronawirusowi udostępniamy możliwość zgłoszenia się na szczepienia poprzez infolinię 989 i formularz internetowy https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/.

W przypadku braku wolnych terminów, konsultanci infolinii 989 oddzwonią do pacjenta, jeśli pojawią się nowe dawki szczepionki i nowe terminy szczepień. Z kolei każda osoba, która wypełni formularz na stronie: https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/, zostanie telefonicznie poinformowana o możliwości rejestracji na konkretny termin szczepienia.

 

 

 

Inf. www.przychodniabrusy.pl

 

piątek, 22 styczeń 2021 13:30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Napisane przez

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3f, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) zwana dalej ustawą OOŚ

Burmistrz Brus

zawiadamia Strony Postępowania, że na wniosek z dnia 18 grudnia 2020 r. złożony przez pana Józefa Narlocha

 • zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa budynku obory w systemie chowu bezściołowego do utrzymania bydła mlecznego o obsadzie 77 DJP w istniejącym siedlisku rolnym na działce nr 239/11 obręb Kosobudy, gmina Brusy”.
 • Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach o opinię/uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 k.p.a. zapewniam stronom czynny udział
w każdym stadium postępowania, prawo przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Informacje na temat prowadzonego postępowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brusach, Wydział Gospodarki Przestrzennej, pok. 29, tel. 052 3969363.

Uwagi i wnioski można składać do czasu zakończenia procedury wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach w biurze interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.

piątek, 22 styczeń 2021 13:19

WOŚP 2021. WKRÓTCE FINAŁ!

Napisane przez

Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się już w niedzielę, 31 stycznia! Zebrane pieniądze wesprą dziecięce oddziały laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

W związku z epidemią koronawirusa, finał WOŚP będzie inny niż dotychczasowe, ale mamy nadzieję, że równie owocny i uda się zebrać sporą sumę pieniędzy na wyżej opisany cel. Brusy co roku włączają się w zbiórkę funduszy dla WOŚP. Ze względu na epidemię nie odbędzie się coroczny koncert z licytacjami. Dostępne są jednak różnorodne gadżety WOŚPu, które można zakupić za pośrednictwem Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach. Szczegóły – klik>>>>>

Ponadto w tym roku została utworzona e-Skarbonka dla sztabu 2311 w Brusach: https://eskarbonka.wosp.org.pl/6g8ra6. Dzięki temu istnieje możliwość wsparcia zbiórki za pomocą przelewów internetowych. Już można dokonywać wpłat!

31 stycznia w Brusach odbędzie się wyłącznie kwesta uliczna. Łącznie 14 wolontariuszy sztabu WOŚP w Brusach, pod egidą centrum kultury, będzie kwestować w godzinach od 7.00 do 13.30 przy kościołach w Brusach, Leśnie, Męcikale i Kosobudach. O bezpieczeństwo kwestujących i poprawny przebieg akcji zadba policja.

unnamed.png

czwartek, 21 styczeń 2021 14:38

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE BRUSY

Napisane przez

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe zasady naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta i gminy Brusy, wynosi 20,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Właściciele budynków jednorodzinnych mogą skorzystać z ulgi za kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku. Wysokość przedmiotowego zwolnienia wynosi 2,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. W takim przypadku, właściciel nieruchomości jest pozbawiony prawa do oddawania bioodpadów w pojemnikach oraz dowożenia ich do PSZOKu.

Wprowadzony został obowiązek selektywnej zbiórki dla wszystkich mieszkańców. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

 • papieru – w workach lub pojemnikach koloru niebieskiego,
 • szkła – w pojemnikach koloru zielonego,
 • metali i tworzyw sztucznych – w pojemnikach koloru żółtego,
 • bioodpadów – w workach lub pojemnikach koloru brązowego,
 • popiołu – w pojemnikach koloru czarnego,
 • odpadów niesegregowanych (zmieszanych) – w workach lub pojemnikach koloru czarnego lub szarego.

Obowiązkiem gminy jest wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki:

 • metali i tworzyw sztucznych,
 • szkła,
 • papieru,
 • popiołu.

Obowiązkiem właścicieli jest wyposażenie nieruchomości:

 • w czarne pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych (tak jak do tej pory),
 • w brązowe worki/pojemniki do zbierania bioodpadów lub w kompostowniki.

Właściciele nieruchomości kompostujący bioodpady w przydomowych kompostownikach zwolnieni są z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na ten rodzaj odpadów.

Właścicielom nieruchomości, na których zamieszkuje co najmniej 7 osób przysługuje, w ramach opłaty, dodatkowy (drugi) komplet pojemników do segregacji odpadów (pojemnik żółty, zielony, niebieski, czarny na popiół).

Chęć otrzymania drugiego kompletu pojemników należy zgłaszać  telefonicznie do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach (tel. 52 398 2362).

