środa, 28 październik 2020 08:28

W Brusach działa nowe stowarzyszenie

Napisane przez
We wrześniu bieżącego roku w gminie Brusy zawiązało się Stowarzyszenie Pasjonatów Sportów Elektronicznych. Panowie z pasją do e-sportu zapraszają do przyłączenia się i zachęcają również do wypełnienia ciekawej ankiety. Zapraszamy i my 🙂
poniedziałek, 26 październik 2020 14:43

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Napisane przez

Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) zwana dalej ustawą OOŚ

Burmistrz Brus

zawiadamia  Strony Postępowania, że na wniosek z dnia 30 września 2020 r. złożony przez pana Jana Wieczorka - Prezesa Zarządu Polskiej Energii Odnawialnej Sp. z o.o., z siedzibą 60-461 Poznań, ul. Gombrowicza 6H/3:

  • zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie Elektrowni Słonecznej „Kosobudy” wraz z infrastrukturą  towarzyszącą na działkach nr 1158/1, 761/2, 616 oraz 598/1 obręb ewidencyjny Kosobudy

o mocy 8 MW (8x1MW)”.

Obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu):

  • obręb ewidencyjny Kosobudy, gm. Brusy: dz. nr 1158/1, 761/2, 616, 598/1, 597, 596, 599/1, 459/1, 760, 748, 747/4, 749/1, 401/1, 460, 1160/1, 812, 813/1, 769/4, 767/2, 765/1, 658/3, 657/3, 656/3, 771/4, 556, 662, 663, 625, 1239, 621/2, 621/1, 620, 624, 771/3, 1248, 658/2, 656/2, 761/3, 617, 616, 615, 614, 613, 612, 611, 610, 603, 602, 571, 592, 570, 569, 568, 567/5, 567/4, 566/2, 565/3, 565/6, 601, 600.
  • Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach o opinię/uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 k.p.a. zapewniam stronom czynny udział
w każdym stadium postępowania, prawo przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Informacje na temat prowadzonego postępowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brusach, Wydział Gospodarki Przestrzennej, pok. 29, tel. 052 3969363.

Uwagi i wnioski można składać do czasu zakończenia procedury wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach w biurze interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.

poniedziałek, 26 październik 2020 13:44

GMINA BRUSY WYRÓŻNIONA ZA EFEKTYWNE POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH

Napisane przez

Pismo samorządowe „Wspólnota” doceniło starania Gminy Brusy w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych w latach 2014-2019. Brusy zajęły 76. miejsce, spośród aż 607 beneficjentów środków zewnętrznych, branych pod uwagę w rankingu w kategorii „miasteczka”. 

Zestawienie obejmuje wartość dotacji pozyskanych przez samorząd w latach 2014-2019, bez rozróżnienia na dotacje inwestycyjne i te związane z wydatkami bieżącymi. Wynik podawany jest w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Gmina Brusy z kwotą 1976,98 wydatków ze środków UE w latach 2014–2019 w zł per capita uplasowała się na wspomnianym 76. miejscu. Autorami przeprowadzonego rankingu są prof. Paweł Swianiewicz oraz dr Julita Łukomska.

Szczegółowe zestawienie>>>>>

Clipboard01.jpg

 

 

 

Inf. UM Brusy.

poniedziałek, 26 październik 2020 13:11

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ – NIEBAWEM RUSZĄ PRACE

Napisane przez

Jeszcze w tym roku ruszą prace związane z budową kanalizacji deszczowej w Brusach. Na razie będzie to pierwszy etap tej inwestycji. Roboty rozpoczną się od ulicy Kalwaryjnej i Dworcowej.

Budowa kanalizacji deszczowej pozwoli rozdzielić sieć ogólnospławną od sanitarnej. Tym samym do oczyszczalni popłyną tylko ścieki komunalne. Woda deszczowa będzie odprowadzana do naturalnych zbiorników i cieków wodnych. Odciąży to system oczyszczania i pozwoli uniknąć problemów w przyszłości. „Wszyscy dokładnie wiedzą jakie problemy mamy w mieście Brusy. Kiedy są deszcze nawalne dochodzi do zalania ulic, a co gorsze, także prywatnych posesji. Woda wraz ze ściekami wybija ze studzienek lub w instalacjach w budynkach mieszkalnych. Ta inwestycja z pewnością rozwiąże ten problem” – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus. Budowa sieci kanalizacji deszczowej umożliwi też budowę nowych ulic. W przyszłości nie będzie trzeba zdejmować asfaltu tylko po to, by budować pod nim brakującą infrastrukturę.

Pierwszy etap budowy kanalizacji deszczowej w Brusach rozpocznie się w tym roku. Będzie on gotowy do jesieni roku przyszłego. Później rozpocznie się drugi i trzeci etap tej inwestycji. Zgodnie z planem wszystko powinno być wykonane do końca czerwca 2023 roku.

Pierwszy etap budowy kanalizacji deszczowej w Brusach rozpocznie się w tym roku. Będzie on gotowy do jesieni roku przyszłego. Później rozpocznie się etap drugi i trzeci. Zgodnie z planem wszystko powinno być wykonane do końca 2023 roku. Zadanie to w pierwszym etapie ma kosztować 3,4 mln złotych. Prace są finansowane ze środków unijnych, rządowych oraz z budżetu Gminy Brusy.