W 2021 roku odpady komunalne odbierane są z następującą częstotliwością:

 • papier – 1 raz na kwartał,
 • metale i tworzywa sztuczne – 2 razy kwartał,
 • szkło – 1 raz na kwartał,
 • popiół – 1 raz na miesiąc w okresie od listopada do kwietnia,
 • bioodpady – w zabudowie jednorodzinnej 1 raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz 1 raz na 4 tygodnie w okresie od listopada do marca a w zabudowie wielolokalowej 1 raz na tydzień,
 • odpady zmieszane – w zabudowie jednorodzinnej 1 raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz 1 raz na 4 tygodnie w okresie od listopada do marca a w zabudowie wielolokalowej 1 raz na tydzień.

W związku ze zmianą systemu naliczania wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani byli złożyć do 11 grudnia 2020 r. nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mieszkańcy, którzy do tej pory nie wywiązali się z tego obowiązku, powinni niezwłocznie złożyć do tut. urzędu ww. deklarację, tak aby możliwe było prawidłowe ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami.

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane dotyczące liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Druk deklaracji wraz instrukcją wypełniania i ulotkę informacyjną można pobrać poniżej: 

DEKLARACJA 

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

ULOTKA INFORMACYJNA

Aby poprawnie wydrukować deklarację należy najpierw zapisać ją na dysku.

Nową deklarację należy złożyć:

Uwaga! Nie można wysłać deklaracji e-mailem lub faksem!

czwartek, 21 styczeń 2021 14:36

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

Napisane przez

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm., dalej ustawa ooś)

podaję do publicznej wiadomości

o wydanej w dniu 20 stycznia 2021 r. decyzji Burmistrza Brus znak: Nr SR.6220.7.2020
o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 325/1, obręb Lubnia, gmina Brusy”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy.

czwartek, 21 styczeń 2021 12:54

POLSKA SZCZĘŚLIWYCH RODZIN. SENIORZY W GMINIE BRUSY.

Napisane przez

W Dniu Babci i Dniu Dziadka w sposób szczególny myślimy o seniorach gminy Brusy. To osoby niezwykle aktywne i chętnie włączające się w różnorodne inicjatywy. Z okazji obchodzonych świąt życzymy wszystkim Babciom i Dziadkom z naszych miejscowości tego co najlepsze: zdrowia, szczęścia i wiele uśmiechu!

 

Aktywni seniorzy gminy Brusy - działania

30 września 2020 roku, na wniosek Burmistrza Brus i Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku, Rada Miejska w Brusach Uchwałą nr XVIII/158/20 wyraziła wolę powołania Bruskiej Rady Seniorów oraz przyjęła jej statut. W bieżącym roku zaplanowano spotkania i warsztaty pozwalające na utworzenie takiej rady. Będzie ona miała charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

Odnosząc się do charakteru konsultacyjnego, można tu wymienić konsultacje projektów aktów prawa miejscowego, lokalnych planów strategii rozwoju, programów współpracy naszej gminy z organizacjami pozarządowymi, proponowanych inwestycji lub przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne osób starszych. Natomiast w ramach kompetencji doradczej i inicjatywnej Rada Seniorów będzie mogła formułować własne propozycje rozwiązań analizowanych spraw czy inspirować władze do podjęcia nowych działań w celu podniesienie jakości życia osób starszych.

Ponadto działalność Bruskiej Rady Seniorów będzie wsparciem aktywnego rozwoju i uczestnictwa osób starszych w życiu społeczności lokalnych, a tym samym kreowaniem i umacnianiem społeczeństwa obywatelskiego. To swego rodzaju pomost łączący lokalne władze z seniorami.

Lokalny samorząd, dostrzegając potrzeby osób starszych, wspiera również inicjatywy organizacji pozarządowych. Stowarzyszenia te organizują m.in. różnego rodzaju warsztaty (kulinarne, plastyczne, z robótek ręcznych, itp.). Aktywnie działa m.in. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe w Brusach. W 2019 roku, w ramach otwartego konkursu ofert, Gmina Brusy dofinansowała projekt Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku, pn. „Klub Aktywnego Seniora”. Całkowita wartość zadania opiewała na kwotę 3.100 zł, z czego dofinansowanie Gminy Brusy wyniosło 1.900 zł. W ramach programu stowarzyszenie przeprowadziło 3 warsztaty dla seniorów z edukacji kulturowej Kaszub. Przygotowało i zrealizowało 3 inicjatywy lokalne, którymi inicjatorami i realizatorami byli seniorzy z Zalesia, Brus i Męcikała. Ponadto przeprowadzono 1 spotkanie  z wymiany doświadczeń nt. angażowania seniorów w działania publiczne.