122665396_822514871894835_2924225822816387290_n.jpg

RPO.jpg

Zadanie jest jedną z części projektu pn. „Odwodnienie miasta Brusy”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W całej Polsce trwa Powszechny Spis Rolny. Dzięki licznemu zaangażowaniu rolników z gminy Brusy uzyskaliśmy wysokie wyniki samospisu internetowego. Pozwoliło to na wygraną w konkursie „Rolnicy dzieciom”!

Zwyciężyły gminy, w których największy odsetek gospodarstw rolnych spisał się internetowo do 10 października br. W województwie pomorskim wraz z Brusami wygrały m.in. Nowa Wieś Lęborska, Gdańsk i Gdynia. Zgodnie z regulaminem konkursu, zwycięzcy otrzymają po 12 piłek do kosza, 12 piłek do siatki, 12 piłek do nogi, 6 pompek i 6 siatek. Sprzęt zostanie podzielony pomiędzy szkołami z terenu gminy Brusy, w zależności od potrzeb danej placówki.

Powszechny Spis Rolny Trwa do 30 listopada. Szczegóły>>>>>

 

 

 

Inf. UM Brusy.

Zakończył się pierwszy etap kompleksowych prac restauratorskich w jednym z najcenniejszych zabytków w gminie Brusy i województwie pomorskim - kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie. Prace dotyczyły konserwacji drewnianego stropu w prezbiterium. 
Inwestycja została wykonana przez dyplomowanych konserwatorów dzieł sztuki, specjalistów od malarstwa sztalugowego i rzeźby drewnianej polichromowanej: mgr Agnieszkę Katarzynę Przepiórę i mgr Michała Ziemkiewicza. Specjalistyczne badania wykonał mgr Adam Cupa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Projekt koordynował proboszcz Parafii w Leśnie ks. Damian Drozdowski - . Nadzór konserwatorski z ramienia Diecezji Pelplińskiej sprawował Diecezjalny Konserwator Zabytków ks. Kanonik Wincenty Pytlik oraz inspektorzy z ramienia Wojewódzkiego Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.
Prace zostały przeprowadzone dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
122485686_3339368332846841_5673347779322961909_n.jpg
Projekt-bez-tytułu-7-800x400.png
Źródło: Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie. 
piątek, 23 październik 2020 12:17

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia

Napisane przez

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 – dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, w związku z art. 63 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt  4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm., dalej ustawa ooś)

zawiadamiam strony postępowania

o wydanym w dniu 22 października 2020 r. postanowieniu Burmistrza Brus znak: Nr SR.6220.15.2020 stwierdzającym potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 474/2, obręb Małe Chełmy, gmina Brusy”.

Niniejsze postanowienie oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Chojnicach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni
w Chojnicach są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, pok. nr 29.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach, sołectwa Małe Chełmy oraz stronie internetowej miasta
i gminy Brusy www.brusy.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach.

 

Od 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej Polsce. Dodatkowo wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz życia społecznego. Będą to:

  • objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu);
  • w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna;
  • zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia ostatnich turnusów rozpoczętych przed 26 października;
  • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
  • 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych;
  • ograniczenie przemieszczenia się osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej, w tym m. in. w zakresie wydarzeń wydarzenie religijnych odbywających się w kościele, istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2.

- Wszystkim zalecamy pozostawanie w domach, o ile jest to możliwe. Ograniczajmy wychodzenie z domu do absolutnego minimum, poza wykonywaniem pracy, czy zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego. – apeluje Rząd.

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Zadanie zakłada pomoc seniorom w okresie pandemii koronawirusa i działania podejmowane w tym zakresie przez rząd, samorządy, ośrodki pomocy społecznej i wolontariuszy będą przebiegały sprawniej, a osoby starsze uzyskają niezbędną pomoc w trudnym czasie. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

W ramach Korpusu uruchomiona zostanie specjalna, bezpłatna infolinia przeznaczona dla seniorów (22 505 11 11). Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię.

Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora będą przekazywane do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej, które będą się kontaktować z osobą zainteresowaną  w celu ustalenia zakresu pomocy. W takie wsparcie seniorów będą zaangażowani wolontariusze i organizacje pozarządowe, a także Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze.

Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy. Realizacja usługi w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje jednak osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

ZAPOZNAJ SIĘ ZE SZCZEGÓŁAMI OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD>>>>>

covid-3-1600x900.jpg

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/dzialania-rzadu

piątek, 23 październik 2020 08:31

FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH DLA BRUS

Napisane przez

Wsparcie w wysokości 2 581 000 złotych otrzymała Gmina Brusy. To pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki są już na koncie samorządu.

Zgodnie z rządowym założeniem dotację tę należy przeznaczyć na inwestycje lokalne. W przypadku gminy Brusy pieniądze zasilą fundusz kilku zadań. „Wśród nich jest między innymi budowa kanalizacji deszczowej w mieście Brusy” – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus. Prace ruszą jeszcze w tym roku. Będą one prowadzone między innymi w rejonie ulicy Kalwaryjnej i Dworcowej.

Gmina Brusy zabiega także o kolejną dotację z budżetu państwa. We wrześniu samorząd złożył wniosek o wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Decyzje o przyznaniu środków mają zapaść na przełomie października i listopada.

IMG_6529.JPG