W działania na rzecz seniorów gminy Brusy włącza się również Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego organizując lub inicjując zajęcia  z bibliotekarstwa. Obecnie na terenie miasta i gminy Brusy funkcjonują 2 kluby czytelnicze: Dyskusyjny Klub Książki oraz Klub Miłośników Biblioteki. Pierwszy z nich zajmuje się promowaniem czytelnictwa  i spędzaniem czasu na omawianiu przez jego członków przeczytanej literatury. Drugi – skupiający seniorki z okolic Męcikała, które w okresie zimowym spotykają się, by omawiać wybrane pozycje biblioteczne, a w okresie letnim uprawiają nordic walking odkrywając walory turystyczne i przyrodnicze południowej części gminy Brusy.

 

Statystyki

W Polsce od wielu lat obserwujemy postępujący proces starzenia się społeczeństwa. W 2013 roku osoby w wieku 60+ stanowiły 21,5% , w 2015 roku – 22,9%. Zgodnie z założeniami opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny prognozy demograficznej[1] na koniec bieżącego roku osoby te będą stanowić 25,9% populacji. Z kolei do 2050  roku prognozuje się zmniejszenie liczby dzieci (w wieku 0-14 lat) i osób dorosłych (w wieku 15-59), natomiast zwiększy się liczba i udział osób w wieku co najmniej 60 lat (2025r. – 27,6%, 2035r. 31,3%, 2024r. – 37,8, 2050r. – 40,4%).

Zjawisko starzenia się społeczeństwa ma również miejsce w gminie Brusy. Z danych  ewidencji ludności wynika, iż liczba mieszkańców powyżej 60. roku życia na koniec 2019 roku wynosiła 2.705 osób. Dane dotyczące miasta i gminy Brusy z ostatnich kilku lat przedstawia poniższa tabela:

 

miasto

gmina

RAZEM

% populacji

2016

889

1.648

2.537

17,52

2017

905

1.690

2.595

17,84

2018

919

1.708

2.627

18,04

2019

957

1.748

2.705

18,55

Tab. Mieszkańcy gminy Brusy pow. 60. roku życia.

 

 

 

 

Inf. UM Brusy.

Źródło: Prognoza ludności na lata 2014-2050, studia i analizy statystyczne, GUS 2014.

 

 

Dziś mija 31. rocznica śmierci Zasłużonego Obywatela Miasta i Gminy Brusy śp. Władysława Skwierawskiego.

Brusy pamiętają WŁADYSŁAW SKWIERAWSKI

O Zasłużonym...

Po ukończeniu szkoły podstawowej pracował w gospodarstwie rolnym rodziców, które później prze­jął prowadząc je do czasu przekazania synowi.

Od 1930 r. do maja 1944 r. był sołtysem w Leśnie, a od września 1945 r. do sierpnia 1949 r. pełnił obowiązki wójta w gminie Leśno.

W 1926 r. wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej, a od 1956 r. jest członkiem Zjednoczonego Stron­nictwa Ludowego.

Wyróżniony odznaką „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”.

Strażacy z OSP w Brusach otrzymali obiecany latem nowy wóz bojowy. Samochód jest wygraną w ramach akcji „Bitwa o wozy”. W dwa dni został on przygotowany do służby. Ma już za sobą pierwsze akcje.

Nowy samochód to MAN z automatyczną skrzynią biegów. Wyposażony jest w zbiornik na wodę o pojemności ponad 4000 litrów oraz 400 litrowy zbiornik na środek pianotwórczy. - Jest to średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Dzięki specjalnemu podwoziu wyposażonemu w pojedyncze koła na obu osiach, będziemy mogli dostać się w trudnodostępne miejsca w naszych lasach, które jeszcze nam zostały po nawałnicy sprzed trzech lat – mówi Janusz Szmaglik, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach. Pojazd dotarł do bruskiej jednostki wieczorem w czwartek 14 stycznia. W dwa dni został wyposażony i zgłoszony do podziału bojowego. W niedzielę 17 stycznia wyjechał już do pierwszych akcji.  

Samochód kosztował ponad 900 tysięcy złotych z czego gmina Brusy i okoliczne samorządy dołożyły około 130 tysięcy. 800 tysięcy złotych to wsparcie, jakie strażacy otrzymali w nagrodę za zwycięstwo w akcji „Bitwa o wozy”. – Pojazd zakupiliśmy tak naprawdę dzięki aktywności naszych mieszkańców – dodaje Szmaglik.

W ubiegłym roku przed wyborami prezydenckimi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs dla gmin, których mieszkańcy najliczniej pójdą do urn. Najlepsi mieli otrzymać promesy o wartości 800 tysięcy złotych, z przeznaczeniem na zakup nowych wozów strażackich. Po pierwszej turze głosowania wybrano 16 samorządów – po jednym z każdego województwa. Po drugiej turze nagrodzono 49 gmin, przy czym tu wzięto pod uwagę podział administracyjny sprzed roku 1999. W byłym województwie bydgoskim Brusy zanotowały najwyższy wynik. W drugiej turze wyborów prezydenckich do urn poszło u nas ponad 70 procent mieszkańców.

 

straz_brusy.jpg